Hoppa innehåll

Aktuellt i Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst

 • På denna sida har aktuella iakttagelser inom Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst sammanställts som kan påverka  lämnandet av uppgifter, granskningen eller testningen av de inlämnade uppgifterna. Sådana observationer kan till exempel vara tekniska problem, problem som upptäckts i rapporteringshelheter och som håller på att korrigeras och uppdateras inom kort , fel som upptäckts i taxonomin eller allmänna problemsituationer som kan uppstå i rapporteringen.

  På sidan Anvisningar, videor och utbildningar i Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst samt på webbplatsen Föreskrifter och instruktioner finns de vanligaste anvisningarna för lämnande och testning av uppgifter samt svar på de vanligaste frågorna.

  Planerade avbrott i Kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst

  Om du vill rapportera om ett fel eller har frågor, kontakta kundtjänsten för Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst på adressen kuntadata@valtiokonttori.fi.

  Aktuellt

  Information om tidigare aktuella iakttagelser finns här på finska.

  • 11.8.2024 Jiras tenantöverföring (kundservicekanal) fr.o.m. 18.6.2024
   • Jira övergår till Statskontorets nya tentat från statens gemensamma tentat tisdagen 18.6.2024. Tenantöverföring är en lång process som preliminärt tar hela dagen. Kundservicekanalen kan inte användas under migreringen.
  • 7.6.2024 Jirauppdatering (kundservicekanal) från och med måndagen 10.6.2024 kl. 14
   • JIRA uppdateras måndagen 10.6.2024, och kundservicekanalen för Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst (kuntadata@valtiokonttori.fi) kan inte användas under uppdateringen. Uppgraderingen startar kl. 14 och beräknas ta upp till två timmar.
  • 31.5.2024 Korta avbrott i ekonomitjänstens testtjänst (usertest) och produktion
   • I Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst görs serviceuppdateringar måndagen den 3.6 (testtjänst) och tisdagen den 4.6 (produktion) kl. 8.00-8.30. Tjänsten är tillgänglig under uppgraderingar, men det kan finnas mindre avbrott.
  • 29.5.2024 Ändringar i filöverföringsvyn i ekonomitjänsten och i sändningen av en fil med XML-ändelse
   • Det kommer att göras ändringar i ekonomitjänstens nedladdningsvy, som redan har förts till testtjänsten och kan testas där. När det material som ska sändas väljs behöver man inte längre separat anteckna om materialet är av filtyp XBRL, CSV eller XLSX, utan detta avläses automatiskt utifrån den valda filen. Därför träder också ändringen i kraft så att endast ovannämnda filändelser (.XBRL, .csv och .xlsx) tillåts. Filändelsen för materialet kan alltså inte längre vara .XML, utan en sådan fil måste bytas ut .XBRL för att materialet ska kunna väljas från den egna datorn och tas emot i ekonomitjänsten. Denna ändring gäller redan i testtjänsten och förs senare också till produktionssidan. När tidpunkten preciseras informeras detta separat.
  • 23.5.2024 Jirauppdatering (kundservicekanal) från och med måndagen 3.6.2024 kl. 14
   • JIRA uppdateras måndagen 3.6.2024, och kundservicekanalen för Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst (kuntadata@valtiokonttori.fi) kan inte användas under uppdateringen. Uppgraderingen startar kl. 14 och beräknas ta upp till två timmar.
   • OBS! Tidpunkten för uppdateringen skjuts upp och ett nytt datum meddelas senare.
  • 6.5.2024 Avbrott i ekonomitjänstens produktions- och testmiljöer
   • På grund av obligatoriska uppdateringar av Microsofts molnplattform finns det på måndag 6.5. ett avbrott i ekonomitjänsten. I produktionsmiljön utförs underhållsåtgärder kl. 16-17 och testmiljön underhålls kl. 15-16. Under underhållet finns det ett driftsavbrott, dvs. materialet kan inte sändas, kommenteras eller godkännas i ekonomitjänsten.
  • 3.4.2024 Problem med summahierarkinHKOTRrapporteringshelheten har korrigerats
   • De problem med summahierarkin I HKOTRrapporteringshelheten som anmäldes 27.3.2024 har korrigerats. HKOTRrapporteringen fungerar normalt, och material får åter sändas till ekonomitjänsten.
  • 27.3.2024 Problem med summahierarkin i HKOTRrapporteringshelheten
