• I korthet

  Business Finland kan bevilja företag bidrag och lån för forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet med stöden är att hjälpa företagen att ta fram produkter, produktionsmetoder och tjänster som står sig i den internationella konkurrensen.

  Finansiering söks hos Business Finland, som fattar beslutet om beviljande av bidrag och lån utifrån ansökan. På Business Finlands hemsida finns närmare information om hur man anhåller om bidrag och lån för produktutveckling.

  Statskontoret ansvarar för de åtgärder som vidtas efter beslutet, bl.a. skötsel av lånens betalningsrörelse samt bevakning och inkassering av fordringar. Business Finland beslutar om ändringar i lånevillkoren.

 • Lånevillkor

  Lånetiden för produktutvecklingslån (FoU-lån) kan vara högst 10 år och högst de fem första åren kan vara amorteringsfria.

  Räntan på produktutvecklingslån är tre procentenheter lägre än den gällande grundräntan, men minst en procent. Lånen beviljas i regel utan säkerhet.

  Noggrannare lånevillkor beskrivs i skuldebrevet som Statskontoret har upprättat. En kopia på skuldebrevet kan beställas per e-post från yritysluotot(at)statskontoret.fi.

 • Lyftande och betalning av lånet

  Undertecknande av skuldebrevet

  När vi har erhållit Business Finlands beslut om att bevilja ett lån, skickar vi kunden anvisningar om vilka dokument kunden ska skicka in till Statskontoret innan kunden kan underteckna skuldebrevet.

  Låntagaren kan underteckna skuldebrevet elektroniskt i Statskontorets Visma Sign-system eller alternativt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) hos en notarius publicus. Tiden ska bokas via DVV:s elektroniska tidsbokningssystem.

  Skuldebrevet i original som undertecknats hos en notarius publicus ska returneras jämte bilagor till Statskontoret, antingen direkt till informationspunkten i vårt kontor eller per post.

  Skicka in information

  Om låntagaren undertecknar skuldebrevet elektroniskt ska låntagaren skicka in följande uppgifter och dokument till Statskontoret, antingen per e-post, post eller till informationspunkten i vårt kontor:

  • ett handelsregisterutdrag i original eller i elektroniskt format som är högst tre månader gammalt,
  • ett utdrag eller en kopia av bolagsstyrelsens mötesprotokoll, av vilket framgår beslutet om att ta och lyfta lån,
  • namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer samt e-postadress) för den person som sköter låneärendet,
  • nätfaktureringsadress.

  Om låntagaren undertecknar skuldebrevet hos notarius publicus ska låntagaren skicka in följande uppgifter och dokument till Statskontoret, antingen per post eller till informationspunkten i vårt kontor:

  • ett handelsregisterutdrag i original eller i elektroniskt format som är högst tre månader gammalt,
  • ett bestyrkt utdrag eller en bestyrkt kopia av bolagsstyrelsens mötesprotokoll, av vilket framgår beslutet om att ta och lyfta lån,
  • passkopia för den som undertecknat skuldebrevet,
  • namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer samt e-postadress) för den person som sköter låneärendet,
  • nätfaktureringsadress.

  Betalning av lånet

  Statskontoret utbetalar den första raten i förskott efter att skuldebrevet har undertecknats och alla nödvändiga handlingar har skickats in till Statskontoret.

  Låntagaren ska rapportera hur projektet framskrider till Business Finland, som fattar beslut om kommande utbetalningar av lånerater baserat på dessa mellanrapporter och skickar Statskontoret informationen om det belopp som ska betalas ut. Statskontoret betalar ut det beslutsenliga beloppet till låntagaren.

  Ränta och amorteringar på produktutvecklingslån ska årligen betalas till Statskontoret på samma datum som den första posten lyftes.

  Ändring av kontonummer

  Ändringar av kontonummer ska anmälas till Business Finland.

 • Ändringar i lånevillkoren

  Låntagaren kan ansöka om ändring av lånevillkoren hos Business Finland om projektet blir försenat, misslyckas eller om det inte är möjligt att dra nytta av dess resultat i affärsverksamheten.

  I första hand erbjuds låntagaren mer återbetalningstid, men i vissa fall kan även det obetalda kapitalet och räntorna på lånet delvis eller helt ändras till understöd, om förutsättningarna för avskrivning uppfylls.

  Lånevillkoren kan ändras endast med en ansökan av låntagaren. Lånevillkorens ändringsansökningar skall skickas till Business Finland i god tid före nästa förfallodatum, så att Business Finland kan beakta de kommande betalningsraterna när de gör beslutet om ändring av lånevillkoren. Om ansökningen görs efter förfallodatumet, måste de förfallna raterna betalas till Statskontoret enligt de ursprungliga lånevillkoren. Närmare anvisningar om ändringar i lånevillkoren finns på Business Finlands hemsida.

 • Ändringar i avtalsförhållandet

  Business Finland skall underrättas skriftligt vid företagsomställningar (samgående, delning etc.) och väsentliga förändringar i ägandet. Business Finland meddelar Statskontoret om den förordar eller motsätter sig den föreslagna företagsomstruktureringen.

  Företaget får inte överlåta projektet till en tredje part utan tillstånd från Business Finland. Om företaget har för avsikt att sälja den rörelse där projektet ingår måste Business Finland informeras skriftligt om planerna i god tid. Om Business Finland beviljar tillstånd att överlåta projektet med tillhörande lån ska den nya låntagaren lämna in till Statskontoret ett handelsregisterutdrag och styrelsens beslut om att ta ansvar för lånet. Efter detta ska den nya låntagaren signera överlåtelseförbindelsen antingen elektroniskt i Visma Sign-systemet som Statskontoret använder eller underteckna det hos en notarius publicus vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), vart tid bör bokas via deras elektroniska tidbokningstjänst.

  Undertecknas överlåtelseförbindelsen hos en notarius publicus ska låntagaren dock först kontakta Statskontoret, så att vi kan skicka förbindelsen till per post för undertecknande. Förbindelsen i original som undertecknats hos en notarius publicus ska returneras jämte bilagor till Statskontoret.

  Business Finland har rätt att häva finansieringsbeslutet om en försäljning anses leda till att projektet inte kan fortsätta i enlighet med planerna. Efter att ha fått in beslutet om hävning återkräver Statskontoret lånen.

 • Lånekundernas tjänst

  I tjänsten för lånekunder kan man kontrollera kontoutdrag och planer för skötsel av skuld.

  Kunden kan även ge sitt företags bokföringsbyrå rättigheter till tjänsten så att byrån kan söka fram kontoutdrag för bokslutet.

  Lånekundernas tjänst >