Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen Tutkihallintoa.fi-palvelussa

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/114329/00.00.01.06.00/2021
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä01.03.2022
Antopäivämäärä16.02.2022
KategoriatValtionraportointi
YlläpitovastuuValtiokonttori

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaan ministeriöiden vahvistamat talousarvion tilijaottelut, toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tulostavoitteet (14 § (254/2004)), tilinpäätökset (63 § (1786/2009)) ja ministeriön tilinpäätöskannanotot (66 i § (254/2004)) sijoitetaan Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu.

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. Valtiokonttori on tänään antanut oheisen määräyksen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asiakirjojen julkaisemisesta omilla verkkosivuillaan, joihin on suorat linkit Tutkihallintoa.fi-palvelussa, jota Valtiokonttori ylläpitää.

Tällä määräyksellä kumottavalla määräyksellä (540/03/2010) kirjanpitoyksiköille annettu velvoite tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion tulostietojärjestelmässä päättyy. Samalla Valtiokonttori luopuu Valtion tulostietojärjestelmän ylläpidosta 1.4.2022 alkaen.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1.3.2022. Tällä määräyksellä kumotaan Valtiokonttorin 20.12.2010 antama määräys suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtionhallinnon internetraportoinnissa (Netra) (540/03/2010). Samalla kumotaan määräystä täydentänyt, 14.02.2012 annettu, ohje suunnittelun ja seurannan asiakirjasivujen laadinnasta (VK 40/03/2012).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh.  0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta tietojohtaminen (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Apulaisjohtaja Olli Ahonen

Tiedoksi: Kirjanpitoyksiköt, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Määräyksen soveltamisala

Tätä määräystä noudatetaan julkaistaessa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. Määräys koskee kirjanpitoyksiköitä sekä talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja. Kirjanpitoyksikkö on vastuussa asiakirjojen julkaisun toteutumisesta myös kirjanpitoyksikköön mahdollisesti kuuluvien virastojen ja laitosten osalta. Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot julkaisevat vähintään tilinpäätöksensä.[1] Muiden asiakirjojen julkaiseminen on rahastoille vapaaehtoista.

Talousarviotalouden ulkopuoliset tahot (kuten valtionapuyhteisöt, liikelaitokset, julkiset laitokset ja säätiöt, valtionyhtiöt) voivat halutessaan, tai ohjaavan ministeriön niin määrätessä, julkaista toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan asiakirjat omilla verkkosivuillaan, mihin ohjataan suoralla linkillä Tutkihallintoa.fi-palvelusta. Tällöin tätä määräystä noudatetaan soveltuvin osin sekä ministeriön mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti.

[1] Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 65 b § (1786/2009): ”[Tilinpäätöksen sisältöä lukuun ottamatta] talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätökseen sovelletaan, mitä tässä asetuksessa säädetään kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä.”

Määräyksen kattamien tietojen julkisuus

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat ovat julkisia. Tältä osin noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä asetusta viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).

Mikäli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n jonkin kohdan nojalla asiakirjassa (esimerkiksi tulossopimuksessa) on muuta kuin julkista tietoa, näiden tietojen osalta laaditaan erilliset salassa pidettävät asiakirjat ja niihin tehdään merkintä salassa pitämisestä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 25 §:n ja valtioneuvoston asetuksessa asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa (1101/2019) annetun asetuksen 3 §:n mukaisesti. Tämän määräyksen mukaista julkaisemista varten asiakirjasta laaditaan julkaistava versio, jos on poistettu muu kuin julkinen tieto.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen

Toiminta- ja taloussuunnittelussa, tulosohjauksessa, budjetoinnissa ja raportoinnissa olennaisimmista asioista laaditaan asiakirjat valtioneuvoston, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Virasto- ja laitoskohtaiset asiakirjat julkaistaan kunkin organisaation omilla verkkosivuilla omana suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivuna, mihin on suora linkki Tutkihallintoa.fi -palvelussa.

