Elektronisk överföring av BSP-låneuppgifter till Statskontoret

Det här är gammal version
MålgruppFöretag
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag03.01.2023
Datum03.01.2023
Underhåll ansvarValtiokonttori

Författningsgrund

Enligt 12 § 1 mom. i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad ska Statskontoret övervaka att lagen följs. Penninginrättningen ska enligt lagens 12 § 2 mom. och 11 § 2 mom. i lagen om bostadssparpremier tillställa Statskontoret de avsedda uppgifterna med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod. Statskontoret kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och hur uppgifterna ska lämnas.

Med denna föreskrift utfärdar Statskontoret en föreskrift om inlämnande av BSP-låneuppgifter och sättet att lämna uppgifterna enligt lagen om räntestöd för lån för anskaffande av ägarbostad.

Uppgifter som ska anmälas

BSP-kontonas depositionsuppgifter samt BSP-lånens grund- och händelseuppgifter lämnas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod enligt följande:

BSP-kontouppgifterna skickas enligt bifogade postbeskrivningar. Om det förekommer ändringar eller brister i kontouppgifterna ska dessa tillställas med materialet för följande månad.

I den bifogade postbeskrivningen för grundfiler fastställs de grunduppgifter om BSP-lån som penninginrättningen rapporterar till Statskontoret månatligen. Uppgifterna innehåller information om nya lån och eventuella ändringar i grunduppgifterna för tidigare beviljade lån. Om det sker ändringar i lånets grunduppgifter ska penninginrättningen meddela Statskontoret om dem inom ramen för det månatliga inlämnandet av uppgifter. Ett exempel på en sådan ändring är att det belånade objektets adress ändras eller lånetiden ändras.

Efter att räntestödstiden för BSP-räntestödslånet har löpt ut ska grund- och händelseuppgifter inte längre förmedlas. Eventuell betalning av räntegottgörelse efter att räntestödstiden gått ut, görs vid följande betalningstidpunkt. Om penninginrättningen avslutar räntestödet för lånet i förtid till exempel på grund av Statskontorets beslut, ska penninginrättningen förmedla den sista amorteringen av lånets saldo i samband med att uppgifterna för rapporteringsperioden lämnas in.

I den bifogade postbeskrivningen för BSP-räntestödslånens händelsefil definieras de uppgifter om uttag, amorteringar, debiteringar och totalränta på BSP-lån samt övriga uppgifter som penninginrättningen ska lämna till Statskontoret. Korrigeringar av tidigare anmälda uppgifter anmäls enligt postbeskrivningen för händelseuppgifter.

Månatlig rapportering

Penninginrättningen ska lämna in uppgifterna för den föregående rapporteringsperioden (månaden) till Statskontoret genast i början av följande månad, dock senast den tionde dagen i följande månad.

Anmälningssätt

Penninginrättningen ska med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod anmäla de uppgifter som avses i denna föreskrift samt dess bilagor till den nätverksplats som Statskontoret anvisat.

Fakturering av räntegottgörelse

Penninginrättningarna ska fakturera Statskontoret för kraven på räntegottgörelse som nätfaktura i enlighet med den europeiska standarden och den offentliga förvaltningens anvisningar. I nätfakturans referensuppgifter ska anges antingen Statskontorets enhet och/eller den person som fakturan riktas till samt en faktureringsreferens eller ett beställningsnummer som eventuellt meddelats tidigare. Vid fakturering av statens ämbetsverk och inrättningar är det allmänna betalningsvillkoret minst 21 dagar. Statskontorets nätfaktureringsadress finns på Statskontorets webbplats https://www.valtiokonttori.fi/sv/natfakturaadress/. Nätfakturan faktureras enligt nätfakturaanvisningen som en vederlagsfri utgift.

Meddelande om kontaktuppgifter till penninginrättningen

Penninginrättningen ska meddela Statskontoret kontaktuppgifterna till sådana kontaktpersoner eller -instanser som behandlar de elektroniska uppgifter som penninginrättningen har lämnat till Statskontoret. Penninginrättningen ansvarar för att kontaktuppgifterna hålls uppdaterade. Kontaktuppgifter och ändringar i dem meddelas till Statskontoret per e-post till asp (at) valtiokonttori.fi

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart. Den första anmälan av uppgifter enligt denna föreskrift till Statskontoret gällande uppgifterna för januari 2023 görs i början av februari, dock senast den 10 februari.

Mer information

Ytterligare information gällande frågor i anslutning till denna föreskrift lämnas av Utlånings enheten vid Statskontorets Finansieringsdivision, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen bsp(at)statskontoret.fi

Divisionschef Teppo Koivisto

Biträdande direktör Sanna Pälsi