Investointien suunnittelu ja seuranta -määräys

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/47293/00.00.00.01/2020
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä01.05.2021
Antopäivämäärä21.01.2021
KategoriatSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiokonttori

Virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Investointien suunnittelu ja seuranta

Viraston, laitoksen ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston (jatkossa tässä määräyksessä käytetään käsitettä virasto) tulee suunnitella ja seurata investointeja, jotka se arvioi taloutensa ja toimintansa kannalta merkittäviksi. Näistä investoinneista on siis tehtävä investointiesitys, kustannus-hyötyanalyysi ja vaihtoehtoislaskelmat ja niiden toteutumista pitää seurata investoinnin elinkaaren ajan.

Viraston tulee harkita suunnittelun ja seurannan tarkoituksenmukainen tarkkuus ja taso investoinnin kokoluokan ja merkittävyyden perusteella. Yli miljoonan euron investoinneista tulee kuitenkin aina laatia investointiesityksen lisäksi kattavampi kustannus-hyötyanalyysi ja vaihtoehtoislaskelmat.

Investointiesityksen, kustannus-hyötyanalyysin ja vaihtoehtoislaskelmien esittämistapa- ja muoto on viraston päätettävissä. Laskelmien tekemisessä voi hyödyntää Valtiokonttorin antamaa ohjetta Investointien suunnittelu ja seuranta.

Voimaantulo

Määräys tulee voimaan 1.5.2021. Määräys koskee investointeja, joiden suunnittelu on aloitettu 1.5.2021 jälkeen. Väyläinvestointien osalta määräys tulee voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2022.

Säädösperusta

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaan virastojen ja laitosten on suunniteltava toimintaansa, talouttansa sekä tuloksellisuuttaan usean vuoden aikavälillä. Suunnittelun on tuotettava valtion talousarviossa tarvittavat tiedot. Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. (Valtion talousarviosta annettu laki (423/1988) 12 §, 24c § (1216/2003)).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköposti ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Tiedoksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiovarainministeriö, budjettiosasto