• Lyhyesti

  Business Finland voi myöntää yrityksille avustusta ja lainaa tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä.

  Rahoitusta haetaan Business Finlandilta, joka tekee päätöksen avustuksen ja lainan myöntämisestä hakemuksen perusteella. Business Finlandin verkkosivuilla on ohjeet hakemuksen laatimisesta ja hakemusmenettelystä.

  Valtiokonttori vastaa myöntämispäätöksen jälkeisistä tehtävistä, muun muassa lainoihin liittyvän velkakirjan laatimisesta, maksuliikenteen hoitamisesta sekä saatavien valvonnasta ja perinnästä. Lainaehtojen muutoksia koskevat päätökset tekee Business Finland.

 • Lainan ehdot

  Pääomaehtoisen tuotekehitys- tai perustamislainan laina-aika on enintään kymmenen vuotta, joista enintään viisi ensimmäistä lainavuotta voivat olla lyhennyksistä vapaita.

  Laina-aika alkaa lainan ensimmäisen erän nostamisesta. Todellinen laina-aika muodostuu alkuperäistä pidemmäksi, koska lainan eräpäivä on sidottu lainansaajan tilikauden päättymiseen eikä lainan ensimmäisen erän nostopäivään.

  Tuotekehityslainan korko on yhden prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään kolme prosenttia. Korkoa on maksettava siitä lukien kun laina tai sen osa on nostettu. Koron laskentakausi on tilikausi.

  Perustamislainan korko on kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin aina vähintään neljä prosenttia.

  Lainat, jotka on myönnetty vanhan osakeyhtiölain (734/1978) aikana

  Lainansaaja maksaa korkoa lainapääomalle vain, jos lainan ottaneella yhteisöllä on voitonjakokelpoisia varoja vastaava määrä. Lainalle kuitenkin kertyy korkoa myös niiltä tilikausilta, joilta vahvistettava tilinpäätös ei osoita voitonjakokelpoisia varoja.

  Lainansaaja maksaa pääomaa takaisin vain, jos lainan ottavan yhteisön sidotulle omalle pääomalle jää täysi kate.

  Lainat, jotka on myönnetty uuden osakeyhtiölain (624/2006) aikana

  Lainansaaja maksaa korkoa ja pääomaa takaisin vain siltä osin kuin lainanottaneen yhteisön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

  Jos pääomaehtoisen lainan pääoma tai korko on edellä mainitun vuoksi laina-ajan päätyttyä kokonaan tai osittain takaisin maksamatta, pitenee laina-aika siihen asti, kunnes laina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin.

  Pääomaehtoinen tuotekehitys- tai perustamislaina myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta.

  Tarkemmat lainaehdot on kuvattu Valtiokonttorissa laaditussa velkakirjassa. Kopion velkakirjapohjasta voi tarvittaessa tilata sähköpostitse osoitteesta yritysluotot(at)valtiokonttori.fi.

 • Lainan nostaminen

  Kun Business Finland on tehnyt päätöksen lainan myöntämisestä, Valtiokonttori lähettää lainansaajalle ohjeet lainan nostamiseksi.

  Velkakirjan allekirjoittaminen

  Saatuamme lainapäätöksen tiedoksi Business Finlandilta, lähetämme asiakkaalle ohjeet siitä, mitä asiakirjoja asiakkaan tulee toimittaa Valtiokonttoriin ennen kuin asiakas pääsee allekirjoittamaan velkakirjan.

  Lainansaaja voi allekirjoittaa velkakirjan sähköisesti Valtiokonttorin käytössä olevassa Visma Sign -järjestelmässä tai vaihtoehtoisesti lainansaaja voi käydä allekirjoittamassa velkakirjan Digi -ja väestötietovirastossa (DVV) julkisen notaarin luona, jonne tulee varata aika heidän sähköisen varauspalvelunsa kautta.

