• Lyhyesti

  Business Finland voi myöntää yrityksille avustusta ja lainaa tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä.

  Rahoitusta haetaan Business Finlandilta, joka tekee päätöksen avustuksen ja lainan myöntämisestä hakemuksen perusteella. Business Finlandin verkkosivuilla on ohjeet hakemuksen laatimisesta ja hakemusmenettelystä.

  Valtiokonttori vastaa myöntämispäätöksen jälkeisistä tehtävistä, muun muassa lainoihin liittyvän velkakirjan laatimisesta, maksuliikenteen hoitamisesta sekä saatavien valvonnasta ja perinnästä.

 • Lainan ehdot

  Tuotekehityslainan laina-aika on enintään kymmenen vuotta, joista enintään viisi ensimmäistä lainavuotta voi olla lyhennyksistä vapaita.

  Tuotekehityslainan korko on kolme prosenttiyksikköä alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään yksi prosentti. Laina myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta.

  Tarkemmat lainaehdot on kuvattu Valtiokonttorissa laaditussa velkakirjassa. Kopion velkakirjapohjasta voi tarvittaessa tilata sähköpostitse osoitteesta yritysluotot(at)valtiokonttori.fi.

 • Lainan nostaminen ja maksaminen

  Kun Business Finland on tehnyt päätöksen lainan myöntämisestä, Valtiokonttori lähettää lainansaajalle ohjeet lainan nostamiseksi.

  Velkakirjan allekirjoittaminen

  Ensimmäiseksi lainansaajan on varattava aika velkakirjan allekirjoittamiseen Valtiokonttorissa. Voit varata ajan puhelimitse numerosta 0295 50 2530 arkisin klo 10–15.

  Vaihtoehtoisesti voit allekirjoittaa velkakirjan myös maistraatissa julkisen notaarin luona. Ole kuitenkin ensin yhteydessä Valtiokonttoriin, jotta voimme lähettää velkakirjan sinulle postitse allekirjoituksia varten. Julkisen notaarin luona allekirjoitettu alkuperäinen velkakirja liitteineen on palautettava postitse Valtiokonttoriin.

  Tietojen toimittaminen

  Lainansaajan on toimitettava allekirjoitetun velkakirjan lisäksi seuraavat tiedot ja asiapaperit Valtiokonttoriin:

  • alkuperäinen tai sähköinen kaupparekisteriote, joka on enintään kolme kuukautta vanha
  • oikeaksi todistettu ote tai oikeaksi todistettu kopio yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa lainanotto- ja nostopäätös on tehty
  • laina-asiaa hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoite)
  • laskutusosoite.

  Lainan maksaminen

  Valtiokonttori maksaa lainan ensimmäisen erän ennakkona sen jälkeen, kun velkakirja on allekirjoitettu Valtiokonttorissa tai julkisen notaarin luona ja kaikki tarvittavat asiapaperit on toimitettu Valtiokonttoriin.

  Lainansaajan on raportoitava projektin edistymisestä Business Finlandille, joka päättää seuraavien lainaerien maksamisesta näiden väliraporttien perusteella ja lähettää tiedon maksettavasta määrästä Valtiokonttoriin. Valtiokonttori maksaa päätöksen mukaisen määrän lainansaajalle.

  Valtiokonttori velkoo tuotekehityslainojen koron ja lyhennyksen vuosittain ensimmäisen erän nostamisen vuosipäivänä.

  Tilinumeron muutos

  Tilinumeron muutoksesta on ilmoitettava Business Finlandille. Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella ”Lomake rahoituspäätöksen hyväksymiseen (yritykset)”.

 • Lainaehtojen muutokset

  Lainaehtoihin voi hakea muutosta Business Finlandista, jos projekti viivästyy tai epäonnistuu tai jos sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa.

  Ensisijaisesti lainansaajalle tarjotaan lisää takaisinmaksuaikaa, mutta joissain tapauksissa myös lainan maksamaton pääoma ja korot voidaan muuttaa osittain tai kokonaan avustukseksi, mikäli perimättäjätön edellytykset täyttyvät.

  Lainaehtoja voidaan muuttaa vain lainansaajan hakemuksesta. Muutoshakemukset Business Finlandille on toimitettava hyvissä ajoin ennen tulevaa eräpäivää, jotta Business Finland voi ottaa erääntyvät lainaerät huomioon lainehtomuutospäätöstä tehdessään. Jos muutoshakemus tehdään Business Finlandille vasta eräpäivän jälkeen, tulee erääntyneet erät suorittaa Valtiokonttorille alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. Business Finlandin verkkosivuilla on lisätietoja lainaehtojen muutoksen hakemisesta.

  Valtiokonttorin kanssa voi sopia vain lyhytaikaisista maksusuunnitelmista sellaisissa tapauksissa, joissa maksuerä on jo erääntynyt. Muutoshakemuksen käsittely ei keskeytä lainan normaalia laskutusta ja erääntyneille erille kertyy viivästyskorkoa lainaehtojen mukaisesti.

 • Sopimussuhteen muutokset

  Yritysjärjestelyistä (esim. sulautuminen, jakautuminen) ja yrityksen omistussuhteissa tapahtuvasta olennaisesta muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti Business Finlandille. Business Finland ilmoittaa Valtiokonttorille, puoltaako vai vastustaako se ehdotettua yritysjärjestelyä.

  Yritys ei saa siirtää projektia kolmannelle osapuolelle ilman Business Finlandin lupaa. Jos yritys aikoo myydä projektiin liittyvän liiketoiminnan, tulee myynnistä ilmoittaa etukäteen kirjallisesti Business Finlandille. Jos Business Finland antaa projektin ja siihen liittyvän lainan siirrolle luvan, uuden lainansaajan on oltava yhteydessä Valtiokonttoriin ja varattava aika siirtositoumuksen allekirjoittamiseen Valtiokonttorissa. Ajan voi varata puhelimitse numerosta 0295 50 2530 arkisin klo 10–15.

  Vaihtoehtoisesti voit allekirjoittaa siirtositoumuksen myös maistraatissa julkisen notaarin luona. Ole kuitenkin ensin yhteydessä Valtiokonttoriin, jotta voimme lähettää sitoumuksen sinulle postitse allekirjoituksia varten. Julkisen notaarin luona allekirjoitettu alkuperäinen sitoumus liitteineen on palautettava postitse Valtiokonttoriin.

  Business Finlandilla on oikeus purkaa rahoituspäätös, jos myynnin katsottaisiin johtavan siihen, ettei projektia voitaisi enää jatkaa suunnitelmien mukaan. Purkupäätöksen saatuaan Valtiokonttori perii lainat takaisin lainansaajalta.

 • Laina-asiakkaiden asiointipalvelu

  Laina-asiakkaiden asiointipalvelussa voi tarkastella tuotekehityslainaan liittyviä tiliotteita ja hoitosuunnitelmia.

  Asiakas voi antaa oikeudet asiointipalveluun myös yrityksensä tilitoimistolle, jolloin tilitoimisto voi hakea palvelusta tiliotteet tilinpäätöstä varten.