Taloushallinnon tehtävien kontrollit

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/37956/00.00.00.01/2023
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä22.06.2023
Antopäivämäärä22.06.2023
KategoriatKirjanpitoTilauksesta perintään
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarviotalouden ulkopuoliset valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Kirjanpitoyksikön, rahaston sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen
on arvioitava toimintaansa liittyvät taloushallinnon riskit. Tunnistettujen riskien poistamiseksi on määriteltävä kontrollit. Kontrolli voi olla automatisoitu järjestelmäkontrolli tai manuaalinen henkilön toteuttama. Kirjanpitoyksikkö, rahasto ja palvelukeskus dokumentoivat vastuullaan olevat kontrollit ja huolehtivat osaltaan niiden ylläpidosta ja kontrollien toimivuudesta.

Kirjanpitoyksikön sisäinen valvonta on viraston tai laitoksen johdon vastuulla. Johdon on huolehdittava, että sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti sen omassa toiminnassa ja sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa.

Valtiokonttori ohjeistaa tällä ohjeella, mitä kontrolleja kirjanpitoyksikön, rahaston ja palvelukeskuksen tulisi noudattaa taloushallinnon prosesseissa. Tämän ohjeen mukainen taso on kontrollien suositeltava vähimmäistaso.

Ohje sisältää kirjauksesta tilinpäätökseen ja tilauksesta perintään prosessien kontrolleja. Kontrollimatriisiin on määritelty valtion taloushallinnon prosessien kontrolleja:

  • Kirjanpitoyksiköiden yhteiset
  • Palvelukeskuksen

Kontrollimatriisi on kirjanpitoyksiköiden käytettävissä myös kirjanpitoyksikön substanssiin liittyvän taloushallinnon kontrollien määrittelyyn.

Kontrollidokumentaation sisältö

Kirjanpitoyksikön, rahaston ja palvelukeskuksen tulee kontrolleja koskevassa yksityiskohtaisessa dokumentaatiossaan kuvata, mitä tehtäviä tai tehtävän osaa kontrolli koskee, mihin riskiin kontrolli vastaa, mikä on kontrollin sisältö, kenen vastuulla kontrolli on ja miten kontrollin toteutuminen todennetaan. Kirjanpitoyksikkö, rahasto tai palvelukeskus voi omalta osaltaan tarkentaa kontrollin toteutumista omassa organisaatiossaan.

Säädösperusta

Viraston ja laitoksen velvollisuus sisäisen valvonnan järjestämisestä on kirjattu talousarviolain 24b §:ään ja talousarvioasetuksen 69 §:ään.

Valtiokonttori antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista talousarviolain 24c § määräyksenantovaltuutuksen perusteella.

Julkisuus

Ohje liitteineen on salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17k) ja julkaistaan vain virkakäyttöön. Ohjeeseen liittyvät asiakirjat on määritelty salassa pidettäväksi, koska ne sisältävät tietoja taloushallintoa koskevista tehtävistä, joista tiedon antaminen voisi aiheuttaa taloudellista vahinkoa.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi ja kumoaa 1.2.2022 voimaan tulleen ohjeen VK/9911/00.00.00.01/2022.

Lisätiedot

Ohjeeseen liittyvät tiedustelut voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen
laskentatoimi@valtiokonttori.fi (kirjauksesta tilinpäätökseen prosessi) tai
verkkolaskutus@valtiokonttori.fi (tilauksesta perintään prosessi).

Apulaisjohtaja                                Tanja Wistbacka

Maksuliikepäällikkö                       Tarja Tapio

Projektipäällikkö                             Ari Kauhanen

Taloushallintoasiantuntija            Jenni Kainulainen

Linkki Tiimeri työtilaan: Valtion taloushallintotehtävien kontrollit

Valtiokonttori on antanut ohjeen käyttöoikeuksien hakemisesta ja niiden ylläpidosta Valtiokonttorin Tiimeri -työtiloihin.

Linkki ohjeeseen: Käyttöoikeudet Valtiokonttorin Tiimeri -työtiloihin