Valtion ostolaskujen maksuehtojen noudattaminen ja laskujen maksaminen eräpäivänä

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/1626/00.00.01.06.00/2020
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä23.06.2020
Antopäivämäärä23.06.2020
KategoriatHankintatoimi ja tilaaminenMaksuliike ja laskujen välitys
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja Palkeet

Valtion ostolaskujen maksuehtojen noudattaminen ja laskujen maksaminen eräpäivänä

Valtiokonttori määrää kirjanpitoyksikköitä talousarvioasetuksen (1243/92) 40 §:än (1786/2009) perustuen laatimaan menettelyt, joilla varmistetaan, että kirjanpitoyksikköjen laskut maksetaan maksuehtojen mukaisesti ajallaan.

Kirjanpitoyksikköjen tulee pääsääntöisesti käyttää 21 päivän maksuehtoa kattavasti kilpailutuksissa, sopimuksissa ja tilauksissa. Maksuehto on sopusoinnussa valtiovarainministeriön julkaisemien julkisten hankintojen yleisten tavara- ja palveluhankintojen sopimusehtojen kanssa. Uusien sopimusten osalta kirjanpitoyksikkö voi sopia vain poikkeustapauksissa ja perustelluista syistä, 21 päivää lyhyemmästä/21 päivää pidemmistä maksuehdosta. Kirjanpitoyksiköllä pitää lyhemmän maksuajan osalta olla itsellään suunnitelma, miten normaalia lyhyempi maksuehto voidaan käytännössä toteuttaa. Suunnitelma koskee myös vanhoja sopimuksia, joissa kirjanpitoyksikkö on sopinut 21 päivää lyhyemmästä maksuehdosta.

Valtiokonttori muistuttaa kirjanpitoyksikköjä siitä, että lain saatavien perinnästä (22.4.1999/513) 10 e §:n mukaan velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Jos velkoja on ryhtynyt perimään saatavaansa ja tästä on aiheutunut hänelle korvattavia  perintäkuluja, velkojalla on oikeus saada niistä korvaus vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän.

Valtiokonttori määrää myös, että Palkeet noudattavat kirjanpitoyksiköille antamansa palvelulupauksen mukaista aikaa ostolaskujen käsittelyssä ja että kirjanpitoyksiköt järjestävät ostolaskujen käsittelyprosessin Valtiokonttorin vastuunjakomääräystä noudattaen siten, että ostolaskujen maksuunpano on mahdollista toteuttaa 21 päivän maksuehtoa noudattaen. Mikäli kirjanpitoyksikkö ei pysty pääsääntöisesti noudattamaan 21 päivän maksuehtoa, kirjanpitoyksikön tulee informoida Valtiokonttoria asiasta. Valtiokonttori tulee auttamaan kirjanpitoyksikköä ostolaskujen käsittelyprosessin saattamiseksi sellaiseksi, että 21 päivän maksuehtoa voidaan noudattaa.

Valtiokonttori seuraa maksuehtojen toteutumista ja ryhtyy tarvittaessa tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin maksuehtojen noudattamisen varmistamiseksi.

Voimaantulo Tämä määräys tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot Lisätietoja tähän määräykseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorista puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen

Jakelu: Kirjanpitoyksiköt/talouspäälliköt tai vastaavat henkilöt

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiovarainministeriö/Budjettiosasto