Slopandet av användningen av beställningsplanen

Datum Dokuments namn
12.05.2022 Slopandet av användningen av beställningsplanen
MålgruppStat
DiariumnumretVK/40464/00.00.00.01/2022
DokumenttypBeslut
Ikraftträdelsedag01.01.2023
Datum12.05.2022
KategorierInformationssystemen
Underhåll ansvarValtiokonttori

Enligt 24 c § som gäller bemyndigandet att meddela föreskrifter (19.12.2003/1216) i lagen om statsbudgeten (423/1988) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.

Med stöd av den här paragrafen har Statskontoret idag fattat ett beslut om att slopa användningen av beställningsplanen som automatiseringsmetod i Handi. Efter det här beslutet kan beställningsplanen inte anses vara ett sådant utgiftsbeslut som avses i 38 § i förordningen om statsbudgeten.

I samband med granskningen har man upptäckt att användningen av beställningsplanen är förknippad med risker för missbruk.

Ikraftträdande

Det här beslutet träder i kraft den 1 januari 2023. Användningen av beställningsplaner ska slopas senast den 31 december 2022.

Mer information

Mer information om beslutet fås från Statskontorets division Ekonomi, kunskap och arbetslivstjänster på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi. Närmare anvisningar kommer också att ges om beslutet.

I Helsingfors den 12 maj 2022

Lasse Skog                                                 Seija Friman

Divisionschef, Statskontoret                   Projektchef, Statskontoret

Distribution bokföringsenheter

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Palkeet

För kännedom Statens revisionsverk

Finansministeriet, budgetavdelningen

Finansministeriet, avdelningen för utveckling av statsförvaltningen