Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Oikeudenkäynnin viivästymishyvitykset

Laadittu 16.5.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Marjukka Vallioniemi
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 450, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään tuomioistuinten määräämien, valtion varoista maksettavien hyvitysten ja kulujen maksamiseen (Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä 362/2009)

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilö- tai yritystiedot

 • Henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus
 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Pankkitili tai muu maksuyhteystieto
 • Asiamiehen nimi, osoite ja pankkitili

Hyvitystä koskevat tiedot

 • Tuomioistuimen ratkaisun yksilöintitiedot (diaarinumero, päätöksen tai tuomion numero, päätöspäivä)
 • Hyvityksen euromäärä
 • Kulujen euromäärä
 • Viivästyskoron prosentti, viiivästysaika ja viivästyskoron euromäärä
 • Onko rangaistusta alennettu viivästymishyvityslain perusteella

Asiakirjoina arkistoidaan tuomioistuimen päätös sekä tuomioistuimessa täytetty lomake korvauksen maksamiseksi. Lomakkeessa on rekisterin tietosisältö kirjallisessa muodossa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tuomioistuimet
 • Väestötietojärjestelmä
 • Maistraatti
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
 • Kaupparekisteri

Tarvittaessa osoitetieto varmistetaan väestötietojärjestelmästä (laki väestötietojärjestelmästä 661/2009, 29 §).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hyvityksen maksamiseksi tarpeellisia tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle Palkeille.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot voivat sisältääkö salassa pidettävää aineistoa (esim. terveydentilatietoja, tietoja taloudellisesta asemasta, sosiaalihuollon asiakkuudesta, yksityiselämää koskevia tietoja, salaiseksi julistettua oikeudenkäyntiä koskevia tietoja, rangaistusta koskevia tietoja).

Pääsy tietojärjestelmässä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Tiedot säilytetään 6 vuotta maksuvuoden jälkeen.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset