Periodisering av projektets erhållna förskottsbetalning till långfristiga skulder

MålgruppStat
DokumenttypAnvisning, Fråga och svar
Datum26.09.2023
Underhåll ansvarValtiokonttori

Fråga

Bokföringsenheten har mottagit en förskottsbetalning för sitt projekt. Projektet följs upp med en projektkod. Projektet pågår fram till 2026 Hur bokförs förskottsbetalningar när det uppkommer motsvarande kostnader för projektet under flera år?

Svar (utfärdat 26.9.2023)

Erhållna förskottsbetalningar utgör främmande kapital för bokföringsenheten. I balansräkningen klassificeras det främmande kapitalet som kortfristigt och långfristigt främmande kapital enligt den förväntade återbetalningstiden för skulden. Till den kortfristiga skulden hör en sådan skuld eller den del av skulden – till exempel amortering – som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod. Skulder som hör till det långfristiga främmande kapitalet eller till den del av skulden vars betalningstid är längre än detta.

När förskottsbetalningen erhålls skall dess fördelning på en kortfristig och en långfristig andel bedömas. Som kortfristig betraktas innevarande och följande räkenskapsperiod. Vid bokslutstidpunkten den 31 december är den kortfristiga delen endast följande räkenskapsår. Förskottsbetalningens andel som hör till kortfristigt främmande kapital bokförs på konto 25690 Övriga erhållna förskott och långfristiga andelar på konto 24990 Övriga långfristiga skulder.

1. UTGÅNGSLÄGE

Bokföringsenheten får en förskottsbetalning på 50 000 euro under året den 1 september 2023. Det uppskattas att en andel på 5 000 euro kommer att användas under innevarande år och 10 000 euro under följande år. Denna kortfristiga andel på 15 000 euro bokförs på kontot 25690 Övriga erhållna förskott. Resterande 35 000 euro bokförs på kontot 24990 Övriga långfristiga skulder:

LKP-konto

TaKP-konto

Debet

Kredit

25690 Övriga erhållna förskott

600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot

15 000

24990 Övriga långfristiga skulder

600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot

35 000

19100 Allmänna transaktionskonton för inkomster (T)

50 000

2. BOKFÖRING OM UPPHÄVNING UNDER 2023

Utgifterna för ett projekt bokförs på utgiftskonton som börjar på 4 enligt utgiftsslag. Under året eller senast vid bokslutstidpunkten intäktsförs det erhållna förskottet enligt finansiärens finansieringsandel enligt principen intäkt under utgiften när det är fråga om samfinansierad verksamhet. Inkomstkontot är i detta fall 39790 Övriga intäkter från samfinansierad verksamhet.

LKP-konto TaKP-konto Debet Kredit
19200 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T) 2 500
4xxxx Utgiftkonto xx.xx.xx 2 500
LKP-konto TaKP-konto Debet Kredit
39790 Övriga intäkter från samfinansierad verksamhet xx.xx.xx 2 500
25690 Övriga erhållna förskott 600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot 2 500

3. BOKSLUTSSITUATION 2023

Vid bokslutstidpunkten den 31 december 2023 kontrolleras att andelen kortfristiga förskott för följande räkenskapsår är korrekt. Med andra ord kontrolleras beloppet på den intäktsföring som gjorts hittills och de sista posterna intäktsförs.

År 2023 förverkligades 2 500 euro mindre utgifter än beräknat (uppskattningen var 5 000 €) och det förväntas inte att det kommer att finnas någon ytterligare kostnad nästa år, så under långfristiga skulder bokförs ett tillägg på 2 500 euro. År 2024 beräknas andelen vara 10 000 euro, dvs. kortvarig. De långfristiga skulderna för åren 2024–2026 blir alltså 37 500 €.

LKP-konto TaKP-konto Debet Kredit
25690 Övriga erhållna förskott 600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot 2 500
24990 Övriga långfristiga skulder 600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot 2 500
 31.12.2023 situation LKP-konto TaKP-konto Saldo €
Kortvariga förskott 25690 Övriga erhållna förskott  600 10 000
Långfristiga förskott 24990 Övriga långfristiga skulder  600 37 500

4. BOKFÖRING OM UPPHÄVNING UNDER 2024

Kortfristiga förskott på 10 000 euro upphävs i enlighet till projektets faktiska utgifter.

LKP-konto TaKP-konto Debet Kredit
19200 Allmänna transaktionskonton för utgifter (T) 10 000
4xxxx Utgiftkonto xx.xx.xx 10 000
39790 Övriga intäkter från samfinansierad verksamhet xx.xx.xx 10 000
25690 Övriga erhållna förskott 600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot 10 000

5. BOKSLUTSSITUATION 2024

Vid bokslutstidpunkten den 31 december 2024 förverkligades utgifterna enligt förhandsberäkningen och uppgick till 10 000 euro. Åter beräknas följande års andel vara 10 000 euro och detta överförs från långfristiga skulder till andra erhållna förskott.

LKP-konto TaKP-konto Debet Kredit
25690 Övriga erhållna förskott 600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot 10 000
24990 Övriga långfristiga skulder 600 Budgetinkomster som skall bokföras på budgetkontot 10 000
 31.12.2024 situation LKP-konto TaKP-konto Saldo €
Kortvariga förskott 25690 Övriga erhållna förskott  600 10 000
Långfristiga förskott 24990 Övriga långfristiga skulder  600 27 500

Bokföringen fortsätter på motsvarande sätt tills projektet avslutas.

Mer information: laskentatoimi@valtiokonttori.fi