• Valtion tilinpäätöksen ja konsernilaskennan kehittämissuunnitelmat

  Valtiovarainministeriö on asettanut valtion tilinpäätöksen kehittämishankkeen (Valtike). Hankkeen tehtävänä on valtion tilinpäätöksen kehittäminen ja mahdollisen valtion konsernitilinpäätöksen kehittämistarpeen arviointi sekä tarvittavien kehittämisehdotusten valmistelu sisältäen lainsäädäntö-, toimintatapa-, järjestelmä- ja muut tarvittavat muutosehdotukset. Lisäksi hankkeen tehtävänä on arvioida valtion tilinpäätöksen kehittämisen vaikutukset hallituksen vuosikertomukseen ja valtion talousarvion yleisperusteluihin sekä valmistella tarvittavat muutosehdotukset.

  Kehittämistyön aikajänne on suunniteltu siten, että valtion uudistettu tilinpäätös voidaan laatia ensimmäisen kerran vuonna 2026 vuodelta 2025.

  Hanketta edelsi kaksivuotinen Valtion konsernilaskennan selvitystyö, jonka lopputuloksena Valtiokonttori esitti, että valtion tilinpäätös laajennetaan sisältämään talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset.

  Lisäksi Valtiokonttori esitti, että valtiontalouden kokonaiskuvan muodostamiseksi jatkossa laaditaan organisaatiorajauksiltaan kahdet keskenään erilaiset konsernilaskelmat:

  • Laskelmat valtion talousarvio- ja rahastotalouden, liikelaitosten sekä valtion erityistehtäväyhtiöiden yhdistelmästä hankintamenomenetelmällä (rivi riviltä -yhdistely)
  • Laskelmat talousarvio- ja rahastotalouden, liikelaitosten sekä kaikkien merkittävien valtio-omisteisten yhtiöiden yhdistelmästä pääomaosuusmenetelmällä (yhden rivin yhdistely)

  Laadittavat konsernilaskelmat ovat epämuodollisia laskelmia, joiden tavoitteena on yleiskatsauksellisen kuvan muodostaminen valtiosta ja valtio-omisteisista yhtiöistä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on sisällyttää konsernilaskelmat muodollisen tilinpäätösraportoinnin piiriin.

 • Ajankohtaista

  Valtion tilinpäätöksen uudistamisen aikataulu 2024 (pdf)

  Valtiovarainministeriö on asettanut Valtion tilinpäätöksen kehittämishankkeen (Valtike).

  Valtiovarainministeriön budjettineuvos Niko Ijäs piti esityksen Valtion tilinpäätöksen kehittämishakkeesta Valtion taloushallintopäivässä marraskuussa 2023. Alla olevassa esitysmateriaalissa kerrotaan aikataulusta ja tulevista muutoksista.

  Ajankohtaista valtion tilinpäätöksen kehittämishankkeesta (pdf) 

 • Yhteystiedot

  Valtion tilinpäätöksen ja konsernilaskelmien kehittämistä Valtiokonttorissa koordinoivat Veera Mäki ja Vesa Kananen. Voit olla meihin yhteydessä!

  Vesa Kananen
  Veera Mäki
  taloushallintoasiantuntija
  puh. 0295 50 3331
  etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi
  Vesa Kananen
  konsernilaskennan asiantuntija
  0295 502 064
  etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi

   

   

   

 • Kokonaiskuva valtiontaloudesta

  Nykyinen valtiontalouden raportointi on katsottu riittämättömäksi kokonaisuuden hahmottamisen kannalta. Valtion tilinpäätös kuvaa nykymuodossaan talousarviotalouden tilinpäätöstä. Valtion tilinpäätösraportoinnin ulkopuolelle jäävät nykytilassa talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot ja valtion liikelaitokset.

  Valtio-omisteista yhtiöistä on saatavilla tietoa, mutta valtion ja valtio-omisteisten yhtiöiden yhdistelmästä ei nykytilassa laadita konsernilaskelmia. Sen takia kokonaisuudesta ei muodostu kattavaa kuvaa.

  Konsernilaskennan ja tilinpäätösraportoinnin kehittämistoimilla pyritään luomaan edellytykset valtiontalouden kokonaiskuvan muodostamiselle.

 • Konsernitiedon tarpeita kartoitettiin vuosina 2020-2021

  Valtion konsernilaskelmien tarve- ja toteutusselvityksen tehtävä oli tuottaa kokonaisarvio konsernitiedon tietotarpeista sekä laatia alustava suunnitelma kehittämisen toimeenpanovaiheesta.

  Keskeisiksi sidosryhmien tietotarpeiksi nousivat tieto valtiokokonaisuuden varoista, veloista ja vastuista.  Tavoitteena tulee olla kokonaiskuvan muodostaminen valtion taloudellisesta asemasta. Muodolliselle konsernitilinpäätökselle ei sellaisenaan nähty tarvetta. Tiedon tuottamisen kustannus-/hyötysuhteen merkitys tuotiin esille.

  Tutustu tarkemmin selvitykseen ja selvityksen tiivistelmään.

 • Konsernilaskelmaraportit vuodelta 2022

  Valtiokonttori on julkaissut konsernilaskelmaraportin vuodelta 2022.

 • Konsernilaskelmaraportit vuodelta 2021

  Valtiokonttori on julkaissut konsernilaskelmaraportin vuodelta 2021.

  Raportin tarkoituksena on edistää kokonaiskuvan hahmottamista valtion ja valtio-omisteisten yhtiöiden muodostaman kokonaisuuden tuotoista ja kuluista sekä varoista ja veloista.

  Kokonaiskuvan muodostamiseksi 31.12.2021 tilanteesta on laadittu kahdenlaisia konsernilaskelmia:

  • Hankintamenomenetelmällä on laadittu 24 erityistehtäväyrityksen tilinpäätösten ja valtiontalouden kokonaislaskelmien perusteella konsernilaskelmat (luku 2)
  • Pääomaosuusmenetelmällä on laadittu 51 valtio-omisteisen yhtiön tilinpäätösten ja valtiontalouden kokonaislaskelmien perusteella konsernilaskelmat (luku 3)

  Raportin taustaa on kuvattu osiossa Mitä kehittämistoimilla tavoitellaan

  Hankintamenomenetelmällä laadituissa laskelmissa konsernin tulos oli 9,2 mrd. € edellisvuotta parempi. Erityistehtäväyhtiöiden tilikauden 2021 tulokset olivat 919 milj.€ edellisvuotta paremmat. Konsernin oma pääoma vähentyi 4,2 mrd. €. Tämä johtui talousarviotalouden alijäämästä. Vieras pääoma yhteensä kasvoi 2,6 mrd. €.

  Pääomaosuusmenetelmällä laadittuihin laskelmiin sisällytetyt yhtiöt olivat jakaneet osinkona vuonna 2021 yhteensä 2 182,6 (2 338,2) milj.€. Saatujen osinkotuottojen eliminoinnit pienentävät tilikauden tulosta, mutta parantavat edellisen vuoden voittovaroja. Tilikauden tulosvaikutus on 1 272,3 (157,7) milj.€.

  Raportissa julkaistut konsernilaskelmat ovat epämuodollisia laskelmia, joiden tavoitteena on yleiskatsauksellisen kuvan muodostaminen valtiosta ja valtio-omisteisista yhtiöistä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on sisällyttää konsernilaskelmat muodollisen tilinpäätösraportoinnin piiriin.