Kostnadsslag för rese- och kostnadshanteringssystemet M2

Det här är gammal version
DiariumnumretVK/1223/00.01/2014
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag01.01.2015
Datum19.12.2014
KategorierInformationssystemen
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten

Enligt 24 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988) (ändrad genom 1216/2003) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.

I dag har Statskontoret beslutat att meddela en föreskrift om kostnadsslag som i rese- och kostnadshanteringssystemet M2 används på reseräkningar. En tabell med kostnadsslagen har bifogats denna föreskrift.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft 1.1.2015.

Ytterligare information

Mer information om frågor i anslutning till denna föreskrift lämnas av divisionen Ekonomi och personal, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på matkahallinta (at) valtiokonttori.fi.

Generaldirektör Timo Laitinen

Divisionsdirektör Mikko Kangaspunta

Bilagor: Kostnadsslag som i rese- och kostnadshanteringssystemet M2 används på reseräkningar 1.1.2015

För kännedom: 
Statens revisionsverk
Palkeet