Anvisning om kontroller som gäller ekonomiförvaltningens uppgifter

MålgruppStat
DiariumnumretVK/37956/00.00.00.01/2023
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag22.06.2023
Datum22.06.2023
KategorierBeställning till indrivningFrån beställning till indrivning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Bokföringsenheterna, fonderna och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ska bedöma de risker för ekonomiförvaltningen som deras verksamhet orsakar. Kontroller för att undanröja riskerna ska fastställas. Kontrollerna kan vara automatiserade systemkontroller eller manuella kontroller. Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret dokumenterar de kontroller som de ansvarar för, underhåller dem och ser till att de fungerar.

För den interna kontrollen av bokföringsenheten svarar ledningen för ämbetsverket eller inrättningen. Ledningen ska se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt i både dess egen verksamhet och i den som ämbetsverket eller inrättningen ansvarar för.

Genom denna anvisning utfärdar Statskontoret anvisningar om de kontroller som bokföringsenheterna, fonderna och Palkeet ska iaktta i ekonomiförvaltningens processer. Nivån på denna anvisning är den lägsta rekommenderade nivån för kontrollerna.

I anvisningen ingår kontroller av processen Från bokföring till bokslut och Från beställning till indrivning. I kontrollmatrisen har kontroller av processerna för statens ekonomiförvaltning fastställts:

  • Gemensamma för bokföringsenheterna
  • Servicecentrets

Bokföringsenheterna kan använda kontrollmatrisen även för att fastställa de kontroller av ekonomiförvaltningen som gäller bokföringsenhetens substans.

Kontrolldokumentationens innehåll

Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret ska i den detaljerade dokumentationen av kontroller beskriva vilken uppgift eller del av uppgift som kontrollen gäller, mot vilken risk kontrollen svarar, vilket är kontrollens innehåll, vem ansvarar för kontrollen och hur det verifieras att kontrollen har utförts. Bokföringsenheterna, fonderna eller servicecentret kan för sin egen del precisera hur kontrollen ska genomföras i den egna organisationen.

Författningsgrund

Om ämbetsverks och inrättningars skyldighet att ordna intern kontroll föreskrivs i 24b § i lagen om statsbudgeten och 69 § i förordningen om statsbudgeten.

Statskontoret meddelar föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen med stöd av normgivningsbemyndigandet i 24c § i lagen om statsbudgeten.

Offentlighet

Anvisningen jämte bilagorna är sekretessbelagda (OffL (621/1999) 24.1 § 17 punkten) och publiceras endast för myndighetsutövning. Handlingarna som anvisningen gäller är sekretessbelagda eftersom de innehåller sådan information om uppgifter inom ekonomiförvaltningen som kunde orsaka ekonomisk skada om den lämnades ut.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart och den upphäver föreskriften VK/9911/00.00.00.01/2022 som trädde i kraft den 1 februari 2022.

Ytterligare information

Förfrågningar gällande anvisningen kan sändas per e-post till adressen
laskentatoimi@valtiokonttori.fi (processen från bokföring till bokslut) eller
verkkolaskutus@valtiokonttori.fi (processen från beställning till indrivning).

Biträdande direktör                                 Tanja Wistbacka

 Betalningsrörelsechef                           Tarja Tapio

Projektchef                                               Ari Kauhanen

Ekonomiförvaltningsspecialist             Jenni Kainulainen

Länk till Tiimeri: Anvisning om kontroller som gäller ekonomiförvaltningens uppgifter

Statskontoret har meddelat en föreskrift om ansökning om användarrättigheter och upprätthållande av dem i Statskontorets Tiimeri-arbetsytor.

Länk till Tiimeri: Användarrättigheter till Statskontorets Tiimeri-arbetsytor