Uppgörande av kontoindelningen för budgeten 2022

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/106021/00.00.01.06.01/2021
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag04.10.2021
Datum04.10.2021
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Enligt finansministeriets föreskrift Uppgörande av den detaljerade indelningen av budgeten (https://vm.fi/sv/berednings-och-tillampningsbestammelserna) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter och tidtabellen för utkastet för den detaljerade indelningen av budgeten och om hur den görs upp och lämnas in till Statskontoret. Statskontoret har idag utfärdat anvisningen om uppgörandet av den detaljerade indelningen av budgeten 2022.

Kontoindelningen upprättas i två faser. För att kontona för 2022 ska fås in i systemen i god tid för användning gör ministeriet först upp ett utkast till kontoindelning för sitt förvaltningsområde för 2022. Den slutliga kontoindelningen görs upp efter att riksdagen har godkänt budgeten.

Statskontoret skickar ut till ministerierna: en kontoindelningsfil i Excel-format som används för att göra upp kontoindelningen och en fil i Word-format med hänvisningar till författningarna.

Utkast till kontoindelning

Statskontoret har gjort upp en kontoindelningsmall (en Excel-fil) utifrån budgetförslaget 2022. Ministeriet gör upp ett utkast till kontoindelning genom att redigera mallens uppgifter så att den motsvarar ministeriets åsikt om den kontoindelning som ska fastställas. I utkastet kan man förutsäga de konsekvenser eventuella kompletterande budgetförslag har.

Kontoindelningsutkastet (Excel-filen) skickas som e-postbilaga till Statskontoret senast den 19 oktober 2021. Utkastet till detaljerad indelning undertecknas inte.

Statskontoret sparar uppgifterna i kontoindelningssystemet och returnerar utkastet till ministeriet för granskning.

Ministeriet meddelar Statkonstoret senast den 28 oktober 2021 per e-post om Statskontorets returnerade utkast motsvarar ministeriets utkast. Om ministeriet upptäcker fel i utkastet ska man komma överens om hur felen rättas till tillsammans med Statskontoret. Alla andra ändringar görs i den kontoindelning som fastställs.

Statskontoret skickar ut de kontrollerade uppgifterna till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), som sparar dom i Kieku-datasystemet.

Kontoindelning som fastställs

Efter att riksdagen godkänt budgeten gör ministeriet upp den kontoindelning som fastställs. Den görs upp med eventuella ändringar i det kontrollerade kontoindelningsutkastet och genom att uppdatera filen med hänvisningar till författningar.

Den kontoindelning som fastställs (Excel- och Word-filerna) skickas in till Statskontoret omedelbart efter att riksdagen godkänt statens budget för 2022. Kontoindelningen undertecknas inte i det här skedet.

Statskontoret sparar uppgifterna i kontoindelningssystemet och returnerar kontoindelningen till ministeriet för granskning.

Om ministeriet inte upptäcker några fel i den fastställda kontoindelningen som Statskontoret returnerats ska den undertecknas och skickas in till Statskontoret i elektronisk form. Om ministeriet upptäcker fel i den fastställda kontoindelningen ska man komma överens om hur felen rättas till tillsammans med Statskontoret.

De konton som grundats i systemen utifrån utkastet till kontoindelning korrigeras till relevanta delar så att de motsvarar den fastställda kontoindelningen. Palkeet sparar ändringarna i Kieku-datasystemet.

Kontoindelningen för statsbudgeten 2022 publiceras på Statskontorets webbplats.

Adress för leverans av uppgifterna

Filerna skickas in till adressen kkp (at) valtiokonttori.fi. Inga pappersversioner skickas in till Statskontoret.

Ikraftträdande

Anvisningen träder i kraft omedelbart. Genom denna anvisning upphävs anvisningen av 6 oktober 2020 Uppgörande av kontoplanen för budgeten 2021 (VK/38783/00.00.01.06.01/2020).

Ytterligare information

Mer information om frågor gällande budgetens kontoindelning ges av Statskontoret, tfn 0295 50 2000 eller per e-post kkp (at) valtiokonttori.fi

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Redovisningschef  Jaana Tiimonen

För kännedom: Republikens presidents kansli, Riksdagens centralkansli och räkenskapsbyrå, Statens revisionsverk, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Utkast till kontoindelning

Kontoindelningsutkastet för budgeten 2022 görs upp genom att komplettera och redigera den kontoindelningsfil som Statskontoret förberett utifrån budgetförslaget 2021 och kontoindelningen för budgeten 2021.

Kontoindelningsfilen i Excel-format omfattar:

  • huvudtitlarna / avdelningarna, kapitlen och momenten som ingår i budgetförslaget 2022 med eurobelopp, anslagstyper och anteckningar om nettobudgetering
  • driftsplanerna och övriga tilläggsuppdelningsposter i kontoindelningen för budgeten 2021 (utan eurobelopp) och
  • författningshänvisningsmarkeringar (markeringen ’S’ invid kontot om det är förknippat med en författningshänvisning). Obs. I utkastet till kontoindelning kan uppgiften om författningshänvisning förbigås. Uppgifterna om författningshänvisningar uppdateras i samband med den kontoindelning som fastställs.

I filens separata mellanblad finns en uppräkning av de bokföringsenhetsbeteckningar och odelade beteckningar för 2022 som är kända vid tidpunkten då anvisningen ges. Dessa kan användas i utkastet till kontoindelning.

Ministeriet gör ändringarna/raderingarna/tilläggen på kontoindelningsmallens kontoindelningsdel. Ändringar markeras ut i kolumnen ”Redigeringsmarkeringar” enligt följande:

M= Ändring

P= Radering

L= Tillägg

Då en uppgift på raden ändras markeras bokstaven M i kolumnen. Man behöver inte markera vilken uppgift på raden som ändras. Då det finns ett konto på raden som inte tas med i kontoindelningen markeras bokstaven P i kolumnen. När man lägger till ett nytt konto ska man lägga till en rad på rätt ställe i kontohierarkin och markera bokstaven L i kolumnen.

Obs. I kontoindelningens utkastsfil anges inga ändringsmarkeringar för bokföringsenhetsbeteckningar som lagts till eller eurobelopp som ändrats. Markeringarna gör att utskottet behandlas långsammare av Statskontoret.

Statskontoret sparar uppgifterna i kontoindelningssystemet utifrån markeringarna. Endast rader markerade med en ändringsbokstav behandlas (med undantag av ovan nämnda undantag i behandlingen av utkastfilen) så det är ministeriets uppgift att se till att markeringarna har gjorts där de behövs.

Ändringar i eurouppgifterna görs endast på bokföringsnivåns rader

Ändringar i eurouppgifterna görs endast på raderna på bokföringsnivån. Bokföringsnivån är alltid kontohierarkins lägsta nivå. Om tilläggsindelningen för ett moment som tilläggsindelats på kontoindelningsmallen inte är känd då utkastet görs upp ska eurouppgifterna av tekniska orsaker markeras på någon av bokföringsnivåns konton, inte på momentnivå.

Om ministeriet i samband med redigeringen av eurouppgifterna även vill granska det totala beloppet euro på högre nivå (summanivåerna) kan det lägga till egna uträkningar i filens tomma kolumner. Inga ändringar ska göras i eurouppgifterna på summanivå som Statskontoret skickat ut. Statskontoret sparar bokföringsnivåernas eurouppgifter i kontoindelningssystemet vilket gör att även eurouppgifterna på summanivåerna uppdateras. Summanivåerna syns i den fil som skickas ut till ministerierna för granskning.

Bokföringsenhetsbeteckningen anges endast på bokföringsnivåns rader

Bokföringsenhetsbeteckningarna inkl. odelade beteckningar presenteras bara på raderna för konton på bokföringsnivå. Bokföringsenhetsbeteckningen ska dock anges även för de moment som har en beviljad valuta, inte ett anslag, i valutaklausulen i budgetmotiveringens beslutsdel.

I kolumnen ”KPY” anges bokföringsenhetens/den odelades beteckning, namnet anges inte. Beteckningarna och namnen räknas upp på egna mellanblad i filen.

Namngivning av egna indelningar

Om ministeriet inkluderar egna indelningar i kontoindelningen ska de ge ett kort beskrivande namn. Inga semikolon får användas i kontonamnen eftersom semikolon orsakar problem i den vidare behandlingen av filerna.

Numrering av indelningarna

Indelningen av de beräknade inkomsterna och anslagen numreras i budgetens kontoindelning så att sifferbeteckningen bildar en sifferbeteckning för det motsvarande kontot som används på alla inkomst- och anslagsnivåer i bokföringsenhetens rapporter om genomförandet av budgeten. Hur sifferbeteckningen för momentets tilläggsindelning presenteras fastställs enligt vilken den största sifferbeteckningen är på respektive indelningsnivå i specifikationen i fråga. Till exempel visas ett visst moments tilläggsindelningar från ett till fjorton med sifferbeteckningarna 01–14, medan tilläggsindelningarna ett till åtta för ett annat moment kan visas antingen med sifferbeteckningarna 01–08 eller 1–8.

Om antalet indelningsposter är högst 9 då kontoindelningsutkastet görs upp, men om antalet poster sannolikt senare ökar till minst 10, ska man använda numreringen 01–09. Då kan de nya posterna, till exempel 10–14, anslutas utan att ändra de ursprungliga. Sifferbeteckningens längd på samma nivå kan inte vara variabel. I exempelfallet kan den slutliga fullständiga serien inte vara 1–14, utan den måste vara 01–14.

För sifferbeteckningarnas del ska man observera att kontokodens längd inte får överskrida 14 tecken. När reservationsanslagskontot omvandlas till kontot för det anslag som överförts till nästa budget år läggs den tresiffriga beteckningen för överfört anslag till i början på kontobeteckningen. Även då kan den totala längden vara högst 14 tecken.

Kontoindelning som fastställs

Den fastställda kontoindelningen görs upp genom att komplettera och redigera uppgifterna i utkastet till kontoindelning enligt riksdagens godkända budget samt genom att uppdatera uppgifterna i författningshänvisningsfilen.

Kontoindelningsfilen

Kontoindelningsutkastet kompletteras och redigeras i övrigt på samma sätt som beskrivits ovan (Utkast till kontoinledning) , med det undantaget att även ändringar i euro- och bokföringsenhetsuppgifterna ska anges med ändringsmarkeringar.

I kontoindelningsdelen finns en markering som visar om en författningshänvisning har anslutits till kontot. Då kontoindelningsdelen kompletteras kan uppgiften om författningshänvisning ignoreras. Man antecknar alltså inte en ändring/en radering/ett tillägg av en författningshänvisning i kontoindelningsfilen. Ändringarna antecknas endast i författningshänvisningsfilen i Word-format.

Författningshänvisningsfilen

Författningshänvisningsfilen är i Word-format och den innehåller hänvisningar till författningar och bestämmelser som intäkterna och användningen av anslaget omedelbart baserar sig på. Uppgifterna anges per kontobeteckning i kontoindelningen för budgeten 2021. Uppgiften anges om samma kontobeteckning även ingår i budgetförslaget för 2022.

I den här filen gör ministeriet de ändringar/raderingar/tillägg om författningshänvisningarna som behövs. Ändringar markeras ut i kolumnen ”Redigeringsmarkeringar” enligt följande:

M= Ändring

P= Radering

L= Tillägg

Då den författningshänvisningstext som gäller kontobeteckningen ändras antecknas bokstaven
M i kolumnen. Man behöver inte markera ut vilken uppgift som ändras. Då författningshänvisningen som gäller kontobeteckningen raderas antecknas bokstaven
P i kolumnen. När man lägger till en ny författningshänvisning för kontobeteckningen ska man lägga till en rad i kontohierarkin och anteckna bokstaven L i kolumnen.

Statskontoret sparar uppgifterna i kontoindelningssystemet utifrån markeringarna. Endast rader markerade med en ändringsbokstav behandlas, så det är ministeriets uppgift att se till att markeringarna har gjorts där de behövs.

Figur 1. (på finska). Exempel på hur ändringarna markeras i kontoindelningsfilen. I kolumnen Ändringsmarkeringar anges typen av ändring med rätt bokstav (L: tillägg, P: radering, M: ändring).

Figur 2. (på finska). Exempel på hur ändringarna markeras i författningshänvisningsfilen. I kolumnen Ändringsmarkeringar anges typen av ändring med rätt bokstav (L: tillägg, P: radering, M: ändring).