Upprätta ansökan om dispens för ekonomiförvaltningens ansvarsfördelning

MålgruppStat
DiariumnumretVK/1157/00.00.01.06.00/2019
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag31.10.2019
Datum31.10.2019
KategorierBetalningsrörelse och förmedling av fakturorBokföringUpphandlingsväsendet och beställningen
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter eller fonder utanför budgeten

Statskontoret har utfärdat föreskriften Uppgifts- och ansvarsfördelning inom ekonomiförvaltning mellan servicecentret samt bokföringsenheterna och fonderna (VK/690/00.00.00.01/2019). Föreskriften trädde i kraft 26.6.2019. Till föreskriften hör en övergångstid gällande punkt 1.2 i ansvarsfördelningstabellen om kontering av utgiftsverifikat i Handi. Bokföringsenheten eller fonden ska senast den 1 januari 2021 övergå till att iaktta den ansvarsfördelning som nämns i denna punkt. På bokföringsenhetens eller fondens initiativ kan man övergå till att iaktta den ansvarsfördelning som nämns i punkten i fråga innan övergångstiden löper ut.

Av särskilda skäl kan Statskontoret ge en bokföringsenhet eller en fond till-stånd att själv sköta en uppgift som servicecentret har ansvar för. Syftet med dispensförfarandet är att säkerställa flexibel reglering i situationer där det undantagsvis inte är ändamålsenligt att iaktta statens gemensamma förfarings-sätt. Bokföringsenheten eller fonden ansvarar för uppgiften som specificeras i tillståndet. Statskontoret kan bevilja tillstånd för högst fem år i sänder. (12 b § i lagen om statsbudgeten). För att en eventuell dispens ska kunna träda i kraft i samband med ändringen av ansvarsfördelningen den 1 januari 2021, ska ansökningarna lämnas in till Statskontoret före den 31 mars 2020. Ansökningar skickas till registrator@statskontoret.fi och ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

För att bedöma behovet av dispens och för att på ett effektivt sätt fullgöra skyldigheten att höra parter, ger Statskontoret rådet att bokföringsenheten och servicecentret bereder dispensärendet tillsammans. För att säkerställa tillräcklig beredningstid anmodas bokföringsenheterna att kontakta sin egen kundrelationschef vid Palkeet före den 31.1.2020. Även om ansökan om dispens har anhängiggjorts ska bokföringsenheten fortsätta med arbetet att förbereda överföringen av uppgifterna. Bokföringsenheten ska tillsammans med Palkeet se till att det är möjligt att genomföra överföringen från och med den 1 januari 2021 om beslutet är negativt.

Innan beslutet om dispens fattas ska Statskontoret höra Palkeet och vid behov det ministerium som styr bokföringsenheten samt finansministeriet. Statskontorets beslut i fråga om ett dispensärende är slutgiltigt och kan inte överklagas. Statskontorets målsättning är att fatta besluten om tillstånd och informera bokföringsenheterna om det före den 12 juni 2020.

Dispensansökans innehåll

I ansökan om dispens ska det specificeras vilka uppgifter eller delar av en uppgift samt vilka perioder behovet av att avvika från ansvarsfördelningen gäller. I ansökan ska man framföra motiveringar till avvikandet från ansvarsfördelningen och en uppskattning av den årliga arbetsmängd den uppgift man vill avvika från innebär vid bokföringsenheten. Ansökan ska dessutom beskriva de utvecklingsåtgärder som behövs vid bokföringsenheten och andra förutsättningar för att uppgiften ska kunna överföras när giltighetsperioden för dispensen från Palkeet löpt ut. I ansökan om dispens ska kontaktuppgifter till personer som kan ge ytterligare upplysningar ingå.

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft omedelbart.

Mer information

Förfrågningar gällande ansökan om dispens kan sändas per e-post till adressen ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Divisionsdirektör Lasse Skog

Biträdande direktör Tanja Wistbacka