• Kan man skaffa en bostad eller inleda byggandet om BSP-insättningarna ännu inte är slutförda?

  Du kan komma överens med banken om ett tillfälligt bostadslån, om du vill köpa en bostad innan villkoren för BSP-besparingar har uppfyllts. Villkoret är dock att du gjort depositioner på BSP-kontot under minst fyra kvartal. Villkoren för den tillfälliga finansieringen avtalas med banken, och på lånet tillämpas inte villkoren för BSP-lån. Den tillfälliga finansieringen får inte vara lån av föräldrar eller släktingar, utan måste lånas från banken. I detta skede kan man inte heller använda egna medel. Om du köper en bostad innan minst fyra depositioner gjorts, hävs BSP-avtalet. Detta innebär att man inte heller kan få BSP-förmånerna.

 • Kan en person som är över 40 år få BSP-lån?

  En person som är över 40 år kan få BSP-lån om han eller hon har öppnat ett BSP-konto och gjort minst en godkänd deposition (150 euro) på BSP-kontot innan han eller hon fyllt 40 år.

 • Jag har kommit överens om ett tillfälligt bostadslån med banken. Finns det någon tidsgräns före vilken spararen måste ha satt in de återstående BSP-posterna och ändrat lånet till ett BSP-lån?

  Om du skaffar en bostad med tillfällig finansiering måste du komma överens med banken om tidtabellen för att spara ihop de insättningsposter som saknas och när det tillfälliga lånet ska omvandlas till ett BSP-lån. Du måste fortsätta spara på BSP-kontot tills den egna sparandelen (minst åtta depositioner som motsvarar tio procent av bostadens köpepris) har uppnåtts. Det rekommenderas att det tar högst två år att spara in den egna sparandelen. Den tillfälliga finansieringen ska ändras till ett BSP-lån inom tre månader från och med att kriterierna för att lyfta lånet uppfylls, dvs. när den egna sparandelen och kvartalen enligt kalendern uppfylls.

 • När betalas bostadssparpremien på 3 000 euro ut?

  Bostadssparpremien gäller endast bostadsköp som genomförts medan undantagslagen (26.6.2009/483) gällde och byggande som påbörjats under lagens giltighetstid. Bostadssparpremien kan betalas för bostäder som köpts med tillfällig finansiering åren 2009–2011. När de nödvändiga BSP-besparingarna har gjorts, ska man så snart som möjligt amortera den tillfälliga finansieringen med depositionerna från BSP-kontot och med BSP-räntestödslånet. Insättningarna på BSP-kontot kan för detta ändamål lyftas från och med den första bankdagen efter den sista insättningen. Statskontoret betalar premien på bankens begäran, och banken förmedlar summan till kundens konto.

 • Jag har ägt mer än hälften av en bostad utomlands. Kan jag börja BSP-spara?

  Om du har ägt mer än 50 procent av en bostad utomlands kan du inte längre öppna BSP-konto.

 • Vad avses med köp av bostad?

  Med köp av bostad avses det datum då köpebrevet för bostadsköpet undertecknas. Med köp av bostad avses inte det datum då äganderätten överförs: äganderätten kanske överförs på köparen senare, till exempel om återstoden av priset på bostaden betalas först i samband med att bostaden överlåts. För egnahemsbyggare avses med köp av bostad byggstarten. Byggstarten anses infalla då gjutningen av grunden till byggnaden i fråga påbörjas eller när man har börjat anlägga de byggdelar som hänför sig till grunden. Tidpunkten påvisas till exempel genom ett utlåtande från kommunens byggnadsinspektör eller på något annat tillförlitligt sätt. Om man köper ett huspaket innebär köp av bostad det datum då man köpt huspaketet.

 • Vilken finansiering kan man använda för att betala avgifter som betalas innan köpet?

  Handpenning eller reserveringsavgifter som betalas innan köpet kan inte lyftas från BSP-kontot, utan betalas med egna medel. Den andel som betalas innan köpet minskar det slutgiltiga lånet eftersom man inte behöver låna för denna andel. En andel som betalats innan köpet kan inte heller räknas med i den egna sparandelen på 10 procent. Det finns bara ett köpdatum och det är då köpebrevet undertecknas. Med hänsyn BSP-sparande finns inget ”förköp” och ”slutgiltigt köp”. Man kan betala köpeskillingen till säljaren i flera delar men det finns ändå bara ett köpdatum, och det är vanligen när säljaren får den första delbetalningen.

 • Kan man utöver de medel som sparats på BSP-kontot använda andra egna medel för att betala köpeskillingen?

