Preciserande bestämmelse om upprättande av ekonomistadga – behandling av inkomster i datasystemet Kieku

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/87549/00.00.00.01/2022
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag15.11.2022
Datum15.11.2022
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Preciserande bestämmelse om upprättande av ekonomistadga – behandling av inkomster i datasystemet Kieku

Enligt 69 b § 5 mom. (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992), nedan budgetförordningen, kan Statskontoret meddela föreskrifter om innehållet i och uppgörandet av bokföringsenhetens ekonomistadga. Dessutom har Statskontoret enligt 41 a § 2 mom. i budgetförordningen rätt att meddela preciserande föreskrifter eller anvisningar om bokföringssystemen.

Statskontoret har idag utfärdat en preciserande föreskrift om upprättande av ekonomistadga. Föreskriften preciserar föreskriften Upprättande och uppdatering av ekonomistadgan som trädde i kraft 30.8.2021 (VK/67595/00.00.00.01/2021).

Den preciserande föreskriften tillämpas när bokföringsenhetens datasystem Kieku utnyttjas vid behandlingen av inkomster. I den preciserande föreskriften preciseras följande kapitel av behandlingen av inkomster:

  • Allmänna förfaranden för indrivning av inkomster och mottagande av medel
  • Indrivning av förfallna fordringar
  • Kontoavskrivningar

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart. Bokföringsenheten ska uppdatera sin egen ekonomistadga enligt denna föreskrift senast 30.9.2023 om bokföringsenheten inte har fått tillstånd av Statskontoret att avvika från denna tidtabell.

Mer information

Mer information om denna föreskrift ger Statskontoret, tfn 0295 50 2000, e-post verkkolaskutus (at) valtiokonttori.fi.

Divisionschef Lasse Skog

Betalningsrörelsechef Tarja Tapio

För kännedom: Statens revisionsverk, FM Budgetavdelningen

Hantering av inkomster

Allmänna förfaranden för indrivning av inkomster och mottagande av medel

I denna punkt bestäms om uppgörande, godkännande och upprätthållande av en prislista för de prestationer som säljs. När bokföringsenheten använder datasystemet Kieku för försäljningsfakturering av prestationer godkänns och upprätthålls prislistan för prestationer med standardpris åtminstone i datasystemet Kieku. Utöver godkännandet i datasystemet Kieku kan bokföringsenheten vid behov inkludera andra arbetsskeden i sina egna system i anslutning till uppgörande, godkännande och upprätthållande av prislistan. Bokföringsenheten bestämmer separat om uppgörande, godkännande och upprätthållande av prislistan för annan fakturering än sådan som görs i datasystemet Kieku.

När bokföringsenheten använder datasystemet Kiekus försäljningsreskontra för skötseln av försäljningsreskontran och bokföringsenheten på förhand godkänt godkännandet av dröjsmålspåföljder i anslutning till kundfordringar som en del av godkännandet av faktureringen av prestationen, godkänns dröjsmålspåföljderna som en del av godkännandet av faktureringen av prestationen. Då antecknar bokföringsenheten i sin ekonomistadga om förhandsgodkännande av dröjsmålsräntefakturering till exempel följande
”dröjsmålspåföljder godkänns som en del av godkännandet av faktureringen av prestationen”.

Indrivning av förfallna fordringar

I denna punkt anges de förfaranden genom vilka myndigheten inkasserar fordringar som förfallit till betalning. När bokföringsenheten vid övervakningen av fordringar använder datasystemet Kiekus försäljningsreskontra skickas två (2) betalningsuppmaningar för övervakningen av fordringar innan de överföra till juridisk indrivning.

När bokföringsenheten vid juridisk indrivning använder datasystemet Kiekus försäljningsreskontra och bokföringsenheten på förhand har godkänt godkännandet av indrivningspåföljder i anslutning till offentligrättsliga fordringar som en del av godkännandet av faktureringen, godkänns indrivningspåföljderna som en del av godkännandet av faktureringen av prestationen. Då antecknar bokföringsenheten i sin ekonomistadga om godkännande för rättslig indrivning till exempel följande
“indrivningspåföljder för offentligrättsliga fordringar godkänns som en del av godkännandet av faktureringen av prestationen”.

Kontoavskrivningar

I denna punkt anges villkoren och förfarandena för avskrivning. När bokföringsenheten använder datasystemet Kiekus försäljningsreskontra ska man här bestämma om förutsättningarna och förfarandena för avskrivning för att säkerställa att endast aktuella och indrivbara fordringar finns i försäljningsreskontran.