Förteckning över nationalegendom som saknas i den ingående balansräkningen den 1 januari 1998

DiariumnumretVK/693/00.01/2014
DokumenttypFöreskrift
Datum18.09.2014
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

På basis av föreskriften (TM 9705) som finansministeriet meddelade den 31 oktober 1997 om uppgörandet av en ingående balansräkning var det möjligt att då räkenskapsverkens ingående balansräkningar gjordes upp den 1 januari 1998 lämna sådan nationalegendom som anskaffats före den 1 januari 1998 och som inte används som anläggningstillgångar i form av produktionsfaktorer, verksamhetslokaler eller i annan produktion utan värdering och utan notering i den ingående balansräkningen.

I samband med bokslutet har årligen gjorts upp en förteckning över nationalegendom som inte har värderats. Förteckningen motsvarar balansspecifikationen och ingår i bokslutsmaterialet. Om det har skett ändringar i nationalegendomen som inte noterats i balansräkningen efter att den ingående balansräkningen har gjorts upp, har dessa lagts till i eller strukits från förteckningen.

Enligt 62 § (254/2004 och 1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) ger Statskontoret nödvändiga anvisningar om bokföringsenheternas bokslut och bilagorna till dessa samt om upprättandet av bokslutet. Statskontoret har i dag beslutat att meddela en föreskrift om en förteckning i vilken all sådan nationalegendom som inte har ingått i den ingående balansräkningen dvs. att all sådan nationalegendom som inte används liksom anläggningstillgångar i form av produktionsfaktorer, verksamhetslokaler eller i annan produktion och som är nämnd i bilaga 9 för 1998 års bokslut eller hittat därefter.

Förteckningen ska gälla situationen som råder den 31 december 2014. Förteckningen ska undertecknas och arkiveras i anslutning till den ingående balansräkningen för 1998.

Om egendom som noterats i förteckningen avförs ska detta noteras i förteckningen. Om det efter den 31 december 2014 ytterligare uppdagas nationalegendom som inte noterats i den ingående balansräkningen och inte har upptecknats i en förteckning i enlighet med den här föreskriften, noteras den i balansräkningen till gängse värde. Om det inte är möjligt att fastställa gängse värde, ska egendomen läggas till företeckningen.

Ikraftträdande och närmare information

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart. Ytterligare uppgifter i frågor som berör den här föreskriften fås från Statskontorets division Ekonomi och personal tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Generaldirektör Timo Laitinen

Divisionschef Mikko Kangaspunta

För kännedom: Statens revisionsverk, Arkivverket