   • I finansieringskalkylen för helheten HKOTR välfärdsområdes- och välfärdssammanslutningskoncernens bokslutsrapportering ingår ett summeringsfel som kommer att korrigeras. Innan dess lönar det sig inte att skicka HKOTR-helheten till ekonomitjänsten. I summahierarkin i finansieringsanalysen bör ”räkenskapsperiodens skatter” föregås av ett minus, medan det nu är fel plus.
  • 27.3.2024 Tidsfördröjningsproblem i ekonomitjänsten
   • I iekonomitjänsten kan det emellanåt förekomma fördröjningar i behandlingen av KLTR- och KLTPA-material. Detta kan ha resulterat i ett felmeddelande för användaren. Korrigeringen av tidsfördröjningsproblemet levereras till Usertest-miljön 28.3.2024.
  • 15.3.2024 Filer och filtyper som skickas till ekonomitjänsten ska motsvara varandra
   • Den fil som skickas till ekonomitjänsten måste motsvara den filtyp som väljs i ekonomitjänsten. Observera att du väljer XLSX som filtyp när du skickar Excel-filer i godkännandetjänsten. Om man väljer till exempel en XBRL-filtyp för överföringen av Excel-filen, fungerar denna kombination inte i ekonomitjänsten.
  • 19.2.2024 Ändringar i CSV-materialets struktur 
   • Om ni rapporterar kommunernas eller välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter till Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst som CSV-fil, kommer CSV-materialets struktur att ändras i 2024. Ändringen trädar i kraft den 2 februari (usertest) och den 15 februari 2024 (produktion). Observera att i fortsättningen ska också FO-numret, rapporteringsperiodens startdatum och rapporteringsperiodens slutdatum anges på egna rader.
   • Nedan finns en mall för filen:
    taksonomiatunnus;ilmoittaja;ytunnus;alkupvm;loppupvm;kenttätunnus;arvo;kommentti
    SBR-2023-06-21;kunta;0145208-4;1.1.2023;31.3.2023;62;0145208-4
    SBR-2023-06-21;kunta;0145208-4;1.1.2023;31.3.2023;1909;Tämä on yleiskommentti, joka koskee koko aineistoa. Huomaa, että yleiskommenttiteksti on syötetty arvo-sarakkeeseen;
    SBR-2023-06-21;kunta;0145208-4;1.1.2023;31.3.2023;229;1000
    SBR-2023-06-21;kunta;0145208-4;1.1.2023;31.3.2023;233;1500;Tunnuslukukohtainen kommentti syötetään kommenttisarakkeeseen;
    SBR-2023-06-21;kunta;0145208-4;1.1.2023;31.3.2023;325;2000
    SBR-2023-06-21;kunta;0145208-4;1.1.2023;31.3.2023;511;1.1.2024
    SBR-2023-06-21;kunta;0145208-4;1.1.2023;31.3.2023;492;31.3.2024
  • 19.2.2024 Ändringarna i PRS:s företagsdata påverkar Suomi.fi fullmaktstjänstens funktion
   • PRS:s företagsdata som ligger till grund för tjänsten Suomi.fi fullmakter ändras tisdagen 20.2.2024. Fullmaktstjänsten övergår till att anropa en annan testmiljö än tidigare. grund av detta fungerar inte koden som man använder nödvändigtvis eller har det inte fastställts rätt representation eller tillgång till den. Kontakta Statskontoret adressen kuntadata@valtiokonttori.fi om den kod du fått inte fungerar eller om dess rättigheter är felaktiga. Vi får ingen förteckning över ändringarna förhand, vi börjar igenom dem tisdag 20.2.2024. grund av den stora arbetsmängden har man ännu tisdagen kartlagt alla koder och deras tillgänglighet, men Statskontoret informerar snart som möjligt om de ändrade beteckningarna.
  • 18.1.2024 Material i CSV-format syns inte nödvändigtvis i ekonomitjänsten
   • I CSVtransformatorn har det 17.1.2024 upptäckts ett tekniskt problem som har korrigerats 17.1.2024. Trots att felet har rättats till har inte alla material blivit synliga i ekonomitjänsten. Statskontoret utreder situationen som bäst.
   • Uppdatering: Problemet har åtgärdats och gällde KLTPA-material. Om du har rapporterat KLTPA-materialet men materialet inte har gått igenom i ekonomitjänsten, är orsaken det identiska material som finns i ekonomitjänsten och som inte har synts. Redigera materialet något till exempel genom att lägga till en kommentar och skicka det redigerade materialet till ekonomitjänsten. Då är materialet inte längre identiskt med det föregående materialet och det syns i ekonomitjänsten.
 • 2023

  • 20.12.2023 Digia utför underhållsåtgärder, eventuella avbrott i informationstjänsten
   • Systemleverantören för Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst Digia utför serviceåtgärder i sina tjänster den första tisdagen i varje månad kl. 7.30–8.00 samt föregående måndag kl. 13–14. I Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst kan det då förekomma korta avbrott. Digia beklagar eventuella störningar.