  Köpeskillingen betalas alltid först med medel från BSP-kontot. Efter detta är det möjligt att använda övriga egna medel och därefter lån. Ordningen är alltså alltid 1. medel från BSP-kontot, 2. andra egna medel och 3. lån.

 • Jag tänker köpa en bostad från ett bostadsaktiebolag, vars bolagsordning har en inlösenklausul. Vad ska jag göra?

  Om du köper en bostad från ett bostadsaktiebolag vars bolagsordning har en inlösenklausul, kan du inte använda BSP-besparingar eller BSP-lån för att betala köpeskillingen för bostaden eller en andel av den. Köpeskillingen måste betalas med andra egna medel eller med tillfälliga banklån. Vid köpet ska man dock avtala om den slutgiltiga BSP-finansieringen och om eventuell användning av statsborgen. När det är klart att inlösenklausulen inte brukats, används medlen på BSP-kontot för att betala köpeskillingen, det eventuella tillfälliga banklånet betalas bort, och BSP-lånet lyfts. Om du använt övriga egna medel för att betala köpeskillingen, kan du inte få BSP-lån för dem. De kan dock beaktas i den egna sparandelen på 10 procent. Om lösningsrätten utnyttjas upphävs köpet. Du kan dock fortsätta spara om du inte lyft medlen på BSP-kontot eller ett BSP-lån.

 • Kan man betala kostnaderna för att köpa tomt med BSP-lån?

  Tomten kan inkluderas i BSP-låntagningen men i så fall måste man börja bygga inom ett halvt år från och med att tomten köptes. Den egna sparandelen (10 procent) räknas på den sammanlagda summan av tomten och de beräknade kostnaderna. Även om tomten skaffas med tillfällig finansiering ska byggstarten ske inom sex månader från att tomten köptes. Om tidtabellen inte håller, kan BSP-lånet inte användas. Därför lönar det sig att använda andra medel för att skaffa tomten, och BSP-räntestödslånet för byggandet. Om BSP-villkoren redan uppfylls vid tidpunkten för tomtköpet utgår man från att tomtköpet betalas med medel från BSP-kontot. Om det finns medel kvar på kontot ska pengarna härnäst användas till byggandet.

 • Jag planerar att bygga ett egnahemshus. Vilka delar kan jag betala med BSP-lån?

  Med medlen på BSP-kontot och lånet som lyfts kan man utöver byggandet finansiera allt arbete som har att göra med byggstarten. Det anses att bygget har startat då man börjar gjuta byggnadens grund eller då man börjar anlägga de byggdelar som hör till grunden. BSP-finansieringen kan inte omfatta markarbeten (t.ex. grävningsarbeten, sprängning av berg och stenar, trädfällning). Detta innebär att du måste ha egna medel för att stå för markarbetena först, innan medlen på BSP-kontot används för själva byggandet eller till tomtköpet.

 • Får man statsborgen för BSP-lånet?

  Man kan få en avgiftsfri statsborgen på ett BSP-räntestödslån. Statsborgen kan vara högst 25 procent av lånet. Borgen avtalas skriftligen under låneförhandlingarna som sker innan bostaden köps. Banken och kunden kan fritt avtala om säkerheterna för eventuell tillfällig finansiering. Man kan vid behov använda statsborgen som säkerhet även för den tillfälliga finansieringen, men borgen kan vara högst 20 procent av lånet. Av säkerhetens belopp betalas i så fall en borgensavgift på 2,5 procent, som inte returneras, efter att den tillfälliga finansieringen senare omvandlas till BSP-belåning. Borgensavgiften betalas inte tillbaka om bostadsköpet har gjorts den 1 januari 2017 eller senare.

 • Får jag skattefri tilläggsränta i en situation där jag använder alla medel på BSP-kontot för att skaffa en första bostad, men inte lyfter BSP-lån?

  Tilläggsräntan på BSP-kontot kan betalas även i situationer där BSP-deponenten tar annat bostadslån i stället för BSP-lån. Då förutsätts dock att villkoren i bostadssparavtalet uppfylls i övrigt och att BSP-besparingarna används för att skaffa eller bygga en bostad.

 • Kan jag hyra ut en BSP-bostad?

  Man kan enbart hyra ut en BSP-bostad av särskilda orsaker. Som särskild orsak betraktas arbets- eller studieplats utomlands eller utanför den egna pendlingsregionen samt värnplikt. BSP-bostaden kan hyras ut för högst två år medan räntestödet betalas, och enbart om villkoren för särskilda orsaker uppfylls. Man ska meddela Statskontoret om uthyrningen.