Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Patientförsäkring – försummelseavgift

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: tfn. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Marjukka Vallioniemi
Adress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 Statskontoret
Andra kontaktuppgifter: registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvarig

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Ändamål för vilket personuppgifter behandlas och rättslig grund

Personuppgifterna används för behandling av anföranden om försummelseavgift som Patientförsäkringscentralen har skickat till Statskontoret på basis av patientförsäkringslagen (948/2019). Patientförsäkringscentralen gör anföranden till Statskontoret för fastställande av en betalning och en försummelseavgift som motsvarar försäkringsbeloppet. Statskontoret skickar ett brev om hörande till kunden och reserverar hen möjlighet att ge ett skriftligt svar. Statskontoret fattar beslut i ärendet.

5. Informationsinnehållet i registret

Person- eller företagsuppgifter

Personbeteckning och/eller FO-nummer och organisationsnummer
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer

Försummelseuppgifter

Försummelsetid
Avgift som motsvarar försäkringspremien
Försummelsekoefficient
Försummelseavgift

6. Källor som i regel används för registret

Patientförsäkringscentralen
Företags- och organisationsdatasystemet
Adressuppgiften kontrolleras vid behov i befolkningsdatasystemet (lagen om befolkningsdatasystemet 661/2009, 29 §).

7. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter

Uppgifter utlämnas i regel till Patientförsäkringscentralen.

8. Vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter överlåts till länder utanför EU eller EES

Uppgifter utlämnas inte till länder utanför EU och EES.

9. Principerna för skydd av registret

Uppgifterna kan innehålla konfidentiellt material (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, ekonomisk ställning, klientskap hos socialvården samt uppgifter rörande privatlivet).

Endast de personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvarige, och således tystnadsplikt, har tillträde till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata.

Manuellt datamaterial förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga, och således tystnadsplikt, har åtkomst. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Hur länge uppgifterna bevaras/kriterier enligt vilka förvaringstiden bestäms

Uppgifterna bevaras i 6 år från beslutsdatumet. I bevaringen av dokument följs det som förordnas i arkivlagen 831/1994.

11. Uppgift om automatiserade beslut samt om vilken logik som används i behandlingen av uppgifterna och hur denna påverkar den registrerade

Behandlingen av uppgifterna omfattar inte automatiserafe beslut.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har den personuppgiftsansvariga rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

14. Rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift (eller av vilken annan anledning rätten inte finns) och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifterna.

15. Rätt till begränsning av behandling

En registrerad har rätt att kräva att behandlingen av den registrerades personuppgifter begränsas enligt vad som föreskrivs i artikel 18 i allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till borttagning av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift (eller av vilken annan anledning rätten inte finns) och den registrerade har inte rätt att begära radering av uppgifter.

17. Rätt att anföra klagomål

De registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om de anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt deras rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av webbkakor

Kakor används inte i datasystemet.

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter