Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Liikennevahingot

Laadittu 14.11.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Rikosvahingot ja muut korvauslajit / Anne Matilainen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittely perustuu liikennevakuutuslakiin (279/1959 ja 460/2016) ja lakiin liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (626/1991).

Käsittelyn tarkoituksena on Valtiokonttorin vastuulle em. lakien perusteella kuuluvien henkilö- ja esinevahinkoja koskevien korvausvaatimusten ratkaisu.

Rekisterin tietojen perusteella annetaan päätökset em. asioissa, lähetetään tiedustelukirjeet, maksetaan korvaukset ja lähetetään takaisinsaantivaatimukset muille vahingosta vastuullisille tahoille (vakuutusyhtiöille). Myös erilaiset tilastot ajetaan rekisterin tietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Vahinkotiedot: vahinkonumero, vireilletulopäivämäärä, vahinkoaika ja –paikka,  vahingon laji (henkilö, esine, poro), vahingon aiheuttaneen ajoneuvon laji, rekisterinumero, omistaja ja haltija, virastokoodi sekä kuljettajan nimi.

Vahingonkärsineen ja edunsaajan henkilötiedot: nimi, henkilö- tai y-tunnus, kansallisuus, kieli, kuolinpäivä, osoite sekä tilinumero.

Ennakonpidätystiedot: Jos henkilölle maksetaan korvausta tulojen tai elatuksen menetyksestä, tallennettaviin tietoihin kuuluu myös henkilön veroprosentti tulorajoineen.

Työnantajan tiedot: Jos vahingonkärsineelle myönnettävä ansionmenetyskorvaus maksetaan työnantajalle, rekisteriin tallennettaan työnantajan nimi, y-tunnus, osoite ja tilinumero.

Vastapuolen tiedot: ajoneuvon rekisterinumero, ajoneuvolaji, omistajan -, haltijan – ja kuljettajan nimi, muun vaurioituneen omaisuuden omistajan- ja haltijan nimi.

Muita tietoja: Korvattavuusratkaisu ja vahingonkärsineen rooli vahingossa. Jos henkilölle maksetaan jatkuvaa korvausta tulojen tai elatuksen menetyksestä, järjestelmään tallennetaan jatkuvana maksettavan korvauksen vuotuismäärä ja siihen mahdollisesti kohdistuvat vähennykset ajanjaksoittain.

Jos vahingonkärsinyt on saanut korvauksen ensisijaisesti muun vakuutuksen perusteella ja Valtiokonttori maksaa korvausta ko. vakuutusyhtiölle, rekisteriin on merkitty vakuutusyhtiön nimi ja vahinkonumero.

Tulosteissa on edellä mainittuja ja seuraavia tietoja tapauskohtaisesti: korvauksen määrä, tiedot vahingonkärsineen terveydentilasta ja taloudellisesta asemasta, selvitys vahinkotapahtumasta ja aiheutuneesta esinevahingosta.

Valitusten ja liikennevahinkolautakunnalle lähetettävien lausuntopyyntöjen yksilöintitiedot.

Asiakirjamuotoinen rekisteri sisältää valtion korvausvastuun ratkaisemiseksi tarvittavia selvityksiä ja aiheutuneen vahingon määrän selvittämiseksi tarvittavia selvityksiä. Korvausvastuuta selvittäviä asiakirjoja ovat esim. vahinkoilmoitukset, poliisin tutkintailmoitus, poliisin esitutkintapöytäkirja ja käräjäoikeuden tuomio. Esinevahingon määrään liittyviä selvityksiä ovat esim. korjauslaskut tai autovahinkotarkastajan kertakorvaus- ja lunastuslaskelmat. Henkilövahinkokorvauksiin liittyviä selvityksiä ovat esim. hoitolaitosten laskut, lääkärinlausunnot ja ansiotuloselvitykset. Kuolemantapauksissa laskut hautauskuluista. Asiakirjoista löytyy myös liikennevahinkolautakunnalle lähetetyt lausuntopyynnöt ja lautakunnan lausunnot sekä Valtiokonttorin asiantuntijalääkärille esitetyt kysymykset ja niihin saadut vastaukset. Asiakirja-aineistosta löytyy myös kuntoutuslausuntoja tai -suosituksia ja vakuutusyhtiöiden päätöksiä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Vahingon käsittelyssä tarvittavia tietoja saadaan vahingonkärsineen tai vahingon aiheuttajan toimittamasta vahinkoilmoituksesta, poliisilta, sairaanhoitolaitokselta, vakuutusyhtiöstä tai Valtiokonttorin työtapaturmaryhmästä.

Ajoneuvon omistus- ym. tiedot varmistetaan Trafin ajoneuvotietojärjestelmästä (kyselyliittymä).

Tarvittaessa osoitetieto, henkilötunnus ja suhde edunjättäjään (esim. leski, lapsi) varmistetaan väestötietojärjestelmästä (laki väestötietojärjestelmästä 661/2009, 29 §).

Henkilötietojen muutoksia jatkuvien korvausten saajiin saadaan Väestörekisterikeskukselta ja ne rekisteröidään kerran viikossa. Väestörekisterikeskus ilmoittaa henkilötietojen muutokset (nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, siviilisääty, kuolinpäivä, avioliittotiedot, puolison henkilötunnus, lapsen syntymä, lapsen henkilötunnus, puolison kuolema ja puolison henkilötunnus).

Työsuhdetta koskevat tiedot saadaan työnantajalta ja ETK:n rekisteristä. Tilastokeskuksesta saadaan tapaturmaista kuolemaa koskevat kuolinsyytiedot. Edellä mainitut tiedot tarvitaan korvausoikeuden ratkaisemista varten.

Verottaja luovuttaa korvauksensaajien ennakonpidätystiedot.

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, jonka kanssa Valtiokonttorilla on sopimus vahinkotarkastuksista, lähettää arviot ja laskelmat autovahingon korvausmääristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan asianosaisille.

Väestörekisterikeskukselle ilmoitetaan kerran kuukaudessa jatkuvaa korvausta saavat uudet henkilöt (henkilötunnus).

Verottajalle ilmoitetaan kuukausittain edellisen kuukauden ennakonpidätystiedot. Tietojen luovutus perustuu Verohallituksen päätökseen. Verottajalle ilmoitetaan tammikuussa edellisen vuoden ennakonpidätykset henkilöittäin ja suoritelajeittain. Tietojen luovutus perustuu Verohallituksen päätökseen. Verottajalle lähetetään loka-marraskuun vaihteessa tiedot jatkuvien korvausten maksunsaajien seuraavan vuoden korvausmäärästä uuden ennakonpidätystiedon saamiseksi.

Verottajalle ilmoitetaan tammikuussa edellisen vuoden aikana elinkeinonharjoittajille maksetut yli 1700 euron vakuutussuoritukset.

Kansaneläkelaitokselle ilmoitetaan tieto kaikista korvauksista, joilla voi olla vaikutusta Kelasta maksettaviin etuuksiin, esim. ansionmenetyskorvaus ja hoitotuki (Kansaneläkelaki 85 § ja 86 §).

Eläketurvakeskukselle ilmoitetaan vahingonkärsineille maksetut ansionementyskorvaukset (LITA-etuudet).

Maistraattiin ilmoitetaan vajaavaltaiselle maksetut korvaussummat (Vakuutussopimuslaki 543/1994, 70 §:n 2 mom.).

Liikennevahinkolautakunnalle luovutetaan vahingonkärsineen terveydentilaa ja taloudellista asemaa koskevia tietoja lausunnon saamista varten (Laki liikennevahinkolautakunnasta 441/2002, 8 §).

Terveydenhoitolaitokselle voidaan luovuttaa vahinkoa kärsinyttä koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä maksusitoumuksen antamiseksi tai korvausasian ratkaisemiseksi tarvittavan asiantuntijalausunnon saamiseksi (Liikennevakuutuslaki, 84 §).

Vakuutuskuntoutus VKK ry:lle luovutetaan terveydentilaa koskevia tietoja kuntoutusasian hoitamista varten.

Vakuutusyhtiölle luovutetaan takaisinsaantioikeuden toteuttamiseksi vahinkotapahtumaa, terveydentilaa, taloudellista asemaa ja korvauksia koskevia tietoja (Liikennevakuutuslaki 82 §).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja, joissa on henkilötietoja.

Rekisteriin saatava tai tulostettava manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi säilytetään

  • henkilövahinkoa ja kärsimystä koskevat asiakirjat 100 vuoden ajan;
  • esinevahinkoa koskevat asiakirjat 10 vuoden ajan
  • muutoksenhakua koskevat asiakirjat vähintään 50 vuoden ajan, jollei kysymyksessä ole henkilövahinko, jolloin niitä säilytetään 100 vuoden ajan.

Korvausasiaa koskevan asiakirjan säilytysaika lasketaan asian vireille tulosta.

Tietojen säilytysajat perustuvat liikennevakuutuslakiin (85 §).

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset