Taloushallinnon vastuunjakoa koskevan poikkeuslupahakemuksen laatiminen

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/1157/00.00.01.06.00/2019
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä31.10.2019
Antopäivämäärä31.10.2019
KategoriatHankintatoimi ja tilaaminenKirjanpitoMaksuliike ja laskujen välitys
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarviotalouden ulkopuoliset rahastot

Valtiokonttori on antanut määräyksen taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jaosta palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä (VK/690/00.00.00.01/2019). Määräys astui voimaan 26.6.2019. Määräykseen liittyy siirtymäaika vastuunjakotaulukon kohtaan 1.2 Menotositteiden tiliöinti Handissa. Kirjanpitoyksikön tai rahaston tulee siirtyä noudattamaan kyseisessä kohdassa mainittua vastuunjakoa viimeistään 1.1.2021. Kyseisessä kohdassa mainittua vastuunjakoa voidaan siirtyä noudattamaan kirjanpitoyksikön tai rahaston aloitteesta ennen siirtymäajan loppua.

Valtiokonttori voi antaa kirjanpitoyksikölle tai rahastolle erityisestä syystä luvan hoitaa itse palvelukeskuksen vastuulle määrätty tehtävä. Poikkeuslupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa sääntelyn joustavuus tilanteissa, joissa valtion yhteisen toimintatavan noudattaminen ei poikkeuksellisesti ole tarkoituksenmukaista. Luvassa yksilöidystä tehtävästä vastaa kirjanpitoyksikkö tai rahasto. Valtiokonttori voi myöntää luvan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan (Laki valtion talousarviosta 12 b §). Jotta mahdollinen poikkeuslupa voisi tulla voimaan vastuunjakomuutoksen yhteydessä 1.1.2021, hakemukset tulee toimittaa Valtiokonttoriin 31.3.2020 mennessä. Hakemukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@valtiokonttori.fi ja ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Poikkeusluvan tarpeen arvioimiseksi ja kuulemisvelvollisuuden mahdollisimman tehokkaaksi toteuttamiseksi Valtiokonttori ohjeistaa, että poikkeuslupa-asia perusteluineen valmisteltaisiin asianomaisen kirjanpitoyksikön ja palvelukeskuksen yhteistyönä. Valmisteluajan riittävyyden varmistamiseksi kirjanpitoyksiköitä ohjeistetaan olemaan yhteydessä omaan asiakkuuspäällikköönsä Palkeissa 31.1.2020 mennessä. Poikkeuslupahakemuksen vireille saattamisesta huolimatta kirjanpitoyksikön tulee jatkaa tehtävien siirtoon liittyvää val-mistelutyötä. Kirjanpitoyksikön on huolehdittava yhdessä Palkeiden kanssa siitä, että lupapäätöksen ollessa kielteinen vastuunjaon tehtävät on mahdollista toteuttaa 1.1.2021 lukien.

Ennen lupapäätöksen tekemistä Valtiokonttori kuulee Palkeita sekä tarvittaessa kirjanpitoyksikköä ohjaavaa ministeriötä ja valtiovarainministeriötä. Valtiokonttorin päätös poikkeuslupa-asiassa on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Valtiokonttorin tavoitteena on tehdä lupapäätökset ja tiedottaa siitä asianomaisille kirjanpitoyksiköille 12.6.2020 mennessä.

Poikkeuslupahakemuksen sisältö

Poikkeuslupahakemuksessa tulee yksilöidä, mitä tehtäviä tai tehtävän osaa sekä mitä ajanjaksoa vastuunjaosta poikkeamisen tarve koskee. Hakemuksessa tulee esittää perusteet vastuunjaosta poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen tarpeen kohteena olevan tehtävän vuosittaisesta työmäärästä kirjanpitoyksikössä. Lisäksi hakemuksessa tulee kuvata kirjanpitoyksikössä tarvittavat kehittämistoimenpiteet ja muut edellytykset, jotta tehtävä voidaan siirtää Palkeisiin poikkeusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Poikkeuslupahakemuksessa tulee olla lisätietoja antavien henkilöiden yhteystiedot.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Poikkeuslupahakemukseen liittyvät tiedustelut voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka