Inlämning av uppgifter om statsborgen och statsgaranti till Statskontoret

DiariumnumretVK/508/00.00.00.01/2016
DokumenttypFöreskrift
Datum30.05.2016
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Ministerierna och de statliga fonderna utanför budgeten

Enligt lagen om statsbudgeten (1988/423) och 24 c § (1216/2003) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.

Med statsborgen menas juridiskt bindande ansvar för en annan parts skuld från statens sida. Statsgaranti innebär en juridiskt bindande skyldighet från statens sida att ersätta förluster orsakade av en viss verksamhet.

Statskontoret administrerar en stor andel av de borgensförbindelser och garantier som beviljas av ministerierna och statliga fonder som står utanför budgeten, men eftersom statens hela borgensstock inte står under Statskontorets förvaltning finns helhetsbilden av borgensförbindelserna och statsgarantierna endast tillgänglig en gång om året i samband med bokslutet. Därför har Statskontoret idag beslutat sig för att meddela en föreskrift om inlämning av uppgifter om borgensförbindelser och garantier för parter som står utanför Statskontorets förvaltning till Statskontoret en gång i kvartalet.

Rapportering kvartalsvis

Om borgensförbindelser eller garantier som beviljas av ministerierna eller statliga fonder som står utanför budgeten inte förvaltas av Statskontoret måste de rapporteras till Statskontoret. Ministeriet/fonden måste se till att en specifikation över situationen per sista datumet i rapporteringsperioden lämnas in till Statskontoret före slutet av den månad som följer på rapporteringsperioden.

Det ministerium vars verksamhetsområde ärendet tillhör rapporterar om borgensförbindelserna och garantierna. Om det är frågan om ett ansvar som bygger direkt på lag rapporteras borgensförbindelserna av det ministerium vars ansvarsområde ifrågavarande substanslag tillhör, eller om statsrådet har fattat ett särskilt beslut om borgensförbindelsen/garantin, av det ministerium som har lagt fram ärendet för statsrådet och/eller som ansvarar för administrationen av borgensförbindelsen.

Uppgifter som ska lämnas in och adressen dit de ska skickas

En specifikation över borgensförbindelserna och garantierna ska upprättas, i vilken borgensförbindelserna och garantierna specificeras enligt sektorer enligt Statistikcentralens sektorindelning eller utifrån mottagarna. I specifikationen nämns också den som beviljats borgensförbindelse eller statsgaranti samt den författning eller det riksdagsbeslut som borgensförbindelsen eller garantin grundar sig på.

I specifikationen anges beloppet för de borgensförbindelser och garantier som är löpande i slutet av rapporteringsperioden. Med beloppet för de som är löpande menas det belopp som de facto belastar staten, det vill säga det belopp som statens skulle behöva betala om borgensförbindelserna och garantierna skulle realiseras i slutet av rapporteringsperioden. Det löpande beloppet in slutet av föregående rapporteringsperiod används som jämförelsetal. Man ska även ange beloppet för ändringen.

För borgensförbindelser och garantier anges även det maximibelopp som är disponibelt i slutet av rapporteringsperioden. Med disponibelt maximibelopp avses det belopp som statens ansvar enligt beslut om borgensförbindelser och garantier maximalt kan uppgå till. Om det disponibla maximibeloppet inte är tillgängligt med beaktande av väsentlighetsprincipen och principen för ekonomisk produktion av uppgiften anges det löpande beloppet som disponibelt maximibelopp och detta anges i en fotnot till specifikationen.

Borgensförbindelser och garantier specificeras även enligt valuta. För de vid rapporteringsperiodens slut löpande borgensförbindelserna och garantierna upptas deras värde omräknat till euro (motvärde) och varje valutas procentuella andel av de totala borgensförbindelserna och garantierna (fördelning i procent) samt kursen i slutet av rapporteringsperioden.

En specifikation över borgensförbindelser och garantier upprättas enligt blankettmallen som bifogas som bilaga. Det finns även en specifikationsblankett (Excel-fil) på Statskontorets webbplats. Specifikationsblanketten skickas in till Statskontoret på adressen valtiontakaukset (at) valtiokonttori.fi.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart. Den första rapporteringen till Statskontoret enligt denna föreskrift görs för borgensförbindelser och garantier som är löpande den 30 juni 2016. Som jämförelseinformation presenteras uppgifter om situationen den 31 december 2015, det vill säga i kolumnen ”Löpande i slutet av föregående rapporteringsperiod” i specifikationen anges uppgifter som redovisats för borgensförbindelserna och garantierna i bokslutet 2015.

Ytterligare information

Ytterligare information om frågor i anslutning till denna föreskrift lämnas av Statskontorets Finansieringsdivision, tfn 0295 50 2000 eller via e-post på adressen valtiontakaukset (at) valtiokonttori.fi

Generaldirektör Timo Laitinen

Divisionschef Teppo Koivisto

Bilaga: Specifikationsblankett över statsborgen och statsgarantier

För kännedom: Statens revisionsverk