Valtiontakaus- ja valtiontakuutietojen toimittaminen Valtiokonttorille

DiaarinumeroVK/508/00.00.00.01/2016
AsiakirjatyyppiMääräys
Antopäivämäärä30.05.2016
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Ministeriöt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun lain (1988/423) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.

Valtiontakauksella tarkoitetaan valtion oikeudellista sitoutumista vastuuseen toisen tahon velasta. Valtiontakuu puolestaan tarkoittaa valtion oikeudellista sitoutumista korvaamaan tietystä toiminnasta aiheutuvat tappiot ja menetykset.

Valtiokonttori hallinnoi suurta osaa ministeriöiden ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen myöntämistä takauksista ja takuista, mutta koska koko valtion takauskanta ei ole Valtiokonttorin hallinnoinnin piirissä, kokonaiskuva valtiontakauksista ja -takuista on saatavissa vain kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän vuoksi Valtiokonttori on päättänyt tänään antaa määräyksen Valtiokonttorin hallinnoinnin ulkopuolisten takaus- ja takuutietojen toimittamisesta Valtiokonttorille neljännesvuosittain.

Raportointi neljännesvuosittain

Jos ministeriön tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston myöntämiä takauksia ja takuita ei hallinnoida Valtiokonttorissa, on niistä raportoitava Valtiokonttorille. Ministeriön/rahaston on huolehdittava, että erittely raportointikauden viimeisen päivän mukaisesta tilanteesta toimitetaan Valtiokonttorille raportointikautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Takauksista ja takuista raportoi se ministeriö, jonka toimialaan asia kuuluu. Jos kyse on suoraan lakiin perustuvasta vastuusta, niin takauksista raportoi se ministeriö, jonka toimialaan kyseinen substanssilaki kuuluu tai jos asiassa on annettu erillinen valtioneuvoston takaus-/takuupäätös, se ministeriö, josta asia on esitelty valtioneuvostolle ja/tai joka vastaa takauksen hallinnoinnista.

Ilmoitettavat tiedot ja toimitusosoite

Takauksista ja takuista tulee laatia erittely, jossa takaukset ja takuut esitetään eriteltyinä Tilastokeskuksen sektoriluokituksen mukaisiin sektoreihin takauksen tai takuun saajien perusteella. Erittelyssä mainitaan myös takauksen tai takuun saaja sekä säädös tai eduskunnan päätös, johon takaus tai takuu perustuu.

Erittelyssä esitetään takausten ja takuiden voimassa oleva määrä raportointikauden lopussa. Voimassa olevalla määrällä tarkoitetaan valtiota tosiasiallisesti rasittavaa määrää eli määrää, joka valtiolle tulisi maksettavaksi takausten ja takuiden realisoituessa raportointikauden lopussa. Vertailulukuna esitetään edellisen raportointikauden lopussa voimassa oleva määrä. Myös muutoksen määrä esitetään.

Takauksista ja takuista esitetään myös niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä raportointikauden lopussa. Käytettävissä olevalla enimmäismäärällä tarkoitetaan määrää, johon valtion vastuu voi takauksia ja takuita koskevien päätösten perusteella enimmillään nousta. Mikäli käytettävissä olevaa enimmäismäärää ei tiedon olennaisuuden ja tiedon taloudellisen tuottamisen periaatetta noudattaen ole saatavissa, esitetään käytettävissä olevana enimmäismääränä voimassa oleva määrä ja asiasta kerrotaan erittelyn alaviitetietona.

Takaukset ja takuut esitetään myös valuutoittain eriteltyinä. Raportointikauden lopussa voimassa olevista takauksista ja takuista ilmoitetaan niiden arvo muunnettuna euroiksi (vasta-arvo), ja kunkin valuutan prosentuaalinen osuus takauksien ja takuiden kokonaismäärästä (jakauma %) sekä kurssi raportointikauden lopussa.

Erittely takauksista ja takuista laaditaan liitteenä olevan lomakemallin mukaisesti. Erittelylomake (Excel-tiedosto) löytyy myös Valtiokonttorin verkkosivuilta. Erittelytiedosto toimitetaan Valtiokonttorille osoitteeseen valtiontakaukset (at) valtiokonttori.fi.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi. Ensimmäinen tämän määräyksen mukainen raportointi Valtiokonttorille tehdään 30.6.2016 voimassa olevista takauksista ja takuista. Vertailutietona esitetään tiedot tilanteesta 31.12.2015 eli erittelyn sarakkeessa ”Voimassa edellisen raportointikauden lopussa” esitetään tiedot, jotka takauksista ja takuista on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Rahoitus-toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta valtiontakaukset (at) valtiokonttori.fi

Pääjohtaja Timo Laitinen

Toimialajohtaja Teppo Koivisto

Liite: Erittelylomake valtiontakauksista ja -takuista

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto