Kan kostnader som uppstår efter att evenemangsgarantiansökan lämnats in till exempel underleverantörskostnader som inte finns angivna i ansökningen godtas till evenemangsgarantiansökningen?

Underleverantören omfattas inte av garantin om den inte finns med i ansökningen och hör därmed inte till evenemangsgarantin. Underleverantörer kan inte läggas till ansökningen när garantibeslutet har trätt i kraft.

Samhörande innehåll