  Julkisen notaarin luona allekirjoitettu alkuperäinen velkakirja liitteineen on palautettava Valtiokonttoriin joko suoraan infopisteeseemme tai postitse.

  Tietojen toimittaminen

  Mikäli lainansaaja allekirjoittaa velkakirjan sähköisesti, lainansaajan on toimitettava seuraavat tiedot ja asiapaperit Valtiokonttoriin joko sähköpostitse, postitse tai infopisteeseemme:

  • alkuperäinen tai sähköinen kaupparekisteriote, joka on enintään kolme kuukautta vanha
  • ote tai kopio yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa lainanotto- ja nostopäätös on tehty
  • laina-asiaa hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoite)
  • verkkolaskutiedot.

  Mikäli lainansaaja allekirjoittaa velkakirjan julkisen notaarin luona, lainansaajan on toimitettava seuraavat tiedot ja asiapaperit Valtiokonttoriin joko postitse tai infopisteeseemme:

  • alkuperäinen tai sähköinen kaupparekisteriote, joka on enintään kolme kuukautta vanha
  • oikeaksi todistettu ote tai oikeaksi todistettu kopio yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa lainanotto- ja nostopäätös on tehty
  • velkakirjan allekirjoittajan passikopio
  • laina-asiaa hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoite)
  • verkkolaskutiedot.

  Lainan ensimmäisen erän maksaminen

  Valtiokonttori maksaa lainan ensimmäisen erän ennakkona sen jälkeen, kun velkakirja on allekirjoitettu ja kaikki tarvittavat asiapaperit on toimitettu Valtiokonttoriin.

  Lainansaajan on raportoitava projektin edistymisestä Business Finlandille, joka päättää seuraavien lainaerien maksamisesta näiden väliraporttien perusteella ja lähettää tiedon maksettavasta määrästä Valtiokonttoriin. Valtiokonttori maksaa päätöksen mukaisen määrän lainansaajalle.

  Valtiokonttori velkoo tuotekehityslainojen koron ja lyhennyksen vuosittain ensimmäisen erän nostamisen vuosipäivänä.

  Tilinumeron muutos

  Tilinumeron muutoksesta on ilmoitettava Business Finlandille. Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella ”Lomake rahoituspäätöksen hyväksymiseen (yritykset)”.

 • Lainan maksaminen

  Valtiokonttori velkoo tuotekehityslainojen koron ja lyhennyksen vuosittain ensimmäisen erän nostamisen vuosipäivänä.

  Pääomaehtoisten lainojen osalta yhtiön tilintarkastajan velvollisuutena on todeta vuosittaisen säännönmukaisen tilintarkastuksen yhteydessä, voidaanko korkoa tai pääoman lyhennystä maksaa yhtiökokoukselle vahvistettavaksi esitettävän taseen ja velkakirjan ehtojen mukaisesti.

  Pääomaehtoisen tuotekehityslainan korko ja lyhennys on maksettava 45 päivän kuluessa siitä, kun yhtiökokous on vahvistanut maksettavan koron ja lyhennyksen määrän. Valtiokonttori lähettää laskun saatuaan edellä mainitun tilintarkastajan ilmoituksen ja muut tarvittavat tilinpäätösasiakirjat.

  Jos pääomaehtoisen lainan korkoa tai lyhennystä ei ole voitu maksaa suunnitelman mukaisesti, siirtyvät nämä maksamattomat osuudet maksettavaksi tulevina tilikausina, kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan.

 • Lainaehtojen muutokset

  Lainaehtoihin voi hakea muutosta Business Finlandista, jos projekti viivästyy tai epäonnistuu tai jos sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa.

  Ensisijaisesti lainansaajalle tarjotaan lisää takaisinmaksuaikaa, mutta joissain tapauksissa myös lainan maksamaton pääoma ja korot voidaan muuttaa osittain tai kokonaan avustukseksi, mikäli perimättäjätön edellytykset täyttyvät.

  Lainaehtoja voidaan muuttaa vain lainansaajan hakemuksesta. Muutoshakemukset Business Finlandille on toimitettava hyvissä ajoin ennen tulevaa eräpäivää, jotta Business Finland voi ottaa erääntyvät lainaerät huomioon lainehtomuutospäätöstä tehdessään. Jos muutoshakemus tehdään Business Finlandille vasta eräpäivän jälkeen, tulee erääntyneet erät suorittaa Valtiokonttorille alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. Business Finlandin verkkosivuilla on lisätietoja lainaehtojen muutoksen hakemisesta.

 • Sopimussuhteen muutokset

  Yritysjärjestelyistä (esim. sulautuminen, jakautuminen) ja yrityksen omistussuhteissa tapahtuvasta olennaisesta muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti Business Finlandille. Business Finland ilmoittaa Valtiokonttorille, puoltaako vai vastustaako se ehdotettua yritysjärjestelyä.

  Yritys ei saa siirtää projektia kolmannelle osapuolelle ilman Business Finlandin lupaa. Jos yritys aikoo myydä projektiin liittyvän liiketoiminnan, tulee myynnistä ilmoittaa etukäteen kirjallisesti Business Finlandille. Jos Business Finland antaa projektin ja siihen liittyvän lainan siirrolle luvan, on uuden lainansaajan toimitettava Valtiokonttoriin kaupparekisteriote ja hallituksen päätös lainan vastattavaksi ottamisesta. Tämän jälkeen uuden lainansaajan tulee allekirjoittaa siirtositoumus joko sähköisesti Valtiokonttorin käytössä olevassa Visma Sign -järjestelmässä tai Digi- ja väestötietovirastossa (DVV) julkisen notaarin luona, jonne tulee varata aika heidän sähköisen varauspalvelunsa kautta.

  Mikäli siirtositoumus allekirjoitetaan julkisen notaarin luona, tulee lainansaajan olla kuitenkin ensin yhteydessä Valtiokonttoriin, jotta voimme lähettää sitoumuksen postitse allekirjoituksia varten. Julkisen notaarin luona allekirjoitettu alkuperäinen sitoumus liitteineen on palautettava postitse Valtiokonttoriin.

  Business Finlandilla on oikeus purkaa rahoituspäätös, jos myynnin katsottaisiin johtavan siihen, ettei projektia voitaisi enää jatkaa suunnitelmien mukaan. Purkupäätöksen saatuaan Valtiokonttori perii lainat takaisin lainansaajalta.

 • Tilinpäätöstietojen toimittaminen

  Pääomaehtoisen tuotekehityslainan saajan tulee vuosittain toimittaa Valtiokonttorille tuloslaskelma ja tase, tilintarkastuskertomus, yhtiökokouksen pöytäkirja sekä KHT/HTM-tasoisen tilintarkastajan allekirjoittama ilmoitus siitä, voidaanko pääomalainalle maksaa korkoa tai lyhentää pääomaa.

  Tiedot on toimitettava kahden viikon kuluessa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilinpäätös on vahvistettu.

  Tilikauden muuttamisesta on viipymättä ilmoitettava Valtiokonttorille.

  Vapaan oman pääoman siirtämiseen sidotun oman pääoman eräksi tarvitaan aina Valtiokonttorin suostumus.

  Tiedot voi toimittaa Valtiokonttorille sähköpostitse osoitteeseen yritysluotot(at)valtiokonttori.fi tai postitse osoitteeseen Valtiokonttori/Rahoitus/Yritysluotot, PL 14, 00054 Valtiokonttori.

 • Laina-asiakkaiden asiointipalvelu

  Laina-asiakkaiden asiointipalvelussa voi tarkastella tuotekehityslainaan liittyviä tiliotteita ja hoitosuunnitelmia.

  Asiakas voi antaa oikeudet asiointipalveluun myös yrityksensä tilitoimistolle, jolloin tilitoimisto voi hakea palvelusta tiliotteet tilinpäätöstä varten.