Hoppa innehåll

Regeringen utfärdar bestämmelser om skäligare räntor på aravalån och bättre villkor för rivningsbidrag

Statsrådet har godkänt förordningar som bidrar till skäligare räntor på aravalån med hög ränta och ändringar i villkoren för beviljande av bidrag för rivning av aravahyreshus. Förordningarna träder i kraft den 1 februari 2019.

I områden med minskande befolkning sjunker efterfrågan på hyresbostäder, och statsunderstödda bostäder står tomma. I en del av aravalånestocken är räntorna dessutom höga jämfört med den rådande allmänna räntenivån. Genom att sänka räntorna på aravalån ger man hyreshussamfund som beviljats aravalån och som har ekonomiska svårigheter, eller sannolikt kommer att råka i ekonomiska svårigheter, bättre möjligheter att klara av sina lån. I de lånegrupper som räntesänkningen gäller kommer räntan tills vidare att sänkas till 1,39 procent. Sänkningen tillämpas på de räntor som fastställs från och med den 1 mars 2019. Aravalånen och räntorna på dessa administreras av Statskontoret.

Genom rivningsbidrag kan ARA-hyreshussamfund få bättre möjligheter att anpassa sitt bostadsbestånd till efterfrågan. Vid beviljandet av rivningsbidrag kan man i fortsättningen bättre beakta förebyggandet av ekonomiska svårigheter hos ägare till aravahyreshus. Rivningsbidrag beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Förordningarna grundar sig på en regeringsproposition som riksdagen godkänt och som förbättrar de ekonomiska stödåtgärderna för statsunderstödda hyreshussamfund (RP 208/2018 rd; RSv 178/2018 rd).

Källa: miljöministeriets pressmeddelande 24.1.2019

◄ Alla nyheter