Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Potilasvakuutuksen laiminlyöntimaksut

Laadittu 1.1.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Marjukka Vallioniemi
Osoite: Kansalaispalvelut, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Potilasvakuutuskeskuksen Valtiokonttorille toimittamien laiminlyöntimaksuesitysten käsittelemiseen potilasvakuutuslain (948/2019) perusteella. Potilasvakuutuskeskus tekee Valtiokonttorille esityksen vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määräämiseksi . Valtiokonttori lähettää asiakkaalle kuulemiskirjeen ja varaa tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen. Valtiokonttori tekee asiassa päätöksen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilö- tai yritystiedot

  • Henkilötunnus ja/tai yritys- ja yhteisötunnus
  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Laiminlyöntitiedot

  • Laiminlyöntiaika
  • Vakuutusmaksua vastaava maksu
  • Laiminlyöntikerroin
  • Laiminlyöntimaksu

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasvakuutuskeskus
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
Tarvittaessa osoitetieto varmistetaan väestötietojärjestelmästä (laki väestötietojärjestelmästä 661/2009, 29 §).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Potilasvakuutuskeskukselle

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot voivat sisältääkö salassa pidettävää aineistoa (esim. terveydentilatietoja, tietoja taloudellisesta asemasta, sosiaalihuollon asiakkuudesta, yksityiselämää koskevia tietoja).

Pääsy tietojärjestelmässä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Tiedot säilytetään 6 vuotta päätöspäivän jälkeen. Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi (tai mistä muusta syystä oikeutta ei ole), eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi (tai mistä muusta syystä oikeutta ei ole), eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset