Föreskriften Planering och uppföljning av investeringar

MålgruppStat
DiariumnumretVK/126615/00.00.00.01/2021
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag01.01.2022
Datum17.12.2021
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten

Planering och uppföljning av investeringar

Ämbetsverk, inrättningar och statliga fonder utanför stasbudgeten (nedan i denna föreskrift används begreppet ämbetsverk) ska planera och följa upp investeringar som de anser vara av betydelse för sin ekonomi och verksamhet. Ämbetsverket ska överväga de förfaringssätt som används vid planering och uppföljning av investeringar samt förfaringssättens exakthet och nivå utifrån investeringens storleksklass och betydelse.

Ämbetsverket ska dokumentera de förfaringssätt som används vid planering och uppföljning av investeringar samt hur de tillämpas på ämbetsverkets investeringar.

Ämbetsverket beslutar om vilka verktyg som används vid planering och uppföljning av investeringar. I planeringen och uppföljningen av investeringar kan ämbetsverket bl.a. utnyttja Statskontorets anvisning Planering och uppföljning av investeringar. Vid bedömningen av investeringens ekonomiska konsekvenser kan man utnyttja till exempel den kostnads-nyttoanalysmall som finns som bilaga till Statskontorets anvisning eller finansministeriets mall i anslutning till informationshanteringslagens utlåtandeförfarande (VN/14976/2019).

Tillämpningsområde

Föreskriften gäller inte finansieringsinvesteringar, med vilka avses placering av pengar i form av antingen eget eller främmande kapital (t.ex. värdepapper ingående i anläggningstillgångar).

Om det i någon speciallag finns bestämmelser som avviker från denna föreskrift, iakttas speciallagen.

Ikraftträdande

Föreskriften träder i kraft 1.1.2022. Denna föreskrift ersätter Statskontorets föreskrift Planering och uppföljning av investeringar (VK/47293/00.00.00.01/2020) av den 21 januari 2021.

Författningsgrund

Enligt lagen om statsbudgeten (423/1988) ska ämbetsverk och inrättningar planera sin verksamhet, ekonomi och resultat på flera års sikt. Planeringen ska producera de uppgifter som behövs i statsbudgeten. Statskontoret kan meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen. (Lag om statsbudgeten (423/1988) 12 §, 24 c § (1216/2003)).

Mer information

Mer information om denna föreskrift ger Statskontoret, tfn 0295 50 2000, e-post laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Divisionschef Lasse Skog

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Bilaga

Motiveringspromemoria till föreskriften Planering och uppföljning av investeringar

Förkännedom

Statens revisionsverk

Finansministeriet, budgetavdelningen