Lämnande av uppgifter som behövs för uppföljning och övervakning av statsborgen för elbolags likviditetslån till Statskontoret

MålgruppFöretag
DiariumnumretVK/24872/00.00.01.06.00/2023
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag09.05.2023
Datum09.05.2023
Underhåll ansvarValtiokonttori

Författningsgrund

Lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet förpliktar elbolagen att bevilja slutförbrukarna förlängda betalningstider för elenergiräkningar. Lån till elbolag för att täcka det likviditetsbehov som föranleds av de förlängda betalningstiderna för elenergiräkningsfordringar, och som beviljas av kreditinstitut eller arbetspensionsförsäkringsbolag, kan beviljas statlig proprieborgen enligt 6 § 1 mom. i lagen.

Enligt 6 § 2 mom. i nämnda lag svarar Statskontoret för beviljande, förvaltning och övervakning av statsborgen. Enligt 9 § 2 mom. i lagen är lånebeviljaren under den tid statsborgen är i kraft skyldig att bevaka statens intressen och lämna Statskontoret de uppgifter enligt dess föreskrifter som behövs för uppföljning och övervakning av statsborgen.

I denna föreskrift ger Statskontoret lånebeviljarna en föreskrift enligt lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet om vilka uppgifter som behöver lämnas in för uppföljning och övervakning av statsborgen.

Uppgifter som ska anmälas

Lånebeviljare som beviljat likviditetslån med statsborgen ska omedelbart när de får information lämna Statskontoret uppgifter om

  • uttag och amorteringar av det lån som borgen gäller,
  • andra eventuella saldojusteringar eller upphörande av borgensansvar,
  • dröjsmål med betalningen av det lån som borgen gäller,
  • värdeförändringar i ett eventuellt säkerhetsobjekt eller upphörande av försäkringsskydd samt
  • andra uppgifter som är väsentliga med tanke på borgensansvaret, såsom ändringar i lånevillkoren.

Månatlig rapportering

Lånebeviljaren ska månatligen underrätta Statskontoret om det lånebelopp som belastar statsborgen. Uppgifterna för föregående rapporteringsperiod (månad) ska lämnas till Statskontoret genast i början av följande månad, dock senast den tionde dagen i följande månad.

Anmälningssätt

Lånebeviljaren ska meddela de uppgifter som specificeras i denna föreskrift till Statskontoret per e-post till valtiontakaukset(at)valtiokonttori.fi.

Som referens i anmälans rubrik anges diarienumret för Statskontorets borgensbeslut (VK/xxx/2023).

Rapportering av lånebeviljarens kontaktuppgifter

Lånebeviljaren ska meddela Statskontoret kontaktuppgifterna till den kontaktperson eller kontaktinstans som Statskontoret vid behov kan kontakta i ärenden som gäller anmälningar enligt denna föreskrift. Lånebeviljaren ansvarar för att kontaktuppgifterna hålls uppdaterade. Kontaktuppgifter och ändringar i dem meddelas till Statskontoret per e-post till valtiontakaukset(at)valtiokonttori.fi.

Giltighetstid

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart och gäller till och med den 31 december 2023.

Mer information

Mer information om ärenden i anslutning till denna föreskrift fås av Utlåningsenheten vid Statskontorets Finansieringsdivision per e-post på adressen valtiontakaukset (at) valtiokonttori.fi.

Divisionschef (tf) Mika Arola

Biträdande direktör Sanna Pälsi

 

statsborgen