• I korthet

  Räntestöd betalas för projekt som andra myndigheter godkänt för räntestöd, till exempel projekt som gäller vattenförsörjning, skyddsupplagring och utvecklingsbistånd.

  Utrikesministeriet beviljar räntestöd för krediter som upptagits för utvecklingsbiståndsprojekt, som Statskontoret betalar till banken. Utrikesministeriet skickar beslutet om räntestödslån till Statskontoret för kännedom.

 • Uppgifter som ska meddelas till Statskontoret

  Det kreditinstitut som beviljat kredit skickar ett meddelande åt Statskontoret om lyftandet av krediten med följande uppgifter:

  • kredittagaren
  • kredit-/avtalsnummer
  • utrikesministeriets beslutsdatum/projektnummer
  • kreditens belopp/valuta
  • summa som lyfts tidigare
  • uttagsdag och uttagsbelopp
  • räntebetalningsdagar
  • ränteprocent och marginal
  • skötsel av krediten/amorteringsplan.
 • Utbetalning av räntestödet

  Räntestödet betalas halvårsvis på räntebetalningsdagen till det finansinstitut som beviljat krediten. Debiteringen av räntestödet ska skickas i god tid (minst 14 dygn före räntestödskreditens förfallodag).

  Debiteringsdokumentet om utbetalning av räntestöd ska innehålla följande uppgifter:

  • kredittagaren
  • kredit-/avtalsnummer
  • utrikesministeriets beslutsdatum/projektnummer (åtminstone i samband med den första debiteringen)
  • ränteperioden
  • kapital/valuta
  • ränteprocent och marginal
  • summa som debiteras
  • bankens kontonummer (IBAN och SWIFT) till vilket räntestödet utbetalas.

  Räntestöd i utländsk valuta betalas i euro. Räntestödet beräknas enligt ECB:s genomsnittskurs under två bankdagar i Finland före förfallodagen.

  Handlingarna kan skickas per post till adressen Statskontoret, Finansiering, Räntestöd, PB 14, 00054 STATSKONTORET.