Utkast för affärsbokföringens konton och tilläggsindelningar som används i affärsbokföringens konton i datasystemet Kieku

Det här är gammal version
DiariumnumretVK/675/04.01.00/2019
DokumenttypMeddelande
Datum01.07.2019
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna, statliga fonder utanför budgeten och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Statskontoret har idag givit ut ett
utkast av affärsbokföringens konton som kommer att användas i bokföringen år 2020, samt tilläggsindelningar som kommer att användas i affärsbokföringens konton i datasystemet Kieku. Den slutgiltiga föreskriften och beslutet om kontona som kommer att användas år 2020 ges i november-december år 2019.

Bokföringsenheterna, statliga fonder utanför budgeten, samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ska beakta att det är fråga om ett utkast över kontona som kommer att användas år 2020, och att det kan förekomma ändringar i den slutgiltiga kontoplanen som man inte kunnat beakta i det här sammanhanget. Det lönar sig dock att på basen av detta utkast påbörja alla nödvändiga förberedelser, så att den ingående balansen för bokföringen 2020 och bokföringsposterna kan indelas mellan interna och externa poster till sina egna konton.

Med interna poster avses inkomster, utgifter, fordringar eller skulder, där den ena parten är statens ämbetsverk eller inrättning (bokföringsenhet) eller en statlig fond utanför budgeten. Vid bokföringen av interna poster ska man använda partnerkoden. Externa poster är poster där den ena parten är annan än statens ämbetsverk eller inrättning (bokföringsenhet) eller en statlig fond utanför budgeten. I kontoplanen finns en notering vid kontot, ifall det enbart används för att bokföra interna eller externa poster. Ifall ingen notering finns, bokförs på samma konto både interna och externa poster. I så fall identifieras de interna posterna via partnerkoden i bokföringen.

Ändringar i kontona har markerats i utkastet enligt följande:

  • med gult ändringar i kontonamn som börjar med 3
  • med rött nya konton samt ändringar i förklaringar
  • med grönt nya elimineringsdifferenskonton
  • med genomstrykning konton och förklaringar som tas bort

Ytterligare information

Statskontoret tar emot kommenterar om kontoändringarna. Eventuella kommenterar och ytterligare information per telefon 0295 50 2000, e-post ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsexpert Anna-Kaisa Kylämaa

Bilagor: Kontoplan för affärsbokföringen och tilläggsindelningar som används i affärsbokföringens konton i datasystemet Kieku

För kännedom: Statens revisionsverk, Palkeet/upprätthållande av kontouppgifter för bokföringen