Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Sotilasvammalain mukaiset korvaukset

Laadittu 13.5.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hanna Koskinen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittely perustuu sotilasvammalakiin (404/1948).

Käsittelyn tarkoituksena on sotilasvammalakiin perustuvien korvausasioiden ratkaisu.

Rekisterin tietojen perusteella annetaan päätökset ja maksetaan korvaukset elinkorkoa, huoltoeläkettä, hautausapua, täydennyskorkoa, sairaanhoitoa, kuntoutusta ja laitoshuoltoa koskevissa asioissa. Rekisterin tietojen perusteella ajetaan erilaisia tilastoja. Muodostetut tilastot eivät sisällä tietoja, joista yksittäinen hakija olisi tunnistettavissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietojärjestelmään tallennetaan

 1. Korvauksensaajaa koskevat tiedot
 • henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, pankkiyhteystiedot, puhelinnumero
 • vihkipäivä ja avioliiton purkautumispäivä
 • kuolinpäivä
 • kieli, kotikunta
 • tieto mahdollisesta edunvalvojasta
 • hakemuksen saapumispäivä, päätöksen antopäivä
 • sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste/myönnetyn korvauksen määrä sekä aika, jolta korvaus on myönnetty
 • mahdollinen vähennysosamäärä ja vähennyksen syy
 • sotilasvammalain mukaan korvattava vamma ja/tai sairaus
 • sotilasvammalain nojalla hylätty vamma ja/tai sairaus
 • korvausasian ratkaisemisessa tarvittavia tulo- ja omaisuustietoja
 • mainintoja lääkkeistä yms. ratkaisuun vaikuttavista asioista
 • tiedot maksetuista korvauksista (summa, maksupäivä, korvauslaji, aika)
 • kuntoutusajat ja -paikat
 • toimintakykyluokka
 • laitoshuoltoaika ja paikka
 • tieto, jos korvaus maksetaan perusturvalautakunnalle
 • tieto regressistä
 1. Korvaukseen oikeuttavia omaisia koskevat tiedot
 • nimi, henkilötunnus, kuolinpäivä

Ja, jos omainen itse saa korvausta, lisäksi

 • osoite ja pankkiyhteystiedot
 • tieto mahdollisesta edunvalvojasta
 • lesken vihkipäivä
 • kieli, kotikunta
 • hakemuksen saapumispäivä, päätöksen antopäivä
 • tieto korvauksen määrästä ja aika, jolta korvaus on myönnetty
 • tiedot maksetuista korvauksista (summa, maksupäivä, korvauslaji, aika)
 • korvausasian ratkaisemisessa tarvittavia tulo- ja omaisuustietoja
 • tieto, jos korvaus maksetaan perusturvalautakunnalle
 • tieto regressistä

 

 1. Muut tiedot
 • käsittelijän/ratkaisijan nimi sekä virka-asema ja ratkaisuoikeudet
 • asiakirjan lainauksen päiväys
 • tiedot muista asiaan osallisista (holhoojat, kunnat, sairaalat, lääkärit, apteekit, laskuja lähettäneet yhtiöt, yhteisöt, yms.)
 • IP-osoite sähköistä asiointia käytettäessä

Asiakirjoina säilytetään:

 • hakemusasiakirjat
 • lääkärinlausunnot ja muut terveydentilaa koskevat selvitykset
 • palveluaikaa koskevat asiakirjat
 • kuluja koskevat selvitykset
 • varallisuuteen liittyvät selvitykset

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietietoja saadaan hakijalta tai tämän edustajalta.

Väestötietojärjestelmästä saadaan tiedot muuttuvista olosuhteista

 • osoitteen ja kotikunnan,
 • edunvalvojan
 • kuolinpäivän
 • vihkipäivän, puolison nimen ja henkilötunnuksen sekä avioliiton purkautumispäivän
 • lapsen syntymän, nimen ja henkilötunnuksen osalta.

 

Kelalta ja eläkelaitoksilta

 • eläketietoja (laji, euro)

 

Veroviranomaisilta

 • tulo- ja omaisuustietoja

 

Kansallisarkistosta

 • palveluaikaa koskevia tietoja

 

Lisäksi Valtiokonttorilla on oikeus saada:

 • vakuutus- ja eläkelaitokselta sekä viranomaiselta tiedot vahingoittuneen työsuhteista, yrittäjätyöstä ja ansioista, hänelle maksetuista etuuksista sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä korvausasian ratkaisemista varten
 • terveydenhuollon ammattihenkilöltä sekä terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä sosiaalipalveluiden tuottajalta tai hoitolaitokselta tämän laatima lausunto ja muut välttämättömät tiedot potilasasiakirjoista, terveydentilasta, työkyvystä, hoidosta ja kuntoutuksesta

 

Oikeus saada tietoja perustuu Lakiin Tapaturmavirastosta annetun lain kumoamisesta (1528/1995).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja myönnetyistä etuuksista luovutetaan tarvittaessa KELAlle ja Verottajalle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja, joissa on henkilötietoja.

Rekisteriin saatava tai tulostettava manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi säilytetään henkilövahinkoa koskevat asiakirjat 100 vuoden ajan.

Korvausasiaa koskevan asiakirjan säilytysaika lasketaan asian vireilletulosta.

Tietojen säilytysajat vastaavat sitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) sekä liikennevakuutuslaissa (460/2016) on säädetty asiakirjojen säilyttämisestä.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset