Kirjanpidon tilit ja tilikartta

Antopäivä Dokumentin nimi
05.12.2023 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
02.12.2022 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
12.10.2022 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
29.11.2021 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
21.09.2021 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
30.11.2020 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
02.06.2020 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
29.11.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
04.02.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (Voimassa kunnes kaikki kirjanpitoyksiköt/rahastot käyttävät 10.5.2019 annetun määräyksen mukaisia tilejä)
14.11.2018 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (14.11.2018)
14.08.2018 Kirjanpidon tilit ja tilikartta (14.8.2018)
04.02.2019 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (Voimassa kunnes kaikki kirjanpitoyksiköt/rahastot käyttävät 10.5.2019 annetun päätöksen mukaisia tilejä)
14.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (14.11.2018)
08.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta
01.11.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (1.11.2018)
31.08.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (31.08.2018)
14.08.2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta
10.05.2019 Kirjanpidon tilit ja tilikartta
10.05.2019 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (10.5.2019)
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/74330/00.00.00.01/2023
AsiakirjatyyppiMääräys, Tilikartta
Voimaantulopäivämäärä01.01.2024
Antopäivämäärä05.12.2023
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Siirry suoraan tilikarttaan >

Tilimääräyksessä 5.12.2023 VK/74330/00.00.00.01/2023 oli tililajin nimissä kirjoitusvirheitä, jotka on korjattu 12.12.2023 julkaistussa määräyksessä.

Kirjanpidon tilit

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b §:n 4 momentin (muutettu 600/1997) mukaan Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset tilijärjestelmästä ja tililuetteloista. Valtiokonttori on tänään päättänyt antaa määräyksen

  • liikekirjanpidon tilikartasta,
  • Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista
  • siirrettyjen määrärahojen tilien muodostamisesta,
  • talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä,
  • talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja
  • talousarviokirjanpidon virhetileistä.

Kirjanpitoyksikön kirjanpito on hoidettava siten, että keskuskirjanpidossa tilitiedot voidaan käsitellä tämän määräyksen mukaisilla viisimerkkisillä tileillä. Tämä vaatimus täyttyy käytettäessä Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviä liikekirjanpidon tilien kahdeksanmerkkisiä lisäjaotteluita, jotka on kytketty tämän määräyksen mukaisiin tileihin. Kirjanpitoyksikön päivä- ja pääkirjoissa on oltava tämän määräyksen mukaiset viisimerkkiset tilit tai niitä vastaavat kahdeksanmerkkiset lisäjaotellut tilit. Kirjanpitoyksikön pääkirjassa on oltava tämän määräyksen mukaisten viisimerkkisten tilien summatasot.

Mitä tässä määräyksessä sanotaan liikekirjanpidon tileistä, koskee kirjanpitoyksiköiden lisäksi talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja, jollei toisin ole mainittu.

Liikekirjanpidon tilit

Liikekirjanpidon tilikartta on järjestetty tuotto- ja kululaskelman ja taseen mukaisiin ryhmiin. Tilikartta on yksityiskohtainen luettelo tilikauden aikana kirjanpidossa käytettävistä tileistä sisältökuvauksineen. Liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Tilikartan muutoksista kerrotaan tämän määräyksen liitteessä.

Liikekirjanpidon tilit ovat viisimerkkisiä ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ovat kahdeksanmerkkisiä. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit ja lisäjaottelut. Kolmimerkkiset tasot ovat tililajeja, kaksimerkkiset tiliryhmiä ja yksimerkkiset tililuokkia.

Liikekirjanpidon tilikartan soveltamisala

Jokainen kirjaus valtion kirjanpidossa tehdään aina vähintään kahdelle liikekirjanpidon tilille siten, että kirjausten debetviennit ovat yhtä suuret kuin kreditviennit.

Tuotto- ja kululaskelman tileille sekä tasetileille kirjataan kaikki menot, tulot ja rahoitustapahtumat.

Liikekirjanpidossa kaikki erät käsitellään bruttoperiaatteen mukaan. Näin menetellään silloinkin, kun vastaavat määrärahat on budjetoitu nettoperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloja ei vähennetä menoista eikä menoja tuloista.

Liikekirjanpidon teknisten tilien ryhmään (tililajit 990-994) kirjataan sellaiset kirjanpitotapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia, mutta ovat talousarviotapahtumia. Teknisten tilien ryhmää voidaan Valtiokonttorin päätöksellä käyttää myös esim. järjestelmäteknisiin tai muihin vastaaviin tarpeisiin. Tekniselle tilille tehdään kirjaukset aina yhtä suurena debet- ja kreditvientinä.

Tililajin 995 tilit ovat keskuskirjanpitojärjestelmässä sisäisten erien eliminoinnissa käytettäviä teknisiä tilejä.

Kumppanikoodi ja sisäisten erien kirjauksiin tarkoitetut liikekirjanpidon tilit

Termillä sisäinen erä tarkoitetaan

  •  valtion virastojen ja laitosten välisiä tapahtumia (talousarviotalouden kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinta)
  • sekä valtion virastojen ja laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen välisiä tapahtumia (valtion talouden kuukausikatsauksen laadinta)

Virastojen ja laitosten välisten (talousarviotalouden sisäisten) kirjanpitotapahtumien vaikutukset valtion tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen eliminoidaan sisäisten erien kirjaukseen tarkoitettujen liikekirjanpidon tilien sekä sisäisten erien kirjausten yhteydessä käytettävän kumppanikoodin yhdistelmän avulla.

Virastojen ja laitosten välisten tuotto-, kulu-, saatava- ja velkatapahtumien tunnisteena käytetään kumppanikoodia. Kumppanikoodi merkitään kirjauksille, joilla olevat erät eliminoidaan valtion tilinpäätöksessä. Eliminoitavat erät ovat liikekirjanpidon tilien sisäisiksi tai sekatileiksi luokitelluilla lisäjaotteluilla, jotka on lueteltu tämän määräyksen liitteessä. Kumppanikoodi merkitään kaikille sisäisille tileille kirjattaville tapahtumille sekä kaikille sekatileille kirjattaville sisäisille tapahtumille. Sekatileillä olevilla muilla kuin sisäisillä tapahtumilla ei saa käyttää kumppanikoodia.

Kumppanikoodina käytetään numerotunnusta, joka muodostuu kirjanpitoyksikön tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston kolminumeroisesta tunnuksesta, jonka perään merkitään ’0’ (nolla). Kumppanikoodit ovat nähtävissä Valtiokonttorin julkaisemassa tiedotteessa Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot.

Talousarviokirjanpidon kahdenkertaisuus

T-tilejä ovat tietyt liikekirjanpidon tasetilit jotka samalla ovat talousarviokirjanpidon tasetilejä ja joiden avulla saadaan toteutettua talousarviokirjanpidon kahdenkertaisuus.

Talousarviosta annetun asetuksen 42 e §:n mukaisesti talousarviokirjanpidon täydellisyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi on laadittava liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon välinen täsmäytyslaskelma. Täsmäytyslaskelmassa perusajatuksena on tarkastella talousarviokirjanpitoa kahdenkertaisena kirjanpitona. Kahdenkertaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että talousarviokirjanpidon menon tai tulon vastakirjaus on erikseen määritellyillä liikekirjanpidon tasetileillä. Näitä erikseen määriteltyjä tasetilejä kutsutaan T-tileiksi. T-tilejä ovat mm. maksuliiketilit, ostovelat, myyntisaamiset ja osa muista lyhytaikaisista saamisista ja veloista sekä siirtosaamis- ja -velkatileistä. T-tileille kirjattaessa vastakirjaus tehdään aina

  • joko sellaiselle tilikombinaatiolle, joka sisältää talousarviokirjanpidon tilin ja LKP-tilin, joka ei ole T-tili
  • tai toiselle T-tilille.

Liikekirjanpidon tileistä annetussa määräyksessä T-tilien tunnisteena on nimen yhteydessä oleva tunnus (T).

Talousarviokirjanpidon tilit

Talousarviokirjanpidon tilit muodostuvat talousarviotileistä, siirrettyjen määrärahojen tileistä, talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä, talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä ja talousarviokirjanpidon virhetileistä.

Talousarviotilit

Valtiokonttori kokoaa ministeriöiden vahvistamista tilijaotteluista Valtion talousarvion tilijaottelun, joka sisältää kyseisenä varainhoitovuonna käytössä olevat talousarviotilit. Tilijaottelu julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

Siirrettyjen määrärahojen tilit

Siirretyn määrärahan tili on 9-15 numeron pituinen. Tili muodostetaan määrärahan myöntämisvuoden talousarviotilistä seuraavasti: Talousarviotilin eteen lisätään tunnus 4 ja määrärahan myöntämisvuoden vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.

Siirretyn määrärahan tili muodostetaan seuraavasti:

Siirrettyjä määrärahoja on seurattava vähintään talousarvion tilijaottelun tarkkuudella. Siirtomäärärahan siirto tehdään tilinpäätöksen yhteydessä kirjaamalla siirtomäärärahasta siirrettävä määrä menoarviotilin debetiin ja siirretyn määrärahan tilin kreditiin. Siirrettyjen määrärahojen tilien saldot siirtyvät seuraavalle vuodelle alkusaldoiksi.

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilejä käytetään silloin, kun talousarvioon kuuluvia tuloja ja menoja ei heti voida kirjata lopulliselle talousarvion tilijaottelun tilille tai siirretyn määrärahan tilille. Talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tiliä käytetään sellaisten tulojen ja menojen yhteydessä, jotka eivät sisälly ja joita ei pidäkään sisällyttää talousarvioon. Edellä mainitut tilit ja talousarviokirjanpidon virhetilit julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Tilien perusteista kerrotaan tämän määräyksen liitteessä.

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit, talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tili ja talousarviokirjanpidon virhetilit ovat kolmimerkkisiä tilejä. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit.

Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tileistä sekä talousarvion ulkopuolisen rahoituksen tilistä laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä tase-erittelyjä vastaavat erittelyt.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2024. Tällä määräyksellä kumotaan tilimääräys 2.12.2022 VK/78919/00.00.00.01/2022

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköpostit laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Sarileena Kupari

Liitteet:
Tilikartta

Perustelumuistio

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit

Liikekirjanpidon tilikarttaan, Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviin liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset (alla)

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito

Liikekirjanpidon tilikarttaan, Kieku-tietojärjestelmässä käytettäviin liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluihin ja Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset

Liikekirjanpidon tilikartta ja Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät lisäjaottelut

Liikekirjanpidon tilikartta sekä Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Valtiokonttori on tänään päättänyt, että 2.12.2022 (VK/78919/00.00.00.01/2022) annetun tilimääräyksen mukaisiin tilikarttoihin tehdään seuraavat muutokset:

Tililuokan 8. tililajit, joiden nimeä ja selitettä muutetaan

803 Siirtotalouden tuotot yrityksiltä

823 Siirtotalouden kulut yrityksiltä

Tililuokan 8. tililajit, joiden selitettä muutetaan

800 Siirtotalouden tuotot paikallishallinnolta pl. hyvinvointialuehallinto

801 Siirtotalouden tuotot hyvinvointialuehallinnolta

802 Siirtotalouden tuotot sosiaaliturvarahastoilta


804 Siirtotalouden tuotot rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

805 Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä

806 Siirtotalouden tuotot kotitalouksilta

807 Siirtotalouden tuotot EU:n toimielimiltä ja muilta elimiltä

808 Muut siirtotalouden tuotot ulkomailta

809 Siirtotalouden tuotot valtionhallinnolta

820 Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle pl. hyvinvointialuehallinto

821 Siirtotalouden kulut hyvinvointialuehallinnolle

822 Siirtotalouden kulut sosiaaliturvarahastoille,

824 Siirtotalouden kulut rahoitus- ja vakuutuslaitoksille

825 Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille

826 Siirtotalouden kulutkotitalouksille

827 Siirtotaloudenk kulut EU:n toimielimille ja muille elimille

828 Muut siirtotalouden kulut ulkomaille

829 Siirtotalouden kulut valtionhallinnolle

Tiliryhmän 30. Maksullisen toiminnan tuotot selite muuttuu.

30. Maksullisen toiminnan tuotot

Tilit / lisäjaottelut, joiden nimeä ja selitettä muutetaan

50000001 Korkotulot talletuksista


30020/30020000 Maksuperustelain mukaiset liiketaloudelliset tuotot yrityksiltä

30120/30120000 Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset tuotot yrityksiltä

30220/30220000 Erillislakien mukaiset liiketaloudelliset tuotot yrityksiltä

30320/30320000 Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset tuotot yrityksiltä

39600/39600000 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset yrityksiltä

39700/39700000 Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yrityksiltä

82300/82300000 Valtionosuudet käyttötalous, yritykset

82340/82340000 Valtionavustukset pääomatalous, yritykset

Tilit/ lisäjaottelut, joiden nimeä muutetaan, mutta selitteeseen ei tule muutoksia

80300/80300000 Käyttötalouden tuotot, yritykset

80310/80310000 Pääomatalouden tuotot, yritykset

82310/82310000 Valtionavustukset käyttötalous, yritykset

82320/82320000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, yritykset

82330/82330000 Valtionosuudet pääomatalous, yritykset

82350/82350000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, yritykset

Lisäjaottelut, jotka lisätään tilikarttaan

17490500 Muut lyhytaikaiset saamiset, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut (T)

26270010 Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat, VA-järjestelmä (T)

26278010 Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat, VA-järjestelmä, sisäiset (T)

26298010 Muut lyhytaikaiset velat, VA-järjestelmä, sisäiset (T)

51000001 Korkomenot talletuksista

51000006 Maksetut korot maksuliiketileiltä

99900715 Ydintoimintojen avustavat tehtävät 6

99900716 Ydintoimintojen avustavat tehtävät 7

99900717 Ydintoimintojen avustavat tehtävät 8

99900718 Ydintoimintojen avustavat tehtävät 9

99900719 Ydintoimintojen avustavat tehtävät 10Tili/ lisäjaottelu, jonka selitettä muutetaan

90120/90120000 Valmisteverot

Tilit / lisäjaottelut, jotka poistetaan

82020100 Tutkimuskulut paikallishallinnolle

82020200 Tutkimusennakot paikallishallinnolle

82320100 Tutkimuskulut elinkeinoelämälle

82320200 Tutkimusennakot elinkeinoelämälle

82560100 Tutkimuskulut voittoa tavoittelemattomille

82560200 Tutkimusennakot voittoa tavoittelemattomille

82940100 Tutkimuskulut yliopistoille

82940200 Tutkimusennakot yliopistoille

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit

Valtiokonttorin määräämiin talousarviokirjanpidon tileihin ei ole tehty muutoksia.

Luettelo Valtiokonttorin määräämistä talousarviokirjanpidon tileistä julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. Luettelo vastaa sisällöltään kumottavan määräyksen 12.10.2022 (VK/64083/00.00.00.01/2022) mukaisia tilejä.