Konton i bokföringen och kontoplan

MålgruppStat
DiariumnumretVK/74330/00.00.00.01/2023
DokumenttypFöreskrift, Kontoplan
Ikraftträdelsedag01.01.2024
Datum05.12.2023
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Gå direkt till kontoplan >

Konton i bokföringen

Enligt 42 b § 4 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) (ändrad genom 600/1997) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om

  •  affärsbokföringens kontoplan,
  • tilläggsindelningar som används i Kieku-systemet
  • uppgörande av konton för reserverade anslag,
  • konton för transaktioner som väntar på att bokföras på budgetkonton eller konton för reserverade anslag,
  • kontot för finansiering utanför budgeten och
  • budgetbokföringens felkonton.

Bokföringsenhetens bokföring ska skötas så att bokföringsuppgifterna i centralbokföringen kan behandlas på de femsiffriga konton som avses i denna föreskrift. Detta krav uppfylls genom användning av affärsbokföringens åttasiffriga underindelningar som används i datasystemet Kieku. Underindelningarna är kopplade till de konton som avses i denna föreskrift. I bokföringsenheternas dag- och huvudböcker för affärsbokföringen ska kontona vara i enlighet med de femsiffriga kontona i denna föreskrift eller de motsvarande åttasiffriga underindelningarna. Bokföringsenhetens huvudbok ska innehålla summanivåer för femsiffriga konton enligt dessa anvisningar.

Det som i denna föreskrift sägs om affärsbokföringens konton gäller förutom för bokföringsenheterna också för statliga fonder som står utanför budgeten, om inget annat nämns.

Affärsbokföringens konton

Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad förteckning, inklusive innehållsbeskrivningar, över de konton som under redovisningsperioden används i bokföringen. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. Ändringarna i konto-planen beskrivs i bilagan till denna föreskrift.

Affärsbokföringens konton är femsiffriga och tilläggsindelningarna av affärsbokföringens konton som används i Kieku-systemet är åttasiffriga. Bokföringsenheterna inkluderar endast de konton och tilläggsindelning-ar som de behöver i sin bokföring. De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser.

Tillämpningsområde för affärsbokföringens kontoplan

Varje registrering i statens bokföring görs alltid på två konton i affärsbokföringen, så att debetinföringarna för registreringen är lika stora som kreditinföringarna.

Samtliga utgifter, intäkter och finansieringstransaktioner registreras på kontona för avkastnings- och kostnadskalkylen samt på balansräkningskontona.

I affärsbokföringen behandlas samtliga poster enligt bruttoprincipen. Detta är förfarandet också då motsvarande anslag har budgeterats enligt nettogrunder. Detta innebär att intäkterna inte dras av från kostnaderna och att kostnaderna inte dras av från intäkterna.

I gruppen för tekniska konton (kontoslagen 990–994) i affärsbokföringen regi-streras bokföringstransaktioner som inte är affärstransaktioner, men dock budgettransaktioner. Kontogruppen med tekniska konton kan man, om Statskontoret så beslutar, använda för systemtekniska eller andra motsvarande behov. Registreringar på de tekniska kontona görs alltid i form av en lika stor kontoföring på debet- och på kreditsidan.

Kontona i kontoslag 995 är tekniska konton som används för eliminering av interna poster i centralbokföringssystemet.

Partnerkoder och affärsbokföringens konto för interna poster

Med termen intern post avses

  • transaktioner mellan statliga ämbetsverk och inrättningar (upprättande av bokföringen inom budgetekonomin och upprättande av bokslutet)
  • samt transaktioner mellan statens ämbetsverk och inrättningar och statliga fonder utanför budgeten (upprättande av månatlig översikt över statsfinanserna)

Effekterna av bokföringstransaktioner (inom budgeten) mellan ämbetsverk och inrättningar på intäkts- och utgiftskalkylerna samt balansräkningen i statens bokslut elimineras genom nya bokföringskonton avsedda endast för registrering av interna poster samt kombinationer av partnerkoder som används i samband med registrering av interna poster.

Partnerkoder används som identifierare för avkastnings-, kostnads-, fordrings- och skuldtransaktioner mellan ämbetsverk och inrättningar. Partnerkoder an-vänds för registreringar vars poster elimineras endast i bokslutet. De poster som elimineras har tilläggsindelningar för interna poster för affärsbokföringens konton eller blandade konton, som listas i en bilaga till denna föreskrift. Partnerkoder anges för alla transaktioner som registreras på interna konton samt alla interna transaktioner som registreras på blandade konton. För andra än interna transaktioner på blandade konton får partnerkoder inte användas.

Som partnerkod används ett nummer med den tresiffriga koden för bokförings-enheten eller den statliga fonden utanför budgeten, följd av ’0’
(noll Partner-koderna finns i det meddelande om statens bokföringsenheter, ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten som publicerats av Statskontoret.

Principen om dubbelbokföring i budgetbokföringen

T-konton är vissa affärsbokföringens balanskonton som samtidigt är budgetbokföringens konton och med hjälp av vilka principen om dubbelbokföringen kan utföras i budgetbokföringen.

För säkerställande av att budgetbokföringen är fullständig och tillförlitlig skall man månatligen och i samband med bokslutet uppgöra en avstämningskalkyl över förhållandet mellan affärsbokföringen och budgetbokföringen i enlighet med 42 e § i förordningen om statsbudgeten. Grundtanken med avstämningskalkylen är att budgetbokföringen granskas som dubbelbokföring. I detta sammanhang menas med dubbel bokföring att motbokningen till en utgift eller inkomst i budgetbokföringen finns på särskilt definierade affärsbokföringens balanskonton. Dessa särskilt definierade balanskonton kallas för T-konton. T-konton är bl.a. konton i betalningsrörelsen, leverantörsskulder, försäljningsfordringar och en del av andra övriga kortfristiga fordringar och skulder samt resultatregleringskonton. Den motbokningen som bokförs på T-konton görs alltid

  • antingen till en sådan kontokombination, som innehåller ett budgetbokföringskonto och ett affärsbokföringskonto, som inte är ett T-konto
  • eller ett annat T-konto.

I föreskriften om affärsbokföringens konton har T-konton utmärkts med identifikationen (T) i sammanhang av namnet.

Budgetbokföringens konton

Budgetbokföringens konton består av budgetkonton, konton för överförda an-slag, konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag, budgetkontot för extern finansiering och budget-bokföringens felkonton.

Budgetkonton

Utifrån den kontofördelningen som ministerierna bekräftat sammanställer Statskontoret en kontofördelning i Statens budget med de budgetkonton som används under innevarande budgetår. Kontofördelningen publiceras på Stats-kontorets webbplats.

Konton för överförda anslag

Kontot för överförda anslag är 9–15-siffrigt. Efter det år då anslaget har beviljats bildas kontot från budgetkontot på följande sätt: Koden 4 och de två sista siffrorna i årtalet för beviljandet av anslaget förs in framför budgetkontot.

Överförda anslag ska följas upp minst enligt precisionen i budgetens kontoindelning. I anslutning till bokslutet överförs ett reservationsanslag genom att registrera det belopp av reservationsanslaget som ska överföras på debetsidan i utgiftsstatkontot och på kreditsidan i kontot för överförda anslag. Saldona på kontona för överförda anslag överförs som ingående saldon till följande år.

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller kontot för överförda anslag används när intäkter och kostnader som hör till budgeten inte genast kan registreras på det slutliga kontot för budgetens kontoindelning eller på kontot för överförda anslag. Kontot för extern finansiering i budgeten används i anslutning till intäkter och kostnader som inte ingår eller som inte heller ska ingå i budgeten. Ovan nämnda konton och

budgetbokföringens fel-konton publiceras på Statskontorets webbplats. Grunderna för kontona besk-rivs i bilagan till denna föreskrift.

Kontona för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot eller på kontot för överförda anslag, kontot för extern finansiering i budgeten och fel-kontona i budgetbokföringen är tresiffriga konton. I sin bokföring inkluderar bok-föringsenheterna enbart de konton som de behöver.

Om de konton för transaktioner som väntar på registrering på budgetkontot el-ler kontot för överförda anslag samt kontot för extern finansiering i budgeten sammanställs i anslutning till bokslutet specifikationer som svarar mot balans-räkningsspecifikationerna.

Ikraftträdande Denna föreskrift träder i kraft 1.1.2024. Genom denna föreskrift upphävs föreskriften av 2 december 2023 Bokföringens konton (VK/78919/00.00.00.01/2022).

Ytterligare information Statskontoret lämnar närmare information om frågor i anslutning till denna föreskrift, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Sarileena Kupari

Bilagor:
Tilikartta

Motiveringspromemoria till kontoföreskrift

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan, till äggsindelningar som används i Kieku-systemet och förteckningen över bud-getbokföringskonton som Statskontoret föreskriver (nedan)

För kännedom: Statens revisionsverk

Palkeet/upprätthållande av kontouppgifter för bokföringen

En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan, tilläggsindelningarna som används i datasystemet Kieku och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Affärsbokföringens kontoplan och tilläggsindelningarna som används i datasystemet Kieku

Kontoplanen för affärsbokföringen samt de tilläggsindelningar som används i affärsbokföringens konton i datasystemet Kieku publiceras på Statskontorets webbplats. Statskontoret har i dag beslutat att följande förändringar görs i kontoplanerna enligt de kontoföreskrift som getts 2.12.2022 (VK/78919/00.00.00.01/2022).

