Hoppa innehåll

Arbetsolycksfallsförsäkring för arbetsgivare – försummelseavgift

 • Servicebeskrivning

  En arbetsgivare är skyldig att teckna försäkring för sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar.

  Om du som arbetsgivare har försummat den försäkringsplikt som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), är du skyldig att för den tid som försummelsen gäller betala en avgift som motsvarar en skälig försäkringspremie. Avgiften kan påföras det pågående kalenderåret och de fem senaste kalenderåren.

  Försummelseavgift

  Utöver en avgift som motsvarar försäkringspremien är du skyldig att betala en försummelseavgift. Avgiften är högst tre gånger så stor som försäkringspremien.

  Storleken på försummelseavgiften påverkas av

  • försummelsetidens längd,
  • om försummelsen är uppsåtlig och återkommande samt
  • omfattning av och riskerna med det oförsäkrade arbetet.

 • Vem kan dömas att betala en försummelseavgift

  En arbetsgivare som inte har tecknat försäkring för sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar döms att betala en försummelseavgift.

 • Så framskrider ärendet

  • Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) ansöker hos Statskontoret om att få påföra en avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift.
  • Genom sitt beslut avgör Statskontoret om du som arbetsgivare har försummat din försäkringsskyldighet förpliktar dig att betala ovannämnda avgifter till TVK.
  • TVK skickar dig en faktura.
  • Innan belutet fattas ger Statskontoret dig tillfälle att bli hörd.
  • Du kan söka ändring i Statskontorets beslut hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden.