Förteckningar som skall uppgöras i samband med bokslutet

Diariumnumret477/03/2010
DokumenttypFöreskrift
Datum23.11.2010
KategorierBokslut
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

Enligt 62 § (254/2004 och 1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) meddelar Statskontoret nödvändiga föreskrifter och anvisningar om bokföringsenheternas bokslut och bilagorna till dessa samt om upprättandet av bokslutet.

Statskontoret har i dag meddelat en föreskrift om de förteckningar som bokföringsenheten skall uppgöra i samband med bokslutet.

Förteckningar som skall uppgöras

Bokföringsenheten skall uppgöra förteckning över:

  1. tillstånden att överskrida förslagsanslag,
  2. tillstånden att använda sådana icke fördelade anslag vilkas användning fastställs av statsrådet, statsrådets kansli eller ministerierna,
  3. beslut om avlägsnande från räkenskaperna som bokföringsenheten fattat.

Förteckningarna över tillstånd att överskrida förslagsanslag och tillstånd att använda icke fördelade anslag uppgörs i första hand i samma ordning som budgetens kontofördelning och i andra hand enligt datum för tillståndet. I förteckningen antecknas anslagets kontokod, tillståndets datum, diarienummer, vem som beviljat tillståndet och beloppet.

I förteckningen över beslut att avföra fordringar ur räkenskaperna skall fordringarna upptas i den tidsordning som besluten fattats grupperade enligt budgetbokföringens och affärsbokföringens konton. Förteckningarna skall dateras och undertecknas och de skall förvaras på samma sätt som specifikationerna till balansräkningen.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart. Med denna föreskrift upphävs den 15.11.2002 givna föreskriften 15/03/2002 Förteckningar som skall uppgöras i samband med bokslutet.

Närmare upplysningar

Närmare uppgifter i ärenden som anknyter till denna föreskrift ges vid Statskontorets Förvaltningens styrning tfn (09) 77251 eller e-post ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Generaldirektör Timo Laitinen

Divisionchef Mikko Kangaspunta

För kännedom: Statens revisionsverk