• Vad?

  I helhetskalkylerna för statsfinanserna granskas statens budgetekonomi, statliga fonder utanför budgeten och de statliga affärsverken (Forststyrelsen och Senatfastigheter) som en ekonomisk helhet.

  Kalkylerna omfattar en kalkyl över den totala avkastningen och en kostnadskalkyl samt en balansräkning. Räkenskapsperiodens överskott eller underskott visar om intäkterna har räckt till för att täcka kostnaderna. Balansräkningen visar den ekonomiska situationen, det vill säga tillgångsposter och skulder, vid tidpunkten för bokslutet.

 • Hur?

  Totalkalkylerna upprättas vid Statskontoret genom att man kombinerar bokslutsuppgifterna från budgetekonomin, de statliga affärsverken och statliga fonder utanför budgeten.

  Syftet är att granska helheten för en enda ekonomisk aktör. Därför har interna transaktioner mellan statens ämbetsverk, fonder och affärsverk eliminerats från kalkylerna.

  Betydande elimineringsposter är

  • interna hyror,
  • affärsverkens tillgångar och intäktsföringar av vinster,
  • fondernas kassamedel,
  • statens interna pensionsavgifter och
  • överföringar till budgetekonomin.

  Från och med bokföringen för år 2020 kommer de interna transaktionerna mellan budgetekonomin och fonderna att elimineras med en förnyad metod.

 • Varför?

  Syftet med totalkalkylerna för statsfinanserna är att ge en bättre översikt över statsfinanserna, som står under statsrådets tillsyn. I totalkalkylerna sammanställs uppgifter från olika ekonomiska aktörer, vilket underlättar analysen av statsfinanserna som helhet.

 • När?

  Helhetskalkylerna upprättas två gånger per år:

  • Helhetskalkylerna för föregående kalenderår publiceras i april i samband med regeringens årsberättelse.
  • Helhetskalkylerna för januari–juni för innevarande år publiceras i september i samband med budgetförslaget för följande kalenderår.