Betalningsvillkor som används vid försäljningsfakturering

MålgruppStat
DiariumnumretVK/12294/00.00.00.01/2023
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag21.03.2023
Datum21.03.2023
KategorierBeställning till indrivningBetalningsrörelse och förmedling av fakturor
Underhåll ansvarValtiokonttori

 

Bokföringsenheterna, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och de statliga fonderna utanför statens budget

Betalningsvillkor som används vid statens försäljningsfakturering

Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om statsbudgeten (423/88) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen. Enligt 40 § (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/92) meddelar Statskontoret dessutom närmare föreskrifter om skötseln av bokföringsenheternas betalningsrörelse och meddelar nödvändiga föreskrifter och anvisningar om de system som används vid skötseln av betalningsrörelsen och löneuträkningen.

Statskontoret har idag meddelat en anvisning om betalningsvillkor för statens försäljningsfakturering. Anvisningen tillämpas på prestationer som omfattas av lagen om grunderna för avgifter till staten (21.2.1992/150). Anvisningen ska också tillämpas på företagsekonomiska och andra prestationer.

Ikraftträdande

Anvisningarna träder i kraft omedelbart.

Mer information

Mer information i frågor som berör den här anvisningen fås från Statskontorets division T3 – Ekonomi, kunskap och arbetsliv, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi.

Betalningsrörelsechef Tarja Tapio

Ekonomiförvaltningsspecialist Jenni Kainulainen

För kännedom: Statens revisionsverk

Finansministeriet / BA

Betalningsvillkor som används vid försäljningsfakturering

Bestämmelser om betalningsvillkor vid statens försäljningsfakturering finns i 3 § i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992). Därför används 21 dagar som betalningsvillkor för försäljningsfakturor.

Förordningen om grunderna för avgifter till staten kan frångås, om något annat bestäms i en speciallag, förordning eller avtalsvillkor. I avtalsvillkoren ska dock i första hand beaktas betalningsvillkoret 21 dagar enligt Statskontorets anvisningar.

I fakturor som skickas till andra EU-länder kan man vid behov använda ett betalningsvillkor på 30 dagar. I pappersfakturor som skickas utanför Europa kan man dessutom vid behov tillämpa ett längre betalningsvillkor om 60 dagar.

På fakturor mellan statens bokföringsenheter används betalningsvillkoret 21 dagar.

 

betalningsvillkorförsäljningsfakturering