• Servicebeskrivning

  Statskontoret ser till att de gottgörelser för dröjsmål vid rättegång som domstolar dömt ut betalas till de berörda parterna.

  Domstolen lämnar uppgifter till Statskontoret för betalning av gottgörelse och en eventuell kostnadsersättning efter att avgörandet i fråga om föreläggande av gottgörelse har vunnit laga kraft.

  Gottgörelsen ska betalas till mottagaren inom en månad från att avgörandet i fråga om gottgörelsen har vunnit laga kraft. Utdömda gottgörelser för dröjsmål behöver alltså inte separat sökas från Statskontoret.

 • Vem kan beviljas gottgörelse?

  Privata berörda parter har rätt att få skälig gottgörelse av statens medel om rättegång har fördröjts så att dröjsmålet kränker partens rätt till rättegång inom skälig tid.

  Syftet med gottgörelsen är att kompensera en part för den oro, osäkerhet och andra jämförbara olägenheter som parten har orsakats till följd av dröjsmål vid rättegången.

 • Hur får man gottgörelse?

  Gottgörelse ska yrkas vid den domstol som behandlar huvudsaken innan behandlingen avslutats. Domstolen avgör yrkandet samtidigt som den avgör huvudsaken.

 • Lagstiftning