Elektronisk dataöverföring av låneuppgifter för hyresbostads- och bostadsrättshuslån till Statskontoret

MålgruppFöretag
DiariumnumretVK/53228/00.00.00.01/2023
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag01.09.2023
Datum01.09.2023
Underhåll ansvarValtiokonttori

Författningsgrund

Enligt 3 mom. i 8 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (nedan räntestödslagen) och 1 mom. 24 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (nedan lagen om kortvarigt räntestöd) har Statskontoret rätt att instruera och övervaka efterlevnaden av lagarna.

Enligt 1 mom. i 33 § i räntestödslagen och 1 mom. i 24 a § i lagen om kortvarigt räntestöd har Statskontoret utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av lånebeviljaren för granskning och användning få de handlingar och uppteckningar som det anser nödvändiga för tillsynen. De begärda uppgifterna och utredningarna ska lämnas utan obefogat dröjsmål. Lånebeviljaren ska lämna uppgifterna om lånet till Statskontoret med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod.

Enligt 2 mom. i 33 § i räntestödslagen och 2 mom. i 24 a § i lagen om kortvarigt räntestöd kan Statskontoret meddela föreskrifter om de uppgifter om tillsynsobjektets ekonomiska ställning som behövs för tillsynen och om hur uppgifterna ska lämnas.

Denna föreskrift gäller inlämnande av låneuppgifter för hyresbostads- och bostadsrättshuslån enligt räntestödslagen och lagen om kortvarigt räntestöd samt sättet på vilket uppgifterna lämnas.

Uppgifter som ska anmälas

Transaktionsuppgifterna om lånen lämnas med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod på följande sätt:

Lånetransaktionerna ska rapporteras månatligen och den lånespecifika fordringsposten levereras två gånger per år enligt ränteperioden.

I den bifogade postbeskrivningen för händelsefilen definieras uppgifterna om uttag, amorteringar, debiteringar, betalningsdröjsmål och räntor som lånebeviljaren rapporterar till Statskontoret. Korrigeringar av tidigare anmälda uppgifter anmäls enligt postbeskrivningen för tilläggsuppgifter.

Lånens händelseuppgifter skall skickas under hela lånetiden, även efter att räntestödstiden har löpt ut. Om penninginrättningen avslutar räntestödet för lånet i förtid till exempel på grund konvertering till ett vanligt banklån, ska penninginrättningen förmedla en sista amortering som motsvarar lånets kvarvarande saldo i samband med att uppgifterna för rapporteringsperioden lämnas in.

Månatlig rapportering

Lånehändelserna rapporteras varje månad. Lånebeviljaren ska lämna in uppgifterna för den föregående rapporteringsperioden (månaden) till Statskontoret genast i början av följande månad, dock senast den tionde dagen i följande månad. En fil som innehåller räntegottgörelser skickas per förfallodag och den ska skickas senast 14 dagar före förfallodagen.

Anmälningssätt

Lånebeviljaren ska med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod anmäla de uppgifter som avses i denna föreskrift och dess bilagor till den nätverksplats som Statskontoret anvisat.

Fakturering av räntegottgörelse

Lånebeviljaren ska fakturera Statskontoret för kraven på räntegottgörelse som nätfaktura i enlighet med den europeiska standarden och den offentliga förvaltningens anvisningar. I nätfakturans referensuppgifter ska anges antingen Statskontorets enhet och/eller den person som fakturan riktas till samt en faktureringsreferens eller ett beställningsnummer som eventuellt meddelats tidigare. Statskontorets nätfaktureringsadress finns på Statskontorets webbplats www.valtiokonttori.fi/sv/natfakturaadress/. Nätfakturan faktureras enligt nätfakturaanvisningen som en vederlagsfri utgift.

Rapportering av lånebeviljarens kontaktuppgifter

Lånebeviljaren ska meddela Statskontoret kontaktuppgifterna till sådana kontaktpersoner eller -instanser som behandlar de elektroniska uppgifter som penninginrättningen har lämnat till Statskontoret. Lånebeviljaren ansvarar för att kontaktuppgifterna hålls uppdaterade. Kontaktuppgifter och ändringar i dem meddelas till Statskontoret per e-post till korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart. Den första rapporteringen av lånehändelser till Statskontoret enligt denna föreskrift görs i början av oktober 2023, dock senast den 10 oktober.

Mer information

Mer information om ärenden i anslutning till denna föreskrift fås av Utlåningsenheten vid Statskontorets Finansieringsdivision per e-post på adressen korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

Divisionschef (tf) Mika Arola

Biträdande direktör Sanna Pälsi