Verkkomaksutulojen tilitys SV

Datum Dokuments namn
27.11.2020 Verkkomaksutulojen tilitys SV
MålgruppStat
DiariumnumretVK/54301/00.00.01.06.00/2020
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag27.11.2020
Datum27.11.2020
KategorierBetalningsrörelse och förmedling av fakturor
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

Avräkning av intäkter från nätbetalningar

Enligt lagen om statsbudgeten (423/88) och 24 c § (1216/2003) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen. Enligt 40 § (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) meddelar Statskontoret dessutom närmare föreskrifter om skötseln av bokföringsenheternas betalningsrörelse samt nödvändiga föreskrifter och anvisningar om de system som används vid skötseln av betalningsrörelsen och löneuträkningen.

Statsrådet har idag gett en föreskrift om bankkonton med anknytning till avräkningen av intäkter från nätbetalningar i sådana intäktsposter som det av lagstadgade orsaker inte är möjligt att redovisa till en bokföringsenhet via ett konto för kundmedel hos betaltjänstleverantören.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ytterligare information

Ytterligare information om frågor i anslutning till denna föreskrift lämnas av divisionen Ekonomi, kunskap och arbetsliv, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på maksuliike(at)valtiokonttori.fi.

Betalningsrörelsechef Keijo Kettunen

Betalningsrörelsespecialist Arja Nieminen

För kännedom Statens revisionsverk

Enligt lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) producerar och utvecklar Statskontoret en tjänst för internetbetalning som möjliggör betalning av avgifter till användarorganisationen via dess elektroniska tjänster (= elektronisk webbutik eller annan e-tjänst). Nätbetalningstjänsten kallas Suomi.fi-betalningar. I tjänsten Suomi.fi-betalningar finns nätbetalningsknappar till alla banker som tillhandahåller nätbetalningstjänster i Finland. För att säkerställa medborgarnas likvärdighet bör en bokföringsenhet ta i bruk alla bankers nätbetalningsknapp i sin webbutik/annan e-tjänst.

Betaltjänstleverantören samlar betalningar som gjorts via tjänsten Suomi.fi-betalningar på ett konto för kundmedel och medlen på kontot redovisas till bokföringsenheten av betaltjänstleverantören enligt överenskommen avräkningsrytm.

Avgifterna som vissa bokföringsenheter tar ut för betalningar ska enligt gällande lagstiftning betalas in på bokföringsenhetens betalningsrörelsekonto. I dessa fall kan betalningar som gjorts via tjänsten Suomi.fi-betalningar inte samlas på ett konto för kundmedel hos betaltjänstleverantören för att redovisas till bokföringsenheten, utan medlen måste redovisas direkt till bokföringsenheten i fråga.

Om betalningar till en bokföringsenhet betalas via tjänsten Suomi.fi-betalningar och betalningarna på grund av lagstiftningen måste redovisas direkt till ett bankkonto hos bokföringsenheten i fråga, ska bokföringsenheten ha bankonton för insamling av intäktsposterna i fråga hos Danske Bank A/S, filialen i Finland, Nordea Bank Abp och OP Företagsbanken Abp. Övriga banker som tillhandahåller nätbetalningsknappar i Finland kan redovisa intäkterna från nätbetalningsknapparna enligt Statskontorets direktiv till en annan bank som bokföringsenheten anvisat.

Under avtalsperioden för statens betalningsrörelsetjänster 1.12.2020–30.11.2026 styrs bokföringsenheternas intäkter från nätbetalningar som avräknas direkt till en bokföringsenhets bankkonto tills vidare till Danske Bank A/S, filialen i Finland. För Nordea Bank Abp:s del styrs intäkterna till inkomstkonton som kopplats till koncernkontot för bankkonton utan saldo som öppnats i bankerna i fråga. När det gäller OP Företagsbanken Abp ska bokföringsenheten tills vidare öppna ett separat företagskonto enbart för insamling av intäkter från nätbetalningar, på vilket intäkterna i fråga avräknas. Medlen på detta konto överförs dagligen till ett bankkonto som Statskontoret anvisat separat. En begäran om att öppna ett bankkonto för intäkterna från nätbetalningar ska lämnas till Statskontoret. Statskontoret svarar för villkoren med anknytning till användningen av bankkontona.