Uppgörande av kontoplanen för budgeten 2020

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/1104/00.00.01.06.01/2019
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag10.10.2019
Datum10.10.2019
Underhåll ansvarValtiokonttori

Enligt finansministeriets föreskrift Uppgörande av den detaljerade indelningen av budgeten meddelar finansministeriet närmare föreskrifter och tidtabellen för utkastet för den detaljerade indelningen av budgeten och om hur den görs upp och lämnas in till Statskontoret. Statskontoret har idag utfärdat anvisningar om uppgörandet av den detaljerade indelningen av budgeten 2020. De tekniska anvisningarna börjar på sidan 3.

Kontoplanen upprättas i två faser. För att kontona för 2020 ska fås in i systemen i god tid för användning gör ministeriet först upp ett utkast till kontoplan för sin förvaltningsgren för 2020. Den slutliga kontoindelningen görs upp efter att riksdagen har godkänt budgeten.

Statskontoret skickar ut en kontoindelningsfil i Excel-format som används för att göra upp kontoindelningen och en fil i Word-format med hänvisningar till författningarna till ministerierna som bilaga till de här anvisningarna.

Utkast till kontoindelning

Statskontoret har gjort upp en kontoindelningsmall (en Excel-fil) utifrån budgetförslaget 2020. Ministeriet gör upp ett utkast till kontoindelning genom att redigera mallens uppgifter så att den motsvarar ministeriets åsikt om den kontoindelning som ska fastställas. I utkastet kan man förutsäga de konsekvenser eventuella kompletterande budgetförslag har.

Kontoindelningsutkastet (Excel-filen) skickas som e-postbilaga till Statskontoret senast
den 23 oktober 2019. Utkastet till detaljerad indelning undertecknas inte.

Statskontoret sparar uppgifterna i kontoindelningssystemet och returnerar utkastet till ministeriet för granskning.

Ministeriet meddelar Statkonstoret senast
den 31 oktober 2019 per e-post om Statskontorets returnerade utkast motsvarar ministeriets utkast. Om ministeriet upptäcker fel i utkastet ska man komma överens om hur felen rättas till tillsammans med Statskontoret. Alla andra ändringar görs i den kontoindelning som fastställs.

Statskontoret sätter in de kontrollerade uppgifterna i Kieku-datasystemet.

Kontoindelning som fastställs

Efter att riksdagen godkänt budgeten gör ministeriet upp den kontoindelning som fastställs. Den görs upp med eventuella ändringar i det kontrollerade kontoindelningsutkastet och genom att uppdatera filen med hänvisningar till författningar.

Den kontoindelning som fastställs (Excel- och Word-filerna) skickas in till Statskontoret omedelbart efter att riksdagen godkänt statens budget för 2020. Kontoindelningen undertecknas inte i det här skedet.

Statskontoret sparar uppgifterna i kontoindelningssystemet och returnerar kontoindelningen till ministeriet för granskning efter att den godkänts.

Om ministeriet inte upptäcker några fel i den fastställda kontoindelningen som Statskontoret returnerats ska den undertecknas, skannas och skickas in till Statskontoret. Om ministeriet upptäcker fel i den fastställda kontoindelningen ska man komma överens om hur felen rättas till tillsammans med Statskontoret.

De konton som grundats i systemet utifrån utkastet till kontindelning korrigeras till relevanta delar så att de motsvarar den fastställda kontoindelningen.

Kontoindelningen för statsbudgeten 2020 publiceras på Statskontorets webbplats.

Adress för leverans av uppgifterna

Filerna skickas in till adressen kkp (at) valtiokonttori.fi. Inga pappersversioner skickas in till Statskontoret.

Ikraftträdande
Anvisningarna träder i kraft omedelbart.

Ytterligare information
Mer information om frågor gällande budgetens kontoindelning ges av Statskontoret, tfn 0295 50 2000 eller per e-post kkp (at) valtiokonttori.fi

Sektorchef Lasse Skog
Biträdande direktör Tanja Wistbacka

För kännedom
Republikens presidents kansli
Riksdagens centralkansli och räkenskapsbyrå Statens revisionsverk
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Utkast till kontoindelning

Kontoindelningsutkastet för budgeten 2020 görs upp genom att komplettera och redigera den kontoindelningsfil som Statskontoret förberett utifrån budgetförslaget 2020 och kontoindelningen för budgeten 2019.

Kontoindelningsfilen

Kontoindelningsfilen i Excel-format omfattar:

  • huvudklasserna som ingår i budgetförslaget 2020, avdelningarna, kapitlen och momenten med eurobelopp, anslagstyper och anteckningar om nettobudgetering
  • driftsplanerna och övriga tilläggsuppdelningsposter i kontoindelningen för budgeten 2019 (utan eurobelopp) och författningshänvisningsmarkeringar (markeringen ’S’ invid kontot om det är förknippat med en författningshänvisning).

Obs. I utkastet till kontoindelning kan uppgiften om författningshänvisning förbigås. Uppgifterna om författningshänvisningar uppdateras i samband med den kontoindelning som fastställs.

I filens separata mellanblad finns en uppräkning av de bokföringsenhetsbeteckningar och odelade beteckningar för 2020 som är kända vid tidpunkten då anvisningen ges. Dessa kan användas i utkastet till kontoindelning.

Ministeriet gör ändringarna/raderingarna/tilläggen på kontoindelningsmallens kontoindelningsdel. Ändringar markeras ut i kolumnen ”Redigeringsmarkeringar” enligt följande:

M= Ändring
P= Radering
L= Tillägg

Då en uppgift på raden ändras markeras bokstaven
M i kolumnen. Man behöver inte markera vilken uppgift på raden som ändras.

Då det finns ett konto på raden som inte tas med i kontoindelningen markeras bokstaven
P i kolumnen.

När man lägger till ett nytt konto ska man lägga till en rad på rätt ställe i kontohierarkin och markera bokstaven
L i kolumnen.

I kontoindelningens utkastsfil anges inga ändringsmarkeringar för bokföringsenhetsbeteckningar som lagts till eller eurobelopp som ändrats. Markeringarna gör att utskottet behandlas långsammare av Statskontoret.

Statskontoret sparar uppgifterna i kontoindelningssystemet utifrån markeringarna. Endast rader markerade med en ändringsbokstav behandlas (med undantag av ovan nämnda undantag i behandlingen av utkastfilen) så det är ministeriets uppgift att se till att markeringarna har gjorts där de behövs.

Ett exempel på hur ändringarna markeras finns på sidan 6.

Ändringar i eurouppgifterna görs endast på bokföringsnivåns rader

Ändringar i eurouppgifterna görs endast på raderna på bokföringsnivån. Bokföringsnivån är alltid kontohierarkins lägsta nivå. Om tilläggsindelningen för ett moment som tilläggsindelats på kontoindelningsmallen inte är känd då utkastet görs upp ska eurouppgifterna av tekniska orsaker markeras på någon av bokföringsnivåns konton, inte på momentnivå.

Om ministeriet i samband med redigeringen av eurouppgifterna även vill granska det totala beloppet euro på högre nivå (summanivåerna) kan det lägga till egna uträkningar i filens tomma kolumner. Inga ändringar ska göras i eurouppgifterna på summanivå som Statskontoret skickat ut. Statskontoret sparar bokföringsnivåernas eurouppgifter i kontoindelningssystemet vilket gör att även eurouppgifterna på summanivåerna uppdateras. Summanivåerna syns i den fil som skickas ut till ministerierna för granskning.

Bokföringsenhetsbeteckningen anges endast på bokföringsnivåns rad

Bokföringsenhetsbeteckningarna inkl. odelade beteckningar presenteras bara på raderna för konton på bokföringsnivå. Bokföringsenhetsbeteckningen ska dock anges även för de moment som har en beviljad valuta, inte ett anslag, i valutaklausulen i budgetmotiveringens beslutsdel.

I kolumnen ”KPY” anges bokföringsenhetens/den odelades beteckning, namnet anges inte. Beteckningarna och namnen räknas upp på egna mellanblad i filen.

Namngivning av egna indelningar

Om ministeriet inkluderar egna indelningar i kontoindelningen ska de ge ett kort beskrivande namn [1]. Inga semikolon får användas i kontonamnen eftersom semikolon orsakar problem i den vidare behandlingen av filerna.

Numrering av indelningarna

Indelningen av de beräknade inkomsterna och anslagen numreras i budgetens kontoindelning så att sifferbeteckningen bildar en sifferbeteckning för det motsvarande kontot som används på alla inkomst- och anslagsnivåer i bokföringsenhetens rapporter om genomförandet av budgeten. Hur sifferbeteckningen för momentets tilläggsindelning presenteras fastställs enligt vilken den största sifferbeteckningen är på respektive indelningsnivå i specifikationen i fråga. Till exempel visas ett visst moments tilläggsindelningar från ett till fjorton med sifferbeteckningarna 01–14, medan tilläggsindelningarna ett till åtta för ett annat moment kan visas antingen med sifferbeteckningarna 01–08 eller 1–8.

