Överensstämmelse med betalningsvillkoren för statliga inköpsfakturor och betalning av fakturor på förfallodagen

MålgruppStat
DiariumnumretVK/1626/00.00.01.06.00/2020
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag23.06.2020
Datum23.06.2020
KategorierBetalningsrörelse och förmedling av fakturorUpphandlingsväsendet och beställningen
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheter och Palkeet

Överensstämmelse med betalningsvillkoren för statliga inköpsfakturor och betalning av fakturor på förfallodagen

Statskontoret förordnar bokföringsenheterna på grundval av artikel 40 i förordningen om statsbudgeten (1243/92) (1786/2009) att fastställa förfaranden för att säkerställa att bokföringsenheternas fakturor betalas i tid i enlighet med betalningsvillkoren.

Som en allmän regel bör bokföringsenheterna använda 21-dagars betalningstid heltäckande i anbud, kontrakt och order. Betalningstiden överensstämmer med de allmänna villkoren för kontrakt för offentlig upphandling av varor och tjänster publicerade av finansministeriet För nya kontrakt kan bokföringsenheten endast i undantagsfall och av motiverade skäl enas om en betalningstid som är kortare än 21 dagar-/-längre än 21 dagar. För en kortare betalningsperiod måste bokföringsenheten ha en plan för hur den kortare betalningsperioden än normalt kan implementeras i praktiken. Planen gäller även gamla kontrakt i vilka bokföringsenheten har kommit överens om en betalningstid som är kortare än 21 dagar.

Statskontoret påminner bokföringsenheterna om att enligt 10e § i lagen om återkrav av fordringar (22.4.1999/513) har borgenären rätt att erhålla 40 euro från gäldenären som standardersättning för indrivningskostnader. Om en borgenär har börjat återkräva sina fordringar och detta har resulterat i ersättningsgilla indrivningskostnader har borgenären rätt att erhålla ersättning för dem endast i den utsträckning som deras belopp överstiger standardersättningen.

Statskontoret föreskriver också att Palkeet överensstämmer med den utlovade tiden för bokföringsenheterna vid bearbetning av inköpsfakturor och att bokföringsenheterna organiserar inköpsfakturornas behandlingsprocess i enlighet med statskontorets ansvarsfördelningsföreskrift så att köpfakturor kan betalas inom 21 dagar. Om bokföringsenheten som en allmän regel inte kan uppfylla det 21-dagars betalningsvillkoret måste bokföringsenheten informera statskontoret om ärendet. Statskontoret kommer att hjälpa redovisningsenheten för att inköpsfakturornas behandlingsprocess blir sådan att 21-dagars betalningsvillkor kan uppfyllas.

Statskontoret övervakar uppfyllandet av betalningsvillkoren och vidtar vid behov de åtgärder den anser nödvändigt för att säkerställa att betalningsvillkoren uppfylls.

Ikraftträdande Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ytterligare information Ytterligare uppgifter i frågor som berör den här föreskriften fås från Statskontoret tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

Sektorchef Lasse Skog

Betalningsrörelsechef Keijo Kettunen

Distribution: Bokföringsenheter/ekonomichefer eller motsvarande personer

För kännedom: Statens revisionsverk

Finansministeriet/Budgetavdelning