Fasta kostnader

Som grund för kostnadsstödet verkar lagen för temporärt kostnadsstöd till företag (508/2020 4 §, moment 1, 4:e punkten för vilken företagen anger de fasta kostnaderna gällande stödperioden (stödperiodens fasta kostnader). Enligt regeringens framställning (HE 91/2020 vp, s. 14) kan företagen enligt ansökan beviljas stöd för i ansökan specificerade och under tiden 1.4-31.5.2020 uppkomna fasta kostnader. Till dessa fasta kostnader räknas hyreskostnader och andra kostnader för fastighetsegendom i eget bruk, apparat- och föremålshyra, nyttjanderättsersättningar samt licenskostnader. Väsentligt för ersättningen är att den fasta kostnaden hör till någon i lagen reglerad kategori. Företaget ska även vid behov specificera till stödperioden (1.4-31.5.2020) hörande andel av kostnaden.

Lista nedan på identifierade kostnadstyper för fasta kostnader, som enligt lagen kan anses vara ämnade som stödperiodens fasta kostnader. Listan är inte komplett utan innehåller enbart en del exempel.

Hyreskostnader och andra kostnader för fastighetsegendom i eget bruk: t ex.

 • Hyreskostnader som hör till företagets fastighet/verksamhetslokal (t ex. tomthyra)
 • Skötselvederlag
 • Vvs- och elkostnader
 • Försäkringskostnader (som hör till fastigheten)
 • Väguppehållskostnader
 • Fasta städkostnader
 • Avfallshantering
 • Fasta vaktkostnader
 • Fastighetsskatt
 • Räntekostnader för fastighetslån (kostnad för lån, som ej kan avlägsnas på samma sätt som låneamortering)

Apparat- och föremålshyra: t ex.

 • Leasad elektronik (telefoner, datorer etc.)
 • Leasade fordon

Nyttjanderättsersättningar: t ex.

 • Franchising kostnader
 • Förmedlingsbolagens kostnader för taxi
 • Teosto kostnader

Licenskostnader: t ex.

 • Licenskostnad för i företagets bruk varande (t ex. bokförings-) programvara.
 • Företagets månatliga fasta kostnader för server som införskaffats från utomstående part.

Följande identifierade kostnadstyper kan enligt lagen inte anses vara ämnade som stödperiodens fasta kostnader: t ex.

 • Personalhyreskostnader
 • Egna uttag
 • Engångsinköp och investeringar
 • Avskrivningar av egen fastighetsegendom
 • Låneamorteringar (även kapitalvederlag)
 • Bokföringskostnader och övriga administrationskostnader
 • Telefon- och datorabonnemang
 • Bränslekostnader
 • Avbetalningsamortering (t ex bil), fordonsskatt, bilförsäkring
 • Sjukvård
 • Medlemsavgifter