• I korthet

  Business Finland kan bevilja företag bidrag och lån för forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet med stöden är att hjälpa företagen att ta fram produkter, produktionsmetoder och tjänster som står sig i den internationella konkurrensen.

  Finansiering söks hos Business Finland, som fattar beslutet om beviljande av bidrag och lån utifrån ansökan. På Business Finlands hemsida finns närmare information om hur man anhåller om bidrag och lån för produktutveckling.

  Statskontoret ansvarar för de åtgärder som vidtas efter beslutet, bl.a. skötsel av lånens betalningsrörelse samt bevakning och inkassering av fordringar. Business Finland beslutar om ändringar i lånevillkoren.

 • Lånevillkor

  Lånetiden för produktutvekclingslån och etableringslån i form av kapitallån (FoU-kapitallån) kan vara högst 10 år och högst de fem första åren kan vara amorteringsfria.

  Lånetiden börjar löpa när låntagaren har tagit ut den första låneposten. Den verkliga lånetiden blir längre än den ursprungliga, eftersom lånets förfallodag är bunden till när låntagarens räkenskapsperiod slutar och inte till när lånets första rat lyfts.

  Räntan på produktutvecklingslån är en procentenhet lägre än den gällande grundräntan, men minst tre procent. Ränta skall betalas från och med den tidpunkt då lånet eller en del av det tas ut. Räntan räknas ut enligt räkenskapsperioden.

  Räntan på etableringslån är för tillfället gällande grundräntan, dock alltid minst fyra procent.

  Lån som har beviljats under den gamla lagen om aktiebolag 734/1978

  Låntagaren betalar ränta på lånekapitalet bara om den sammanslutning som tar upp lån har utdelningsbara medel till samma belopp. Räntan löper dock ändå på lånet också för de räkenskapsperioder då bokslutet inte uppvisar några utdelningsbara medel.

  Låntagaren betalar kapital tillbaka bara om full täckning kvarstår för det bundna egna kapitalet för den låntagande sammanslutningen.

  Lån som har beviljats under den nya aktiebolagslagen (624/2006)

  Låntagaren betalar ränta och kapital tillbaka endast till den del beloppet av bolagets fria egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten överskrider förlusten enligt bolagets balansräkning för den senaste avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut

  Om kapitalet eller räntan på ett FoU-kapitallån av de skäl som nämns ovan helt eller delvis är obetalda när lånetiden löper ut förlängs lånetiden tills lånet har återbetalats fullt ut.

  Produktutvekclingslån och etableringslån i form av kapitallån beviljas i regel utan säkerhet.

  Noggrannare lånevillkor beskrivs i skuldebrevet som Statskontoret har upprättat. En kopia på skuldebrevet kan beställas per e-post från yritysluotot(at)statskontoret.fi.

 • Lyftande av lånet

  Undertecknande av skuldebrevet

  När vi har erhållit Business Finlands beslut om att bevilja ett lån, skickar vi kunden anvisningar om vilka dokument kunden ska skicka in till Statskontoret innan kunden kan underteckna skuldebrevet.

  Låntagaren kan underteckna skuldebrevet elektroniskt i Statskontorets Visma Sign-system eller alternativt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) hos en notarius publicus. Tiden ska bokas via DVV:s elektroniska tidsbokningssystem.

  Skuldebrevet i original som undertecknats hos en notarius publicus ska returneras jämte bilagor till Statskontoret, antingen direkt till informationspunkten i vårt kontor eller per post.

  Skicka in information

  Om låntagaren undertecknar skuldebrevet elektroniskt ska låntagaren skicka in följande uppgifter och dokument till Statskontoret, antingen per e-post, post eller till informationspunkten i vårt kontor:

  • ett handelsregisterutdrag i original eller i elektroniskt format som är högst tre månader gammalt,
  • ett utdrag eller en kopia av bolagsstyrelsens mötesprotokoll, av vilket framgår beslutet om att ta och lyfta lån,
  • namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer samt e-postadress) för den person som sköter låneärendet,
  • nätfaktureringsadress.

  Om låntagaren undertecknar skuldebrevet hos notarius publicus ska låntagaren skicka in följande uppgifter och dokument till Statskontoret, antingen per post eller till informationspunkten i vårt kontor:

  • ett handelsregisterutdrag i original eller i elektroniskt format som är högst tre månader gammalt,
  • ett bestyrkt utdrag eller en bestyrkt kopia av bolagsstyrelsens mötesprotokoll, av vilket framgår beslutet om att ta och lyfta lån,
  • passkopia för den som undertecknat skuldebrevet,
  • namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer samt e-postadress) för den person som sköter låneärendet,
  • nätfaktureringsadress.

  Betalning av lånet

  Statskontoret utbetalar den första raten i förskott efter att skuldebrevet har undertecknats och alla nödvändiga handlingar har skickats in till Statskontoret.

  Låntagaren ska rapportera hur projektet framskrider till Business Finland, som fattar beslut om kommande utbetalningar av lånerater baserat på dessa mellanrapporter och skickar Statskontoret informationen om det belopp som ska betalas ut. Statskontoret betalar ut det beslutsenliga beloppet till låntagaren.

  Ränta och amorteringar på produktutvecklingslån ska årligen betalas till Statskontoret på samma datum som den första posten lyftes.

  Ändring av kontonummer

  Ändringar av kontonummer ska anmälas till Business Finland. Du kan göra anmälan med blanketten Anmälan om godkännande av finansieringsbeslut (företag).

 • Betalning av lånet

  Ränta och amorteringar på produktutvecklingslån skall årligen betalas till Statskontoret på samma datum som den första posten lyftes.

  När det gäller lån i form av kapitallån (FoU-kapitallån) är bolagets revisor vid den årliga revisionen skyldig att slå fast om bolaget kan betala ränta enligt den balansräkning som bolagsstämman förelagts och enligt villkoren i skuldebrevet.

  Ränta och amortering på FoU-kapitallån skall betalas inom 45 dagar efter att bolagsstämman har fastställt beloppen för den. Statskontoret skickar faktura efter att ha fått det ovan nämnda revisorsmeddelandet och andra behövliga bokslutshandlingar.

  Om bolaget inte kunnat betala ränta på ett FoU-kapitallån i enlighet med planerna överförs den obetalda räntan på kommande räkenskapsperioder tills räntan har erlagts fullt ut.

 • Ändringar i lånevillkoren

  Låntagaren kan ansöka om ändring av lånevillkoren hos Business Finland om projektet blir försenat, misslyckas eller om det inte är möjligt att dra nytta av dess resultat i affärsverksamheten.

  I första hand erbjuds låntagaren mer återbetalningstid, men i vissa fall kan även det obetalda kapitalet och räntorna på lånet delvis eller helt ändras till understöd, om förutsättningarna för avskrivning uppfylls.

  Lånevillkoren kan ändras endast med en ansökan av låntagaren. Lånevillkorens ändringsansökningar skall skickas till Business Finland i god tid före nästa förfallodatum, så att Business Finland kan beakta de kommande betalningsraterna när de gör beslutet om ändring av lånevillkoren. Om ansökningen görs efter förfallodatumet, måste de förfallna raterna betalas till Statskontoret enligt de ursprungliga lånevillkoren. Närmare anvisningar om ändringar i lånevillkoren finns på Business Finlands hemsida.

 • Ändringar i avtalsförhållandet

  Business Finland skall underrättas skriftligt vid företagsomställningar (samgående, delning etc.) och väsentliga förändringar i ägandet. Business Finland meddelar Statskontoret om den förordar eller motsätter sig den föreslagna företagsomstruktureringen.

  Företaget får inte överlåta projektet till en tredje part utan tillstånd från Business Finland. Om företaget har för avsikt att sälja den rörelse där projektet ingår måste Business Finland informeras skriftligt om planerna i god tid. Om Business Finland beviljar tillstånd att överlåta projektet med tillhörande lån ska den nya låntagaren kontakta Statskontoret och boka en tid för undertecknande av överlåtelseförbindelsen på Statskontoret. Tid kan bokas per telefon på nummer 0295 50 2530 vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00.

  Alternativt kan du även underteckna överlåtelseförbindelsen på magistraten hos en notarius publicus. Du ska dock först kontakta Statskontoret, så att vi kan skicka förbindelsen till dig per post för undertecknande. Förbindelsen i original som undertecknats hos en notarius publicus ska returneras jämte bilagor till Statskontoret.

  Business Finland har rätt att häva finansieringsbeslutet om en försäljning anses leda till att projektet inte kan fortsätta i enlighet med planerna. Efter att ha fått in beslutet om hävning återkräver Statskontoret lånen.

 • Lämnande av bokslutsuppgifter

  De som beviljats produktutvecklingslån med kapitalvillkor ska årligen lämna resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, bolagsstämmans protokoll samt en anmälan som undertecknats av en CGR/GRM-revisor om huruvida man kan betala ränta på kapitallånet eller amortera kapital till Statskontoret.

  Uppgifterna skall lämnas inom två veckor efter den bolagsstämma där bokslutet fastställdes.

  Statskontoret skall utan dröjsmål underrättas när räkenskapsperioden ändras.

  Det krävs alltid samtycke från Statskontoret innan fritt eget kapital ändras till poster under bundet eget kapital.

  Uppgifterna kan skickas till Statskontoret per e-post till adressen yritysluotot(at)statskontoret.fi eller per post till adressen Statskontoret/Finansiering/Företagskrediter, PB 14, 00054 Statskontoret.

 • Lånekundernas tjänst

  I tjänsten för lånekunder kan man kontrollera kontoutdrag och planer för skötsel av skuld.

  Kunden kan även ge sitt företags bokföringsbyrå rättigheter till tjänsten så att byrån kan söka fram kontoutdrag för bokslutet.