Föreskriften Planering och uppföljning av investeringar

MålgruppStat
DiariumnumretVK/47293/00.00.00.01/2020
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag01.05.2021
Datum21.01.2021
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten

Planering och uppföljning av investeringar

Ämbetsverk, inrättningar och statliga fonder utanför stasbudgeten (nedan i denna föreskrift används begreppet ämbetsverk) ska planera och följa upp investeringar som de anser vara av betydelse för sin ekonomi och verksamhet. Över dessa investeringar ska göras en investeringsframställan, en kostnads-nyttoanalys och alternativa kalkyler och genomförandet av investeringarna ska följas upp under deras hela livscykel.

Ämbetsverket ska överväga att fastställa en ändamålsenlig exakthet och nivå för planeringen och uppföljningen på basis av investeringens storleksklass och betydelse. Man ska dock alltid upprätta såväl investeringsframställningar som en mer omfattande kostnads-nyttoanalys och alternativa kalkyler över investeringar som överstiger en miljon euro.

Ämbetsverket får besluta om hur och i vilken form investeringsframställningar, kostnads-nyttoanalyser och alternativa kalkyler presenteras. Vid utarbetande av kalkylerna kan man använda Statskontorets anvisning Planering och uppföljning av investeringar.

Ikraftträdande

Föreskriften träder i kraft 1.5.2021. Föreskriften gäller investeringar som man börjat planera efter 1.5.2021. För farledsinvesteringar träder föreskriften i kraft efter övergångsperioden 1.1.2022.

Författningsgrund

Enligt lagen om statsbudgeten (423/1988) ska ämbetsverk och inrättningar planera sin verksamhet, ekonomi och resultat på flera års sikt. Planeringen ska producera de uppgifter som behövs i statsbudgeten. Statskontoret kan meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen. (Lag om statsbudgeten (423/1988) 12 §, 24 c § (1216/2003)).

Mer information

Mer information om denna föreskrift ger Statskontoret, tfn 0295 50 2000, e-post ho.laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Divisionschef Lasse Skog

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Förkännedom

Statens revisionsverk

Finansministeriet, budgetavdelningen