Julkaistavat tiedot ja niiden luokittelu

Toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat on määritetty liitteessä 1. Asiakirjat julkaistaan noudattaen liitteessä esitettyä yhtenäistä luokittelutapaa. Suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivuilla julkaistaan vain valmiita hyväksyttyjä asiakirjoja. Jokaisesta asiakirjasta on oltava näkyvissä vähintään kolme viimeisintä (uusinta) asiakirjaa (esim. vuosien 2019, 2020 ja 2021 tulossopimukset).

Valtion tulosohjauksessa merkittävimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet, ministeriön ja sen hallinnonalaan kuuluvien virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset sekä eduskunnan hyväksymä valtion talousarvio. Seurantatiedoista tärkeimmät ovat tilinpäätös (erityisesti sen sisältämä toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen kuvaava toimintakertomus) sekä ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä.

Ministeriöt toimivat paitsi hallinnonalansa ohjaajana myös kirjanpitoyksikköinä ja laativat näin ollen sekä hallinnonala että virastotasoisia asiakirjoja. Kaikkia tämän määräyksen liitteessä 1. mainittuja asiakirjoja ei kuitenkaan välttämättä tehdä molemmista näkökulmista, vaan hallinnonalatasoinen asiakirja saattaa sisältää myös ministeriötä virastona koskevat tiedot. Ministeriötä virastona koskevat asiakirjat julkaistaan siltä osin kuin niitä laaditaan, ja asiakirjat nimetään siten, että ne erottuvat selkeästi koko hallinnonalaa käsittelevistä asiakirjoista.

Tietojen julkaisemistapa

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat julkaistaan Tutkihallintoa.fi -palvelussa verkkolinkityksiä käyttäen. Virasto tai laitos rakentaa asiakirjoja varten omille kotisivuilleen www-sivun, joka linkitetään Tutkihallintoa.fi -palveluun. Asiakirjojen julkaisemisessa tulee noudattaa lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) verkkosivustojen saavutettavuudelle asetettuja vaatimuksia.

Viraston tai laitoksen suunnittelun ja seurannan asiakirjat sisältävän www-sivun osoite ja sen mahdolliset muutokset ilmoitetaan Valtiokonttorille sähköpostitse (tietojohtaminen (at) valtiokonttori.fi). Osoitteen muutoksesta informoidaan Valtiokonttoria aina välittömästi.

Tietojen julkaisemisen määräajat

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat julkaistaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen. Asiakirjat, joiden julkaiseminen on pakollista, julkaistaan viimeistään viikon kuluttua niiden hyväksymisestä. Tilinpäätöksen on oltava julkaistuna viimeistään viikon kuluttua ajankohdasta, jolloin sen on valtion talousarviosta annetun asetuksen (63 §) mukaan oltava hyväksytty (varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun 15. päivä).

Liite 1: Tutkihallintoa.fi -palvelussa julkaistavat suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat julkaistaan viraston tai laitoksen kotisivuilleen rakentamalla www-sivulla, joka linkitetään Tutkihallintoa.fi -palveluun. Asiakirjat luokitellaan suunnitelmiin ja seurantietoihin.

Hallinnonalan asiakirjat

Suunnitelmat

  • Hallinnonalan tavoitteet
  • Ministeriön virastoille ja laitoksille vahvistamat tulostavoitteet (tulossopimukset) sekä ministeriön itselleen vahvistamat tulostavoitteet
  • Ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma*
  • Ministeriön vahvistama talousarvion tilijaottelu

Seurantatiedot

  • Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä

Kirjanpitoyksikön asiakirjat

Kirjanpitoyksikkö on vastuussa tietojen julkaisun toteutumisesta myös kirjanpitoyksikköön mahdollisesti kuuluvien virastojen ja laitosten osalta. Virastot ja laitokset julkaisevat soveltuvin osin samat asiakirjat kuin kirjanpitoyksiköt.

Suunnitelmat

  • Ministeriön kirjanpitoyksikölle vahvistamat tulostavoitteet (tulossopimus)
  • Kirjanpitoyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma *

Seurantatiedot

  • Kirjanpitoyksikön tilinpäätös

 

* Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS), tai muu valtion talousarviosta annetun asetuksen (10 § (1243/1992)) tarkoittamat tiedot sisältävä asiakirja.

 

määräyssuunnitelmista tuloksiin