Hoppa innehåll

Suomi.fi-betalningar – en nätbetalningstjänst för den offentliga förvaltningen

En kostnadseffektiv lösning för nätbetalningar

Suomi.fi-betalningar används i
135 organisationer
 • Tjänsten Suomi.fi-betalningar erbjuder för statens ämbetsverk, affärsverk, kommuner och välfärdsområden en enhetlig servicehelhet för betalningar och en systemlösning som stöd för användningen av e-tjänster.  Med tjänsten kan offentliga förvaltningens kunder betala i offentliga förvaltningens, såsom kommunernas och statsförvaltningens, e-tjänster och webbutiker.

 • Den elektroniska betalningstjänsten Suomi.fi-betalningar

  Statskontoret har upphandlat en elektronisk betalningstjänst som kan utnyttjas av aktörerna inom den offentliga förvaltningen. Tjänsten hör till servicehelheten Suomi.fi. Tjänsten Suomi.fi-betalningar ger organisationer inom den offentliga förvaltningen tillgång till en enhetlig servicehelhet och en systemlösning som stöd för användningen av e-tjänster.

  Organisationen ingår ett serviceavtal om ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-betalningar med statskontoret. Dessutom avtalas tidpunkten för ibruktagandet av tjänsten och vilka åtgärder som behövs. Statskontoret skickar också andra nödvändiga anvisningar till organisationen.

  Kunder hos organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda tjänsten Betalningar för internetbetalningar till organisationer som använder tjänsten, till exempel kommuner och statliga myndigheter. Med tjänsten Betalningar kan man bland annat göra internetbetalningar i bankernas nätbanker, med Visa-, MasterCard-och Amex-kort och med MobilePay.

  Den enhetliga tjänsten är en kostnadseffektiv lösning. Centraliserad utveckling, stöd och servicehantering är tillgängliga för den. Betalningstjänsten togs i bruk 2017, då sammanlagt 41 organisationer började använda den.

 • Skyldighet att använda tjänsten

  Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, det vill säga den så kallade stödtjänstlagen, förpliktar en organisation att använda tjänsten Suomi.fi-betalningar om organisationen har en elektronisk betalningstjänst i anslutning till de elektroniska tjänsterna. Lagen är också känd som KaPA-lagen, en finsk förkortning av programmet för genomförande av en nationell servicearkitektur.

  I lagen fastställs vilka av de organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter som är skyldiga eller berättigade att ta i bruk tjänsten Betalningar och för vilka tjänster. Till exempel kommuner och andra kommunala organisationer samt statens bokföringsenheter är skyldiga att använda tjänsten Betalningar i sina lagstadgade tjänster, om internetbetalning är ett av alternativen i organisationens elektroniska ärendehantering. Organisationer inom kommunalförvaltningen har dessutom rätt att använda tjänsten även för andra än sina lagstadgade tjänster.

  Ovannämnda organisationer bör kontakta statskontoret när de planerar att ta i bruk elektroniska tjänster som omfattar internetbetalning.

  Läs mer om lagen >

   

 • Kontaktuppgifter

   

  Anja Alanko
  ansvarig för tjänsten Suomi.fi-betalningar
  ekonomiförvaltningsspecialist
  verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi

 • Grunder för prissättningen

  Prissättningen av tjänsten grundar sig på finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer (949/2022) och den gällande bilagan som fogats till förordningen. De avgifter som tas ut är offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet, vilket innebär att man med de serviceavgifter som tas ut av användarorganisationerna täcker kostnaderna för administration, utveckling och användning av tjänsten.

  Avgiften som användarorganisationerna betalar för tjänsten Suomi.fi-betalningar består av:

  • en månadsavgift per e-tjänst
  • debiteringar för e-tjänster per betalningstransaktion och provisioner som faktureras användarorganisationen enligt utfallet
  • separata tjänster i anslutning till e-tjänster, såsom återbetalning av avgifter, enskilda redovisningar eller den fördelningskostnad i anslutning till en varukorg som debiteras vid användningen av en försäljningskanal, enligt utfallet

   

 • Prislista

  1 OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER TILL SJÄLVKOSTNADSVÄRDE

  1.1 Månadsavgifter

  1.1.1 Månadsavgift för tjänsten Suomi.fi-betalningar

   1.1.1.1 Månadsavgift 50 euro/mån                                                                           .

  1.2 Avgifter och provisioner per betalningstransaktion

  1.2.1 Avgifter och provisioner för tjänsten Suomi.fi-betalningar

  1.2.1.1 Bankernas knappar för nätbetalning med PSD2-gränssnitt 0,13 euro/st.

  1.2.1.2 Bankernas knappar för nätbetalning med bankernas traditionella gränssnitt för nätbetalningar 0,47 euro/st.                                                               

  1.2.1.3 Bankernas knappar för nätbetalning med PSD2-gränssnitt och med avtal om direkt gränssnitt 0,09 euro/st.                                                           

  1.2.1.4 Bankernas knappar för nätbetalning med bankernas traditionella gränssnitt för nätbetalningar och med avtal om direkt gränssnitt 0,55 euro/st.    

  1.2.1.5 Kortbetalningar (Visa, Mastercard och American Express) 0,07 euro/st.

  1.2.1.6 Mobila betalningar (MobilePay, Pivo, Siirto och ApplePay) 0,20 euro/st.

  1.2.1.7 Konsumentbetalning (OP Faktura) 5,00 euro/st.                                        

  1.2.1.8 PayPal-betalningar 1,00 euro/st.                                                                  

  1.2.1.9 Provisioner enligt utfallet                                                   

  Debiteringarna per betalningstransaktion baserar sig på de genomsnittliga priser som beräknats utifrån tjänsteoperatörernas och korttjänstoperatörernas prislistor. I priserna ingår dessutom kostnader för förvaltningen och utvecklingen av tjänsten. Provisionen för kortbetalningar varierar enligt kortutfärdare. Provisionen för ett betalkort som utfärdats inom EU är cirka 1,16 % och för ett betalkort som utfärdats utanför EU cirka 2,35 %. Provisionen för mobila betalningar är cirka 1,0 % Provisionen för PayPal och andra eventuella kostnader preciseras efter att betalningssättet tas i bruk 2023.

  Tjänsteproducenten debiterar avgifterna för American Express-kort direkt av kundorganisationerna.

  I bankernas nätbetalningsknappar används två olika gränssnittsversioner. I första hand används öppna gränssnitt som förutsätts i betaltjänstdirektivet PSD2, men bankernas traditionella gränssnitt för nätbetalningar fungerar parallellt som reservarrangemang.

  Med ett avtal om direkt gränssnitt med nätbetalningsknappar avses en situation där användarorganisationen till exempel av lagstadgade skäl använder en tjänsteoperatör endast som teknisk förmedlare av betalningar. Då behandlar inte serviceleverantören användarorganisationens betalningar, redovisningar eller återbetalningar via serviceleverantörens kundreservkonto.

  1.3 Separata tjänster

   1.3.1 Separata tjänster i samband med tjänsten Suomi.fi-betalningar

  1.3.1.1 Återbetalning av avgifter 0,35 euro/st.                                                        

  1.3.1.2 Enskilda redovisningar 0,15 euro/st.                                                           

  1.3.1.3 Kostnad som hänför sig till en försäljningskanals varukorg (Shop-in-Shop) 0,15 euro/st.                                                                                    

  1.3.1.4 Andra eventuella kostnader enligt leverantörens prissättning

 • Fakturering och betalningsvillkor

  Statskontoret fakturerar användarorganisationerna månatligen. Användarorganisationerna får en faktura per e-tjänst med månadsavgiften, avgifterna och provisionerna för föregående månad.

  Statskontoret använder betalningsvillkoret 21 dagar netto. Anmärkningar mot fakturan ska göras skriftligen inom sju (7) dagar efter att användarorganisationen har tagit emot fakturan.

  Som faktureringsadress används den faktureringsadress som anges på ibruktagningsblanketten. Användarorganisationerna kan också precisera sin faktureringsadress med tilläggsuppgifter för respektive e-tjänst (er referens, avtalsnummer, beställningsnummer eller konteringsreferens).

 • En beskrivining av ibruktagningsprocessen av tjänsten Suomi.fi-betalningar finns i Suomi.fi-serviceadministration och servicebeskrivningarna finner du i Statskontorets Tiimeri-plattform. Enklast bekantar du dig med tjänsten Suomi.fi-betalningar genom att ta kontakt med Statskontoret och be om en presentation av tjänsten.

 • Börja använda Suomi.fi-betalningar

  Detaljerade anvisningar för hur Suomi.fi-betalningar tas i bruk finns i Suomi.fi-serviceadministration.

  Till Suomi.fi-serviceadministration >

   

 • Presentation av tjänsten Suomi.fi-betalningar

  Kan era kunder redan köpa och betala tjänster elektroniskt?

  Hos kommersiella operatörer är kunderna vana att använda elektroniska tjänster och nätbutiker samt göra nätbetalningar. Också för offentliga organisationer lönar det sig att erbjuda elektroniska tjänster och grunda nätbutiker för sina tjänster. Det kan uppfattas som en tydlig förbättring av kundservicen.

  Erbjud kunderna möjlighet att betala tjänsterna direkt i den elektroniska tjänsten

  Suomi.fi-betalningar är en betalningslösning för nätbutiker inom den offentliga sektorn. Betalningslösningen är en kostnadseffektiv lösning, som är enkel att ta i bruk. Suomi.fi-betalningar är en tjänst för statens ämbetsverk, kommuner och samkommuner, välfärdsområden samt övriga operatörer, som utför lagstadgade uppgifter för den offentliga sektorn.

  Ifall ni inte ännu har tjänsten Suomi.fi-betalningar i bruk, ta kontakt med Statskontoret i adressen verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi och kom överens om en presentation av tjänsten. Under presentationen hör ni hur enkelt det är att ta i bruk nätbetalningar i er elektroniska tjänst!

  Nyttan av tjänsten Suomi.fi-betalningar

  • Enkelt för e-tjänsten
   Ett standardavtal, som är konkurrensutsatt och en auditerad tjänst, med alla nätbutikens betalningssätt
  • Förmånlig prissättning
   Prissättningen i tjänsten Suomi.fi-betalningar är konkurrenskraftig både för stora och små aktörer inom den offentliga sektorn
  • Enkelt för kunden
   Betalningen är en del av den elektroniska serviceprocessen
  • Servicetid 24/7
   Kunden får service då hen vill
  • Goda funktioner
   Tydlig rapportering, individuella användarrättigheter, enkla återbetalningar osv.
  • Kostnadseffektiv funktion
   Betydligt mer kostnadseffektivt än fakturering
  • Inga betalningsfrister
   Meddelande om betalningen lyckades fås genast, redovisningar t.o.m. inom två dagar
  • Ingen kreditrisk
   Betalningen görs före tjänsten eller produkten levereras – ingen kreditrisk,  fordringskontroll eller indrivning

  Tips!

  Det lönar sig att erbjuda kunderna i nätbutiken alla betalningsbelagda tjänster som organisationen inom den offentliga förvaltningen erbjuder. För kommunerna är sådana tjänster till exempel dagvård, båtplatser, uthyrning av idrottslokaler, simhallarnas terminsavgifter, idrottstjänster, medborgarinstitutens kursavgifter, biblioteksavgifter osv.

  Tilläggsuppgifter om tjänsten Suomi.fi- betalningar: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

 • En plattform för tjänsten Suomi.fi-betalningar

  Statskontoret upprätthåller en Tiimeri-plattform för kundorganisationer inom Statskontorets Suomi.fi-betalningstjänst. I plattformen finns aktuella anvisningar och blanketter som anknyter till användningen av tjänsten.

  Plattformen inkluderar bland annat:

  • Servicebeskrivningar för tjänsten Suomi.fi-betalningar
  • Tjänstens avtalsdokument inklusive blanketten för ibruktagande

  Ibruktagande av Tiimeri-plattformen kräver registrering av eduuni-ID.

  Användarrättigheter till den nya Tiimeri-plattformen för Statskontorets Suomi.fi-betalningstjänst kan begäras per e-post till verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

 • Tillgänglighetsförklaring

 • Kund- och transaktionsvolymer i tjänsten Suomi.fi-betalningar kan granskas i den finskspråkiga statistik som publiceras månatligen. Betalningstransaktionsvolymer kan sökas genom att konstruera olika sökfaktorer av bl.a. betalningssätt och organisationer. Statistik kan sökas från åren 2018-2023. 

 • Länk till statistiken