Användarrättigheter till Statskontorets Tiimeri-arbetsytor

MålgruppStat
DiariumnumretVK/1931/2024
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag25.04.2024
Datum25.04.2024
KategorierBeställning till indrivningBetalningsrörelse och förmedling av fakturorBokföringLöneberäkningResande
Underhåll ansvarValtiokonttori

Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om statsbudgeten (423/88) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen. Enligt 40 § (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/92) meddelar Statskontoret
dessutom närmare föreskrifter om skötseln av bokföringsenheternas betalningsrörelse och nödvändiga föreskrifter och instruktioner om de system som används vid skötseln av betalningsrörelsen och löneräkningen.

Enligt 32 a § i statsunderstödslagen (688/2001) upprätthåller Statskontoret en informationsresurs för statsunderstödsverksamheten och de tjänster som ingår i den. Tjänsten för publicering och användning av statsunderstödsuppgifter, Administreraunderstod.fi, är ett delbokföringssystem som används av flera bokföringsenheter och fonder utanför statsbudgeten och som rör den ovan nämnda bestämmanderätten för Statskontoret att enligt lagen om statsbudgeten (423/88) meddela föreskrifter och anvisningar om ekonomiförvaltningens funktioner och förfaringssätt. Statskontoret har meddelat en föreskrift om ansökning om användarrättigheter och upprätthållande av dem i Statskontorets
Tiimeri-arbetsytor.

Om du inte har tillträde till någon av de ovan nämnda Tiimeri-arbetsytorna, vänligen kontakta Statskontoret.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart den upphäver föreskrift VK/86693/04.00.03/2022 som trädde i kraft 25.11.2022.

Ändring

Statsunderstödstjänster Tiimeri-arbetsyta har lagts till i anvisningen.

Mer information

Mer information om frågor som gäller denna föreskrift lämnas av Statskontoret, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen maksuliike@valtiokonttori.fi, laskentatoimi@valtiokonttori.fi och valtionavustuspalvelut@valtiokonttori.fi.

Mari Näätsaari          Tanja Wistbacka          Tarja Tapio
divisionschef             biträdande direktör      betalningsrörelsechef

Ari Kauhanen
projektchef

användarrättighettiimeri