• Servicebeskrivning

  Om du är anställd av staten kan du får ersättning för kostnader som uppstår för vissa typer av rättegångar. Du kan även få ersättning för kostnader i anknytning till en förundersökning eller för andra kostnader som anses vara nödvändiga.

 • Villkor för att erhålla ersättning

  Villkoren för att erhålla ersättning är att

  * du har åtalats eller avkrävts ersättning för ett felaktigt förfarande vid förrättning av tjänsten eller i arbetet
  OCH
  * behandlingen av ärendet har avslutats under förundersöknings- eller åtalsprövningsstadiet utan domstolsbeslut eller
  * åtalet eller ersättningskravet har avslagits i rätten.

 • Gör så här

  Ansök om ersättning för rättegångs- och förundersökningskostnader hos Statskontoret med ansökningsblanketten.

  Om ansökan baserar sig på ett domstolsbeslut om ersättning av rättegångskostnaderna ska du bifoga en kopia av domstolens beslut till ansökan.

  Om du ansöker om ersättning för förundersökningskostnader ska du till ansökan bifoga
  * beslutet om åtalseftergift eller annan motsvarande utredning (till exempel meddelande om att undersökningen är avslutad) samt
  * utredningar över kostnader som uppstått.

  I de fall där Statskontoret betalar den utdömda ersättningen övergår indrivningsrätten från den egentlige betalningsskyldige till Statskontoret.

  Om villkoren för erhållande av ersättning uppfylls i övrigt kan ersättning betalas för nödvändiga kostnader i anknytning till rättegången även om ingen ersättning har utdömts. Detta förutsätter att det med tanke på den sökandes ställning och övriga omständigheter är skäligt att betala ersättning. I sådana fall ska det i ansökan finnas en motivering till varför ersättningen ska betalas och en kopia av domstolens beslut ska bifogas.

 • Ansök om ersättning

  Ansök om ersättning för rättegångs- och förundersökningskostnader hos Statskontoret med ansökningsblanketten (fliken intill).

  Om ansökan baserar sig på ett domstolsbeslut om ersättning av rättegångskostnaderna ska du bifoga en kopia av domstolens beslut till ansökan.

  Om du ansöker om ersättning för förundersökningskostnader ska du till ansökan bifoga
  * beslutet om åtalseftergift eller annan motsvarande utredning (till exempel meddelande om att undersökningen är avslutad) samt
  * utredningar över kostnader som uppstått.

  I de fall där Statskontoret betalar den utdömda ersättningen övergår indrivningsrätten från den egentlige betalningsskyldige till Statskontoret.

  Om villkoren för erhållande av ersättning uppfylls i övrigt kan ersättning betalas för nödvändiga kostnader i anknytning till rättegången även om ingen ersättning har utdömts. Detta förutsätter att det med tanke på den sökandes ställning och övriga omständigheter är skäligt att betala ersättning. I sådana fall ska det i ansökan finnas en motivering till varför ersättningen ska betalas och en kopia av domstolens beslut ska bifogas.