Om antalet indelningsposter är högst 9 då kontoindelningsutkastet görs upp, men om antalet poster sannolikt senare ökar till minst 10, ska man använda numreringen 01–09. Då kan de nya posterna, till exempel 10–14, anslutas utan att ändra de ursprungliga. Sifferbeteckningens längd på samma nivå kan inte vara variabel. I exempelfallet kan den slutliga fullständiga serien inte vara 1–14, utan den måste vara 01–14.

För sifferbeteckningarnas del ska man observera att kontokodens längd inte får överskrida 14 tecken. När reservationsanslagskontot omvandlas till kontot för det anslag som överförts till nästa budget år läggs den tresiffriga beteckningen för överfört anslag till i början på kontobeteckningen. Även då kan den totala längden vara högst 14 tecken.

Kontoindelning som fastställs

Den fastställda kontoindelningen görs upp genom att komplettera och redigera uppgifterna i utkastet till kontoindelning enligt riksdagens godkända budget samt genom att uppdatera uppgifterna i författningshänvisningsfilen.

Kontoindelningsfilen

Kontoindelningsutkastet kompletteras och redigeras i övrigt på samma sätt som ovan beskrivits i punkt 1.1, med det undantaget att även ändringar i euro- och bokföringsenhetsuppgifterna ska anges med ändringsmarkeringar.

Ändringar i författningshänvisningarna görs i filen för ändamålet

I kontoindelningsdelen finns en markering som visar om en författningshänvisning har anslutits till kontot. Då kontoindelningsdelen kompletteras kan uppgiften om författningshänvisning ignoreras. Man antecknar alltså inte en ändring/en radering/ett tillägg av en bestämmelsehänvisning i kontoindelningsfilen. Ändringarna antecknas endast i författningshänvisningsfilen i Word-format.

Författningshänvisningsfilen

Författningshänvisningsfilen är i Word-format och den innehåller hänvisningar till författningar och bestämmelser som intäkterna och användningen av anslaget omedelbart baserar sig på. Uppgifterna anges per kontobeteckning i kontoindelningen för budgeten 2019. Uppgiften anges om samma kontobeteckning även ingår i budgetförslaget för 2020.

I den här filen gör ministeriet de ändringar/raderingar/tillägg
om författningshänvisningarna som behövs. Ändringar markeras ut i kolumnen ”Redigeringsmarkeringar” enligt följande:

M= Ändring
P= Radering
L= Tillägg

Då den författningshänvisningstext som gäller kontobeteckningen ändras antecknas bokstaven
M i kolumnen. Man behöver inte markera ut vilken uppgift som ändras.

Då författningshänvisningen som gäller kontobeteckningen raderas antecknas bokstaven
P i kolumnen.

När man lägger till en ny författningshänvisning för kontobeteckningen ska man lägga till en rad i kontohierarkin och anteckna bokstaven
L i kolumnen.

Statskontoret sparar uppgifterna i kontoindelningssystemet utifrån markeringarna. Endast rader markerade med en ändringsbokstav behandlas, så det är ministeriets uppgift att se till att markeringarna har gjorts där de behövs.

Ett exempel på hur ändringar i författningshänvisningsuppgifterna markeras finns på sidan 7.

Exempel på hur ändringarna markeras i kontoindelningsfilen

I kolumnen Ändringsmarkeringar anges typen av ändring med rätt bokstav (tillägg, radering, ändring). Det behövs inga separata markeringar om vilken punkt på raden som ändrats.

Obs!

Ett undantag som gäller markeringarna i utkastet till kontoindelningsfil och den kontoindelningsfil som fastställd:

  • I utkastet anges inga ändringsmarkeringar för bokföringsenhetsbeteckningar som lagts till eller eurobelopp som ändrats, eftersom markeringarna gör behandlingen av utkastet långsammare på Statskontoret.
  • Tillägg av bokföringsenhetsbeteckningar i den kontoindelning som fastställs och ändringar i eurobelopp ska markeras med ändringsmarkeringar.

[S]-markeringarna i kolumnen för författningshänvisningar redigeras
inte eftersom kontoindelningssystemet automatiskt uppdaterar markeringarna då författningshänvisningarna uppdateras i samband med behandlingen av den kontoindelning som ska fastställas.

Exempel på hur ändringarna markeras i författningshänvisningsfilen

I kolumnen Ändringsmarkeringar anges typen av ändring med rätt bokstav
(tillägg = L, radering = P, ändring = M).

Inga separata markeringar om vilken del av författningshänvisningstexten som ändrats behövs inte. Så man behöver inte använda funktionen ”Spåra ändringar” eller markera ändringarna på annat sätt.