Kontoklass 8. kontoslags, vars namn och beskrivning ändras

803 Överföringsekonomins intäkter från icke-finansiella företags

823 Överföringsekonomiska kostnader för icke-finansiella företag.

Kontoklass 8. kontoslag som beskrivning ändras

800 Överföringsekonomins intäkter från lokalförvaltningen, exkl. välfärdsområdesförvaltnin-

gen

801 Överföringsekonomins intäkter från välfärdsområdesförvaltningen

802 Överföringsekonomins intäkter från socialskyddsfonderna

804 Överföringsekonomins intäkter från finansinstitut och försäkringsanstalter

805 Överföringsekonomins intäkter från icke-vinstsyftande samfund

806 Överföringsekonomins intäkter från hushåll

807 Överföringsekonomins intäkter från EU:s institutioner och andra organ

808 Överföringsekonomins intäkter från utlandet

809 Överföringsekonomins intäkter från statsförvaltningen

820 Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen, exkl. välfärdsområdesförvalt ningen

821 Överföringsekonomins kostnader för välfärdsområdesförvaltningen

822 Överföringsekonomins kostnader för socialskyddsfonderna

824 Överföringsekonomins kostnader för finansinstitut och försäkringsanstalter

825 Överföringsekonomins kostnader för icke-vinstdrivande samfund

826 Överföringsekonomins kostnader för hushållen

827 Överföringsekonomins kostnader för EU:s institutioner och andra organ

828 Övriga överföringsekonomins kostnader för utlandet

829 Överföringsekonomins kostnader för statsförvaltningen

Kontogrupp 30. Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet beskrivning ändras

30. Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet

Konton/tilläggsindelningar, vars namn och beskrivning ändras

50000001 Ränteinkomster talletuksista

30020/30020000 Icke-finansiella företags inkomster från näringslivet enligt lagen om grun gerna för avgiftter till staten

30120/30120000 Offentligrättsliga inkomster från icke-finansiella företags enligt lagen om grunderna för avgifter till staten

30220/30220000 Icke-finansiella företags inkomster från näringslivet som grundar sig på

separat lag

30320/30320000 Offentligrättsliga inkomster från icke-finansiella företags som grundar sig

på separat lag

39600/39600000 Kostnadsersättningar för samarbete från icke-finansiella företags

39700/39700000 Intäkter från samfinansierad verksamhet från icke-finansiella företags

82300/82300000 Driftsekonomiska statsandelar, icke-finansiella företags

82340/82340000 Kapitalekonomiska statsunderstöd till icke-finansiella företags

Konton/tilläggsindelningar, vars namn, men inte beskrivning ändras

80300/80300000 Driftsekonomins intäkter från icke-finansiella företags

80310/80310000 Kapitalekonomins intäkter från icke-finansiella företags

82310/82310000 Driftsekonomiska statsunderstöd, icke-finansiella företags

82320/82320000 Överföringsekonomins övriga kostnader för driftsekonomin, före

tags

82330/82330000 Kapitalekonomiska statsandelar till icke-finansiella företags

82350/82350000 Överföringsekonomins övriga kostnader för kapitalekonomin, icke-

finansiella företags

Tilläggsindelningar som införs i kontoplanen

17490500 Övriga kortfristiga fordringar, förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter (T)


26270010 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader

SU-systemet (T)

26278010 Skulder som anknyter till överföringsekonomins verderlagsfria kostnader

SU-systemet,interna (T)

26298010 Övriga kortfristiga skulder SU-systemet,interna (T)

51000001 Räntekostnader för depositioner

51000006 Betalda räntor från betalningsrörelsekonton

99900715 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 6

99900716 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 7

99900717 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 8

99900718 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 9

99900719 Biträdande uppgifter för kärnfunktioner 10Konto/ tilläggsindelning, som beskrivning ändras

90120/90120000 Acciser


Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Inga ändringar har gjort i de budgetbokföringskonton som Statskontoret före-skriver.

En förteckning över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver publiceras på Statskontorets webbplats. Till sitt innehåll motsvarar förteck-ningen kontona enligt föreskrift VK/74330/00.00.00.01/2023 som upphävs.